SÁCH - Tối Ưu Hóa Hệ Thống Cấp Thoát Nước Và Các Đối Tượng Kỹ Thuật (GS. TS. Dương Thanh Lượng Cb)


Cuốn sách “Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và các đối tượng kỹ thuật” được biên soạn nhằm phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu ở khối các ngành kỹ thuật. Trước hết, cuốn sách được sử dụng cho các đối tượng là sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Ngoài ra, cuốn sách là tài liệu cần thiết có ích cho cán bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan đến thiết kế, xây dựng và quản lý các đối tượng kỹ thuật và công nghệ.


Nội dung chủ yếu của cuốn sách giới thiệu về thiết kế tối ưu hóa trong cấp thoát nước; các bài toán tối ưu trong quản lý và thiết kế các hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước và trạm bơm; cách thành lập bài toán chung của tối ưu hóa; các dạng cơ bản của bài toán tối ưu; các điều kiện cần thiết cho việc thiết lập và giải các bài toán tối ưu cũng như các phương pháp chủ yếu để giải các bài toán đó, trong đó có các phương pháp thông thường và hiệu quả hay được dùng nhất. Cuốn sách còn giới thiệu một số phương pháp tiếp cận để tìm kiếm cực trị toàn cục khi tiến hành tối ưu hóa, đồng thời cũng nói về một số phương pháp và chiến lược để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu cùng với việc xác định mức ưu tiên của các thông số mục tiêu và trọng số của chúng.

NỘI DUNG:

Chương 1. Xây dựng các bài toán tối ưu hóa
1.1. Giới thiệu 5
1.2. Lịch sử của tối ưu hóa 6
1.3. Điều kiện cần thiết để tối ưu hóa 6
1.4. Tổng quát về bài toán tối ưu hóa 7
1.5. Biểu diễn đồ họa của bài toán tối ưu 9
1.6. Các loại hàm mục tiêu 10
1.7. Phân loại bài toán và phương pháp tối ưu 10
1.7.1. Phân loại bài toán tối ưu 10
1.7.2. Các phương pháp giải bài toán tối ưu 12
1.8. Yêu cầu đối với các thuật toán tối ưu 15
1.9. Các ví dụ bằng hình vẽ về bài toán tối ưu 18
1.10. Ví dụ về bài toán tối ưu tuyến tính 22
Chương 2. Các phương pháp cơ bản thông thường của tối ưu hóa
2.1. Tối ưu hóa với hàm mục tiêu có một thông số điều khiển 26
2.1.1. Phương pháp quét 28
2.1.2. Phương pháp chia đôi 30
2.2. Phương pháp không gradient để tối ưu hóa khi có nhiều thông số điều khiển 31
2.2.1. Phương pháp quét 31
2.2.2. Phương pháp tìm kiếm ngẫu nhiên 33
2.2.3. Phương pháp đơn hình để tối ưu hóa phi tuyến 42
2.2.4. Phương pháp đơn hình biến dạng Nelder-Mead 49
2.2.5. Phương pháp phức hợp 53
2.3. Phương pháp gradient tìm cực trị 54
2.3.1. Tổng quát về phương pháp gradient 54
2.3.2. Xác định gradient của hàm mục tiêu 58
2.3.3. Các thuật toán của phương pháp gradient bậc nhất 59
2.4. Kết luận 64
Bài tập 65
Chương 3. Các phương pháp tìm kiếm cực trị toàn cục
3.1. Giới thiệu 66
3.2. Các phương pháp tìm kiếm cực trị toàn cục 66
3.3. Tìm kiếm ngẫu nhiên từ nhiều điểm khởi đầu cố định 68
3.4. Tìm kiếm ngẫu nhiên từ các điểm khởi đầu ngẫu nhiên 69
3.5. Tìm kiếm ngẫu nhiên với mật độ các điểm khởi đầu thay đổi 70
3.6. Thuật toán di truyền Price 71
3.7. Phương pháp quả bóng nặng 73
3.8. Phương pháp đường hầm 75
3.9. Phương pháp dịch chuyển ràng buộc 77
3.10. Phương pháp đa hợp 78
3.11. Các thuật toán di truyền 79
3.12. So sánh các phương pháp tìm cực trị toàn cục 81
Bài tập 82
Chương 4. Ra quyết định tối ưu đa mục tiêu
4.1. Xây dựng bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu 84
4.2. Đặc điểm của bài toán ra quyết định đa mục tiêu 85
4.3. Lời giải tối ưu Pareto 87
4.4. Các phương pháp giải bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu 91
4.4.1. Tối ưu hóa thỏa hiệp theo hàm thiệt hại 92
4.4.2. Tối ưu hóa đa mục tiêu theo hàm lợi ích 95
4.4.3. Tiếp cận khung cho tối ưu hóa đa mục tiêu 101
4.5. Kết luận 109
Bài tập 109
Chương 5. Xác định trọng số khi ra quyết định tối ưu đa mục tiêu
5.1. Xác định trọng số thông qua xếp hạng các thông số mục tiêu 111
5.1.1. Khái niệm về ma trận trọng số 111
5.1.2. Tính toán hệ số đồng thuận 113
5.1.3. Kiểm tra hệ số đồng thuận về mức ý nghĩa 114
5.1.4. Tính toán trọng số 115
5.2. Xác định trọng số theo ý kiến chuyên gia cho các ưu tiên đối sánh
            của các thông số mục tiêu 120
Chương 6. Các phương pháp và thuật toán tối ưu hóa
                    khi thông tin không đầy đủ
6.1. Giới thiệu 124
6.2. Xây dựng bài toán tối ưu hóa 125
6.3. Các chiến lược để tối ưu hóa khi có các bất định 125
6.4. Các chiến lược tối ưu hóa đối với bất định và số rời rạc các phương án 128
6.5. Ví dụ về chọn phương án tối ưu của vị trí xây dựng trạm xử lý rác thải 129
6.6. Kết luận 133
Chương 7. Một số bài toán tối ưu hóa trong thủy lợi và cấp thoát nước
7.1. Bài toán xác định chế độ làm việc tối ưu của trạm bơm 134
7.1.1. Giới thiệu 134
7.1.2. Xây dựng hàm mục tiêu để tìm chế độ làm việc tối ưu của trạm bơm 135
7.1.3. Thuật toán tìm chế độ làm việc tối ưu của trạm bơm 139
7.1.4. Ví dụ xác định chế độ làm việc tối ưu của trạm bơm 141
7.2. Xác định quy mô tối ưu của hệ thống tiêu thoát nước bằng trạm bơm 143
7.2.1. Lựa chọn hàm mục tiêu để xác định quy mô hệ thống tiêu 143
7.2.2. Thuật toán xác định quy mô tối ưu của hệ thống tiêu bằng trạm bơm 148
7.3. Xác định quy mô tối ưu của trạm bơm và hồ điều hòa
            trong hệ thống tiêu thoát nước đô thị 151
7.3.1. Xây dựng bài toán 151
7.3.2. Ví dụ về tối ưu hóa quy mô hệ thống tiêu thoát nước 153
Tài liệu tham khảo 161

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: