SÁCH - Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại (Nguyễn Duy Anh)


Lý thuyết điều khiển tự động và Lý thuyết điều khiển hiện đại là hai môn học đặc thù của ngành ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống trong miền thời gian và tần số được trình bày trong "Lý thuyết điều khiển tự động". Cách tiếp cận dựa trên các công thức toán học hay những định luật khoa học để mô tả hệ thống đã được giản lược những yếu tố bất định và phức tạp thường cho đáp số rất chính xác. Tuy nhiên yếu điểm chính của cách tiếp cận này là phải tìm ra công thức toán học hay giả tưởng những điều kiện vận hành hệ thống cho giống với thực tế, mà điều này không thể thực hiện theo cách kinh điển thông thường. Khi hệ thống phức tạp, cách tiếp cận thành công là điều khiển tích hợp, kết hợp được các phương pháp điều khiển kinh điển, hiện đại với công nghệ tính toán mềm mang tính thông minh.


Mục đích của bài toán điều khiển là nâng cao chất lượng của hệ thống, cài đặt các bộ điều khiển đảm bảo chỉ tiêu chất lượng tối ưu trong các điều kiện ràng buộc hoặc hệ thống được thiết kế phải có tính thích nghi và bền vững trong môi trường làm việc luôn biến động.


NỘI DUNG:

Chương 1: Hệ thống điều khiển phi tuyến
Chương 2: Điều khiển tối ưu
Chương 3: Điều khiển bền vững
Chương 4: Điều khiển mờ
Chương 5: Mạng nơron nhân tạoLý thuyết điều khiển tự động và Lý thuyết điều khiển hiện đại là hai môn học đặc thù của ngành ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống trong miền thời gian và tần số được trình bày trong "Lý thuyết điều khiển tự động". Cách tiếp cận dựa trên các công thức toán học hay những định luật khoa học để mô tả hệ thống đã được giản lược những yếu tố bất định và phức tạp thường cho đáp số rất chính xác. Tuy nhiên yếu điểm chính của cách tiếp cận này là phải tìm ra công thức toán học hay giả tưởng những điều kiện vận hành hệ thống cho giống với thực tế, mà điều này không thể thực hiện theo cách kinh điển thông thường. Khi hệ thống phức tạp, cách tiếp cận thành công là điều khiển tích hợp, kết hợp được các phương pháp điều khiển kinh điển, hiện đại với công nghệ tính toán mềm mang tính thông minh.


Mục đích của bài toán điều khiển là nâng cao chất lượng của hệ thống, cài đặt các bộ điều khiển đảm bảo chỉ tiêu chất lượng tối ưu trong các điều kiện ràng buộc hoặc hệ thống được thiết kế phải có tính thích nghi và bền vững trong môi trường làm việc luôn biến động.


NỘI DUNG:

Chương 1: Hệ thống điều khiển phi tuyến
Chương 2: Điều khiển tối ưu
Chương 3: Điều khiển bền vững
Chương 4: Điều khiển mờ
Chương 5: Mạng nơron nhân tạo


M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: