BỘ ĐỀ THI 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN)


ĐỀ 1

Câu 1: Đáp án nào đúng khi ghép ý cột A tƣơng ứng với cột B?
A
Quốc hội
Chính phủ
Tòa án nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân
B
Xét xử
Công  tố,  kiểm  sát  các  hoạt  động  tƣ pháp
Cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất
Cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất
A.  1a, 2b, 3c, 4d
B.  1b, 2a, 3d, 4c
C.  1c, 2d, 3a, 4b
D.  1d, 2c, 3b, 4a

Câu 2: Cơ quan quyền lực nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
A. Quốc hội  B. Chính phủ
C. Chủ tịch nƣớc  D. Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 3: Có bao nhiêu hình thức thực hiện pháp luật ở Việt Nam?
A. 2  B. 3  C. 4  D. 5
Câu 4: Ngƣời đứng đầu Nhà nƣớc, thay mặt Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam về đối nội và đối ngoại là ai?
A.  Chủ tịch nƣớc      C. Thủ tƣớng Chính phủ
B.  C. Cả A, B đều đúng    D. Cả A,B đều sai
Câu 5: Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống:
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nƣớc ban hành hoặc
thừa nhận để điều chỉnh các … phù hợp với ý chí giai cấp thống trị và đƣợc
Nhà nƣớc bảo đảm thực hiện:
A. Quan hệ xã hội      B. Quan hệ pháp luật
C.  Quan hệ đạo đức    D. Cả A,B,C đều sai
Câu 6: Hiến pháp đƣợc ban hành bởi:
A. Chính phủ        B. Quốc hội
C. Chủ tịch nƣớc      D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 7: Sắp xếp theo  trật tự tăng dần về thẩm quyền: 1)  Bộ Tƣ pháp, 2) Phòng Tƣ
pháp, 3) Sở Tƣ pháp, 4) Tƣ pháp cấp xã
A. 1234        B. 4321
C. 1342        D. 4231
Câu 8. Đáp án nào sau đây là đúng khi nói về tài sản?
A.  Tài sản là tiền
B.  Cổ phiếu là tài sản
C.   Quyền sử dụng đất là giấy tờ có giả
D.  Tài sản chỉ phân loại thành động sản và bất động sản.
Câu 9. Ông A, ông B, ông C và ông D muốn cùng nhau thành lập doanh nghiệp để
kinh doanh quần áo thời trang, vậy bốn nhà đầu tƣ này có thể cùng nhau lựa chọn một
trong các loại hình doanh  nghiệp nào sau đây để đăng ký doanh nghiệp và tiến hành
hoạt động kinh doanh?
A.  Doanh nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty
cổ phần
B.  B. Congo ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công
ty hợp dàn

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Hạnh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: