Ảnh hưởng của xử lý phosphat hóa đến thấm nitơ trên thép SKD61


Tổng quan về khuôn đùn ép và xử lý nhiệt khuôn. Nêu phương pháp thực nghiệm. Thành phần hóa học của mẫu, nhiệt luyện thép SKD61, thấm nitơ cho thép SKD61, ảnh hưởng của lớp phosphat hóa tới lớp thấm nitơ,...LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: