Tài liệu đề cương luật hiến pháp nước ngoài cs 1NỘI DUNG:

1. Đối tượng nghiên cứu của  Luật hiến pháp nước Ngoài? 1
2. Mối quan hệ của việc nghiên cứu luật hiến pháp nước ngoài với việc nghiên cứu luật hiến pháp Việt Nam? 1
3. Chủ nghĩa lập hiến và sự ra đời, phát triển của Hiến pháp? 1
4. Khái niệm và vai trò hiến pháp đối với mỗi quốc gia 3
5. Phân loại Hiến pháp? 4
6. Sự xuất hiện của đảng phái chính trị và vai trò của đảng phái chính trị? 4
7. Khái niệm đảng phái chính trị? 5
8. Vai trò của các đảng phái chính trị trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước? 6
9. Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của đảng phái chính trị? 7

10. Khái niệm chính thể? 7
11. Các mô hình chính thể đương đại? 8
Câu 12, 13,14, 15 nằm trong câu 11. 10
16. Sự biến dạng của chính thể? 10
17. Khái niệm hình thức cấu trúc lãnh thổ? 11
18. Các loại hình thức cấu trúc lãnh thổ? 11
19. Khái niệm quyền con người, quyền công dân? 13
20. Việc ghi nhận quyền con ngƣời, quyền công dân trong HP nước ngoài? 14
& 21. Nội dung quyền con người, quyền công dân trong HP nước ngoài? 14
22. Khái niệm chế độ bầu cử? 14
23. Các loại hình bầu cử? 15
24. Bầu cử đa số 2 vòng? 15
25. Bầu cử đại diện tỷ lệ? 16
26. Bầu cử liên danh và bầu cử đơn danh? 16
27. Vị trí pháp lý của Nguyên thủ quốc gia? 16
28. Phân tích câu "Nhà vua trị vì nhưng không cai trị"? 17
29. Cách thức thành lập nguyên thủ quốc gia? 18
30. Thẩm quyền của nguyên thủ quốc gia? 18
31. Sự xuất hiện của nghị viện? 19
32. Vị trí pháp lý của nghị viện? 19
33. Phân tích chế độ lưỡng viện và đơn viện? 20
34. Thẩm quyền của nghị viện? 21
35. Cơ cấu nghị viện? 22
36. Quy trình lập pháp và thủ tục nghị viện? 23
37. Sự ra đời của chính phủ? 24
38. Vị trí pháp lý của chính phủ? 24
39. Cách thức thành lập và cơ cấu của chính phủ? 25
40. Thẩm quyền của chính phủ? 25
41. Cơ chế chịu trách nhiệm của chính phủ? 26
42. Việc bỏ phiếu tín nhiệm và việc bỏ phiếu bất tín nhiệm? 27
43. Người đứng đầu chính phủ? 27
44. Vị trí pháp lý của Tòa án? 28
45. Các nguyên tắc của hệ thống Tòa án? 29
46. Các mô hình tổ chức Tòa án? 29
47, 48, 49. Khái niệm chế độ bảo hiến, ý nghĩa của chế độ bảo hiến, các mô hình bảo hiến? 30

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: