SÁCH - Chi Tiết Máy (Bùi Lê Gôn Cb)


NỘI DUNG:

Chương 1: Cơ sở tính toán thiết kế chi tiết máy
1.1. Tải trọng và ứng suất
1.1.1. Tải trọng
1.1.2. Ứng suất
1.2. Chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy
1.2.1. Độ bền
1.2.2. Độ cứng
1.2.3. Độ bền mòn
1.2.4. Độ chịu nhiệt
1.2.5. Độ ổn định dao động
1.3. Độ bền mỏi của chi tiết máy
1.3.1. Hiện tượng phá hủy mỏi
1.3.2. Đường cong mỏi
1.3.3. Đồ thị ứng suất giới hạn
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi của chi tiết máy
1.3.5. Các biện pháp nâng cao độ bền mỏi của chi tiết máy
1.4. Phương pháp tính toán thiết kế chi tiết máy
1.4.1. Đặc điểm tính toán thiết kế chi tiết máy
1.4.2. Chọn vật liệu
1.4.3. Xác định ứng suất cho phép
1.4.4. Tiêu chuẩn hóa chi tiết máy

Chương 2: Độ tin cậy, chỉ tiêu công nghệ  và kinh tế trong thiết kế máy
2.1. Độ tin cậy
2.1.1. Khái niệm về độ tin cậy
2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy
2.1.3. Phương hướng nâng cao độ tin cậy của máy và chi tiết máy
2.2. Dung sai lắp ghép, nhám bề mặt và tính công nghệ trong thiết kế
2.2.1. Dung sai lắp ghép
2.2.2. Nhám bề mặt
2.2.3. Tính công nghệ trong thiết kế
2.3. Tính kinh tế của máy và chi tiết máy
2.3.1. Yêu cầu về tính kinh tế trong thiết kế
2.3.2. Yêu cầu tính kinh tế trong chế tạo
2.3.3. Yêu cầu tính kinh tế trong sử dụng thiết bị
Câu hỏi ôn tập phần 1
Chương 3: Truyền động ma sát
3.1. Truyền động bánh ma sát
3.1.1. Khái niệm chung
3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của bộ truyền bánh ma sát
3.1.3. Cơ sở tính toán độ bền bộ truyền bánh ma sát
3.1.4. Đánh giá bộ truyền bánh ma sát
3.2. Truyền động đai
3.2.1. Khái niệm chung
3.2.2. Cấu tạo của đai và các bánh đai
3.2.3. Cơ sở tính toán thiết kế bộ truyền đai
3.2.4. Tính toán thiết kế bộ truyền đai
3.2.5. Đánh giá bộ truyền đai và chỉ dẫn thiết kế
Chương 4: Truyền động bánh răng
4.1. Khái niệm chung
4.2. Đặc điểm ăn khớp của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng và kết cấu bánh răng
4.2.1. Các thông số cơ bản
4.2.2. Dịch chỉnh bánh răng
4.2.3. Quá trình truyền tải và hệ số trùng khớp
4.2.4. Bánh răng nghiêng và đặc điểm ăn khớp
4.2.5. Cấp chính xác chế tạo bánh răng và việc chọn cấp chính xác
4.2.6. Cấu tạo bánh răng
4.3. Cơ sở tính toán thiết kế truyền động bánh răng
4.3.1. Lực tác dụng khi ăn khớp trong bộ truyền bánh răng trụ
4.3.2. Tải trọng riêng tính toán và ứng suất trên răng
4.3.3. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán của bộ truyền bánh răng
4.3.4. Vật liệu và nhiệt luyện bánh răng
4.3.5. Ứng suất cho phép
4.4. Tính toán độ bền bộ truyền bánh răng
4.4.1. Tính toán độ bền tiếp xúc bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
4.4.2. Tính toán độ bền uốn bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
4.4.3. Tính toán độ bền bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
4.4.4. Thí dụ
4.5. Truyền động bánh răng côn
4.5.1. Các thông số cơ bản của bộ truyền bánh răng côn răng thẳng
4.5.2. Lực tác dụng khi ăn khớp
4.5.3. Tính toán độ bền bộ truyền bánh răng côn răng thẳng
4.6. Đánh giá bộ truyền và chỉ dẫn thiết kế
4.6.1. Đánh giá bộ truyền bánh răng
4.6.2. Chỉ dẫn thiết kế bộ truyền bánh răng
Chương 5: Truyền động trục vít
5.1. Khái niệm chung
5.2. Đặc điểm ăn khớp của bộ truyền và kết cấu trục vít, bánh vít
5.2.1. Các thông số hình học
5.2.2. Dịch chỉnh trong truyền động trục vít
5.2.3. Vận tốc và tỷ số truyền
5.2.4. Cấp chính xác chế tạo
5.2.5. Cấu tạo của trục vít và bánh vít
5.3. Cơ sở tính toán thiết kế bộ truyền trục vít
5.3.1. Lực tác dụng khi ăn khớp
5.3.2. Tải trọng riêng và hệ số tải trọng
5.3.3. Hiệu suất truyền động
5.3.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán của bộ truyền trục vít
5.3.5. Vật liệu trục vít, bánh vít
5.3.6. Ứng suất cho phép
5.4. Tính toán độ bền và nhiệt trong truyền động trục vít
5.4.1. Tính toán độ bền bộ truyền trục vít
5.4.2. Tính toán nhiệt truyền động trục vít
5.5. Đánh giá bộ truyền và chỉ dẫn thiết kế
5.5.1. Đánh giá bộ truyền trục vít
5.5.2. Chỉ dẫn thiết kế bộ truyền trục vít
5.5.3. Thí dụ
Chương 6: Truyền động xích
6.1. Khái niệm chung
6.2. Cấu tạo xích và đĩa xích
6.2.1. Xích truyền động
6.2.2. Đĩa xích
6.2.3. Vật liệu xích và đĩa xích
6.3. Cơ sở tính toán thiết kế bộ truyền xích
6.3.1. Tải trọng tác dụng trong bộ truyền xích
6.3.2. Vận tốc và tỷ số truyền
6.3.3. Số răng đĩa xích
6.3.4. Khoảng cách trục, số mắt xích và chiều dài xích
6.3.5. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
6.4. Tính toán thiết kế bộ truyền xích
6.4.1. Tính xích theo độ bền mòn
6.4.2. Kiểm nghiệm xích về độ bền
6.5. Đánh giá bộ truyền xích và chỉ dẫn thiết kế
6.5.1. Đánh giá bộ truyền xích
6.5.2. Chỉ dẫn thiết kế bộ truyền xích
6.5.3. Thí dụ
Chương 7: Truyền động vít - đai ốc
7.1. Khái niệm chung
7.1.1. Khái niệm
7.1.2. Thông số cơ bản của ren
7.2. Cơ sở tính toán thiết kế bộ truyền vít - đai ốc
7.2.1. Tải trọng tác dụng trong bộ truyền vít - đai ốc
7.2.2. Hiệu suất và tỷ số truyền
7.2.3. Các dạng hỏng, chỉ tiêu tính toán và vật liệu bộ truyền
7.3. Tính toán bộ truyền vít - đai ốc
7.3.1. Tính về độ bền mòn
7.3.2. Tính về độ bền
7.3.3. Tính kiểm nghiệm về ổn định
7.4. Đánh giá bộ truyền và chỉ dẫn về thiết kế
7.4.1. Đánh giá bộ truyền vít - đai ốc
7.4.2. Chỉ dẫn thiết kế truyền động vít - đai ốc
7.4.3. Thí dụ
Câu hỏi ôn tập phần  2
Chương 8: Trục
8.1. Công dụng, phân loại và cấu tạo trục
8.2. Lắp ghép các chi tiết máy trên trục
8.2.1. Lắp bằng then và then hoa
8.2.2. Lắp bằng độ dôi
8.3. Cơ sở tính toán thiết kế trục
8.3.1. Tải trọng tác dụng lên trục
8.3.2. Ứng suất trong các tiết diện trục
8.3.3. Vật liệu trục
8.3.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
8.4. Tính toán trục theo độ bền, độ cứng và dao động
8.4.1. Tính trục theo độ bền
8.4.2. Tính trục theo độ cứng
8.4.3. Tính trục chịu dao động
8.5. Chỉ dẫn thiết kế và thí dụ
8.5.1. Chỉ dẫn thiết kế trục (7 bước)
8.2.5. Thí dụ
Chương 9: Ổ trục
9.1. Khái niệm chung
9.2. Ổ trượt
9.2.1. Khái niệm về ổ trượt
9.2.2. Cơ sở tính toán ổ trượt
9.2.3. Tính toán ổ trượt
9.2.4. Vật liệu bôi trơn và phương pháp bôi trơn
9.2.5. Đánh giá ổ trượt và chỉ dẫn thiết kế
9.3. Ổ lăn
9.3.1. Cấu tạo và phân loại ổ lăn
9.3.2. Cơ sở tính toán lựa chọn ổ lăn
9.3.3. Chọn ổ lăn
9.3.4. Kết cấu gối đỡ ổ lăn và lắp ghép ổ lăn
9.3.5. Bôi trơn và che kín ổ lăn
9.3.6. Đánh giá ổ lăn và chỉ dẫn về tính toán lựa chọn ổ lăn
Chương 10: Khớp nối
10.1. Công dụng, phân loại và chọn kích thước khớp nối
10.2. Nối trục
10.2.1. Nối trục chặt
10.2.2. Nối trục bù
10.2.3. Nối trục đàn hồi
10.3. Ly hợp
10.3.1. Ly hợp ăn khớp
10.3.2. Ly hợp ma sát
10.4. Ly hợp tự động
10.4.1. Ly hợp an toàn
10.4.2. Ly hợp ly tâm
10.4.3. Ly hợp một chiều
Chương 11: Lò xo
11.1. Khái niệm chung
11.1.1. Công dụng và phân loại
11.1.2. Vật liệu lò xo
11.2. Cơ sở tính toán thiết kế lò xo
11.2.1. Các thông số hình học và đặc điểm kết cấu của lò xo xoắn ốc trụ chịu 
                     kéo - nén
11.2.2. Tải trọng tác dụng lên dây lò xo
11.2.3. Chuyển vị của lò xo
11.2.4. Tính toán độ bền lò xo xoắn ốc trụ chịu kéo - nén
11.3. Chỉ dẫn về thiết kế và thí dụ
11.3.1. Chỉ dẫn về thiết kế lò xo xoắn ốc trụ chịu kéo - nén
11.3.2. Thí dụ
Câu hỏi ôn tập phần 3
Chương 12: Các chi tiết máy ghép
12.1. Ghép bằng đinh tán
12.1.1. Khái niệm
12.1.3. Tính mối ghép chắc - kín
12.1.4. Tính mối ghép đinh tán nhóm
12.2. Ghép bằng hàn
12.2.1. Các loại mối hàn
12.2.3. Độ bền mối hàn và ứng suất cho phép
12.2.4. Thí dụ
12.3. Ghép bằng độ dôi
12.3.1. Khái niệm
12.3.2. Tính mối ghép bằng độ dôi theo phương pháp lắp ép
12.4. Ghép bằng then - then hoa, trục định hình và chêm chốt
12.4.1. Ghép bằng then
12.4.2. Ghép bằng then hoa
12.4.3. Ghép bằng trục định hình và bằng chêm chốt
12.5. Ghép bằng ren
12.5.1. Kết cấu và các chi tiết máy trong mối ghép ren
12.5.2. Các thông số cơ bản của ren
12.5.3. Các phương pháp phòng lỏng trong mối ghép ren
12.5.4. Tính bulông (vít)
12.5.5. Thí dụ
12.6. Phân tích lựa chọn mối ghép
12.6.1. Mối ghép đinh tán
12.6.2. Mối ghép hàn
12.6.3. Mối ghép ren
12.6.4. Mối ghép bằng độ dôi
12.6.5. Mối ghép then - then hoa và trục định hình

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: