SÁCH - Thiết kế máy công cụ - Tập I + II Full (Phạm Đắp & Nguyễn Anh Tuấn)NỘI DUNG:


Chương I: Tổng quan về thiết kế máy . . . (tên máy thiết kế)

1.1. Khái quát về máy thiết kế
- Công dụng
- Nguyên lý gia công trên máy
- Phạm vi sử dụng
- Trình độ phát triển của máy
1.2. Nội dung, yêu cầu của thiết kế máy
- Nêu rõ các bước thiết kế máy
- Nội dung tổng quát của từng bước thiết kế
- Kết luận
Chương II: Thiết kế sơ đồ cấu trúc động học máy

2.1. Sơ đồ gia công điển hình
- Công dụng, sản phẩm, quy trình công nghệ trên máy
- Các bề mặt cơ bản được tạo hình trên máy
- Nguyên công điển hình nào? Sơ đồ gia công điển hình trên máy?
2.2. Phân tích sơ đồ gia công
- Sơ đồ gá đặt
- Sơ đồ gia công:
+ Chuyển động tạo hình
+ Chuyển động phụ
+ Phương pháp tạo hình
+ Nhóm động học
+ Liên kết động học?
- Kết luận:
2.3. Thiết kế sơ đồ cấu trúc động học
2.3.1. Sơ đồ cấu trúc động học máy
Máy gồm các xích nào?
Công dụng từng xích
Đặc điểm của mỗi xích.
2.3.2.  Điều chỉnh động học máy
Điều chỉnh động học tất cả các xích động học:
- Truyền dẫn
- Lượng di động tính toán
- Phương trình cân bằng động học
- Công thức điều chỉnh
2.4. Kết luận

Chương III: Thiết kế các đặc tính kỹ thuật của máy

3.1. Đặc tính công nghệ
3.2. đặc tính kích thước
3.3. Đặc tính động học
3.3.1. Động học xích tốc độ
3.3.2. Động học xích chạy dao
3.3.3. Động học xích chạy dao nhanh
3.4. Đặc tính động lực học

...


LINK DOWNLOAD TẬP I (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD TẬP II (UPDATING...)NỘI DUNG:


Chương I: Tổng quan về thiết kế máy . . . (tên máy thiết kế)

1.1. Khái quát về máy thiết kế
- Công dụng
- Nguyên lý gia công trên máy
- Phạm vi sử dụng
- Trình độ phát triển của máy
1.2. Nội dung, yêu cầu của thiết kế máy
- Nêu rõ các bước thiết kế máy
- Nội dung tổng quát của từng bước thiết kế
- Kết luận
Chương II: Thiết kế sơ đồ cấu trúc động học máy

2.1. Sơ đồ gia công điển hình
- Công dụng, sản phẩm, quy trình công nghệ trên máy
- Các bề mặt cơ bản được tạo hình trên máy
- Nguyên công điển hình nào? Sơ đồ gia công điển hình trên máy?
2.2. Phân tích sơ đồ gia công
- Sơ đồ gá đặt
- Sơ đồ gia công:
+ Chuyển động tạo hình
+ Chuyển động phụ
+ Phương pháp tạo hình
+ Nhóm động học
+ Liên kết động học?
- Kết luận:
2.3. Thiết kế sơ đồ cấu trúc động học
2.3.1. Sơ đồ cấu trúc động học máy
Máy gồm các xích nào?
Công dụng từng xích
Đặc điểm của mỗi xích.
2.3.2.  Điều chỉnh động học máy
Điều chỉnh động học tất cả các xích động học:
- Truyền dẫn
- Lượng di động tính toán
- Phương trình cân bằng động học
- Công thức điều chỉnh
2.4. Kết luận

Chương III: Thiết kế các đặc tính kỹ thuật của máy

3.1. Đặc tính công nghệ
3.2. đặc tính kích thước
3.3. Đặc tính động học
3.3.1. Động học xích tốc độ
3.3.2. Động học xích chạy dao
3.3.3. Động học xích chạy dao nhanh
3.4. Đặc tính động lực học

...


LINK DOWNLOAD TẬP I (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD TẬP II (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: