Các Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Vật Lí 10 (Tập 2)


CHUYÊN ĐỀ 16: ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
A. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT
1.  Hệ kín
–  Hệ kín là hệ vật chỉ tương tác với nhau chứ không tương tác với các vật bên ngoài hệ (chỉ có nội lực
chứ không có ngoại lực).
–  Các trường hợp thường gặp:
+  Hệ không có ngoại lực tác dụng.
+  Hệ có ngoại lực tác dụng nhưng cân bằng nhau.
+  Hệ có ngoại lực tác dụng nhưng rất nhỏ so với nội lực (đạn nổ...)
+  Hệ kín theo một phương nào đó.

2.  Động lượng
–  Động lượng p
là đại lượng đo bằng tích giữa khối lượng m và vận tốc v
của vật :
p = mv
–  Động lượng p
là đại lượng vectơ, luôn cùng chiều với vectơ vận tốc v.
–  Động lượng p
của hệ bằng tổng động lượng
12 p , p ...
của các vật trong hệ:
12 p = p +p +...
–  Đơn vị của động lượng là kg.m/s

LINK DOWNLOAD
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: