TỔNG HỢP - Câu hỏi ôn tập môn triết học (Thi giữa kỳ)


1. Trình bày khái quát và đánh giá các hình thức lịch sử cơ bản của chủ nghĩa duy vật:......... 2
1b. Anh chị hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của tri thức triết học. Mối quan hệ của triết học với các môn khoa học khác............6
2. Trình bày khái quát và đánh giá các hình thức lịch sử của phép biện chứng.........8
4. Triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay.............. 33
3. Anh chị hãy trình bày những chức năng cơ bản của triết học và vai trò của triết học đối với đời sống xã hội.................36
4. Anh chị hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của triết học Phương Đông cổ - trung đại và nêu lên một số
ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam giai đoạn hiện nay............... 39
5. Anh chị hãy trình bày quan điểm về “nhân-quả” của triết học Phật giáo trong thuyết Tứ diệu đế

6. Bằng sự ra đời của triết học Phật giáo, anh chị hãy chứng minh rằng nội dung của các học thuyết triết học
nói riêng, đời sống tinh thần của con người nói chung bị điều kiện sống quy định..........................................53
7. Bằng sự ra đời của triết học Nho gia, anh chị hãy chứng minh rằng nội dung của các học thuyết triết học
nói riêng, đời sống tinh thần của con người nói chung bị điều kiện sống quy định..........................................54
8. Anh chị hãy trình bày quan điểm “chính danh” của triết học Nho gia và nêu lên một số ảnh hưởng của nó
đối với đời sống xã hội Việt Nam hiện nay....................................................................................................... 56
9. Anh chị hãy trình bày quan điểm của mình về thuyết “Chính danh” của Nho gia....................................... 59
10. Anh chị hãy trình bày nội dung về “lễ” trong “ngũ thường” của Nho gia và ảnh hưởng của nó đối với đời
sống xã hội Việt Nam giai đoạn hiện tại............................................................................................................63
11. Anh chị hãy trình bày nội dung cơ bản về “lễ” trong “ngũ thường” của Nho gia và quan điểm của anh chị
về vai trò của “lễ” đối với đời sống xã hội........................................................................................................66
12. Anh chị hãy trình bày đặc trưng cơ bản của triết học phương Tây cổ đại và nêu lên một số ảnh hưởng của
nó đối với sự phát triển của khoa học Phương Tây hiện nay............................................................................ 71
13. Anh chị hãy trình bày đặc trưng cơ bản của triết học thời phục hưng và ảnh hưởng của nó đối với sự phát
triển của xã hội Tây Âu từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX......................................................................................72
Câu 13b: Trình bày những tiền đề ra đời của triết học Mác-Lênin................................................................... 74
14. Anh chị hãy trình bày ảnh hưởng của triết học Hêghen đối với sự ra đời của triết học Mác......................77
15. Anh chị hãy trình bày ảnh hưởng của triết học Phoiơbác đối với sự ra đời của triết học Mác................... 80
16. Anh chị hãy trình bày ảnh hưởng của triết học Hêghen và Phoiơbác đối với sự ra đời của triết học Mác. 83
17. Anh chị hãy trình bày ảnh hưởng của những thành tựu của khoa học tự nhiên thế kỷ thứ XIX đối với sự
ra đời của triết học Mác.....................................................................................................................................87
18. Anh chị hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của tri thức triết học. Mối quan hệ của triết học với các
môn khoa học khác............................................................................................................................................89
19. Anh chị hãy trình bày những đặc điểm chủ yếu của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam.......................... 91

LINK DOWNLOAD
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: