THUYẾT TRÌNH - Đô la hóa và thực trạng ở Việt Nam


Chủ đề: Hiện tượng đô la hóa và thực trạng ở Việt Nam

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

I_Tổng quan về đô la hóa
II_Thực trạng đô la hóa ở Việt Nam
III_Giải pháp và thành quả đạt được
IV_Kết luận

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: