Thiết kế kỹ thuật hệ thống băng tải than cho nhà máy nhiệt điện phả lại 2 chí linh, hải dương, năng suất 600 tấn giờ

 


Cùng với sự phát triển ngày càng nhanh của đất nước, năng lượng điện cũng hòa nhịp cùng sự phát triển đó. Hệ thống các nhà máy điện cũng đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc phát triển của đất nước.

Điều này dẫn đến các thiết bị phục vụ cho nhà máy điện cũng phải đáp ứng nhu cầu phát triển về năng suất, chất lượng cũng như tính kinh tế. Hệ thống băng tải (HTBT) là một thiết bị không thể thiếu trong công tác cấp liệu cho các nhà máy điện lấy than làm nguyên liệu chính để sản xuất điện. Hơn nữa hệ thống băng tải còn có những ứng dụng rất lớn trong ngành xây dựng và khai khoáng…. Băng tải phải đạt được yêu cầu về năng suất cung ứng cũng như chất lượng của sản phẩm. Băng tải vận chuyển vật liệu là một bộ phận quan trọng của nhà máy điện, nó có nhiệm vụ vận chuyển vật liệu từ phễu cấp liệu đến kho và vào trong buồng đốt. Thiết kế băng tải vận chuyển phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật như năng suất vận chuyển, làm việc ổn định. Đồng thời phải đảm bảo tính kinh tế và mỹ thuật.


NỘI DUNG:


Chương I: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY ĐIỆN ............................................... 8

I.1 Vài nét về Nhà máy điện Phả Lại 2 ..................................................... 8

I.2 Hình thành và phát triển...................................................................... 9

I.3 Sản lượng điện hằng năm, lượng than tiêu thụ ................................ 11

I.4 Các máy móc phục vụ công tác vận chuyển than. ............................ 11

Chương II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG BĂNG TẢI ......................... 13

1.Yêu cầu sử dụng, các thông số kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật ...................... 13

1.1. Yêu cầu sử dụng................................................................................ 13

1.2. Thông số kỹ thuật: ............................................................................ 13

1.3. Yêu cầu kỹ thuật:.............................................................................. 14

2.Lựa chọn phương án thiết kế ...................................................................... 14

2.1. Kết cấu tấm băng .............................................................................. 14

2.2. Trạm kéo căng băng ......................................................................... 16

2.3 Các phương án truyền động .............................................................. 19

2.4 Chọn phương án thiết kế:.................................................................. 21

3. Thiết kế kỹ thuật ....................................................................................... 23

3.1. Tấm băng cao su. .............................................................................. 23

3.2. Tính chọn vận tốc vận chuyển của băng tải..................................... 24

3.3. Xác định bề rộng băng tải: ............................................................... 25

3.4. Các thông số kỹ thuật của băng tấm. ............................................... 27

3.5. Trọng lượng phân bố trên 1m băng tải............................................ 28

3.6. Trọng lượng phân bố trên 1m dài của vật liệu. ............................... 29

3.7. Tính toán lực kéo băng tải................................................................ 29

3.8. Xác định lực cản tĩnh lớn nhất trong băng...................................... 29

4. Xác định lực cản và lực kéo căng băng...................................................... 30

4.1. Tính toán lực kéo băng. .................................................................... 30

4.2. Tính chính xác................................................................................... 34

4.3. Kiểm tra bền tấm băng. .................................................................... 35

Chương III: THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG.............................................. 36

III.1. Xác định công suất động cơ điện. ......................................................... 36

III.2. Thiết kế hộp giảm tốc........................................................................... 38

III.2.1. Phân phối tỷ số truyền................................................................. 38

III.2.2.Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ cấp nhanh răng nghiêng................... 40

1.Chọn vật liệu chế tạo bánh răng. ......................................................... 40

2. Định ứng suất cho phép:...................................................................... 40

3. Sơ bộ chọn hệ số tải trọng K................................................................ 41

4. Chọn hệ số chiều rộng bánh răng: ψA = 0,3........................................ 41

5. Tính khoảng cách trục A: Lấy θ’ = 1,25 ............................................ 41

6. Tính vận tốc vòng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng. ........... 42

7. Định chính xác hệ số tải trọng K và khoảng cách trục A. ................. 42

8. Xác định môđun, số răng, chiều rộng bánh răng. .............................. 43

9. Kiểm nghiệm sức bền uốn của răng.................................................... 43

10. Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền. ................................. 44

11. Tính lực tác dụng lên trục II: ............................................................ 45

III.2.3. Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm. ............................................ 45

1. Chọn vật liệu chế tạo bánh răng. ........................................................ 45

2. Định ứng suất cho phép. ...................................................................... 46

3. Sơ bộ chọn hệ số tải trọng K................................................................ 46

4. Chọn hệ số chiều rộng bánh răng: ...................................................... 46

5. Tính khoảng cách trục A. .................................................................... 47

6. Tính vận tốc vòng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng. ........... 47

7. Định chính xác hệ số tải trọng K và khoảng cách trục A. ................. 47

8. Xác định mođun, số răng, chiều rộng bánh răng. .............................. 48

9. Kiểm nghiệm sức bền uốn của răng.................................................... 49

10. Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền. ................................. 50

11. Tính lực tác dụng lên trục III............................................................ 50

III.2.4. Tính toán thiết kế trục và then. .......................................................... 51

1. Tính đường kính sơ bộ của trục.......................................................... 51

2. Tính gần đúng trục. ............................................................................. 51

2. Tính chọn then. .................................................................................... 59

III.2.5. Thiết kế gối đỡ trục (chọn ổ lăn)........................................................ 59

1. Chọn ổ lăn trục I. ................................................................................. 59

2. Chọn ổ lăn trục II................................................................................. 61

3. Chọn ổ lăn trục III. .............................................................................. 62

III.2.6. Cấu tạo vỏ hộp và các chi tiết máy khác (vỏ hộp).............................. 62

III.2.7. Tính chọn khớp nối. .......................................................................... 64

1. Tính khớp nối trục ra hộp giảm tốc với tang dẫn động. ................... 64

2. Tính lực xiết bulông. ............................................................................ 65

III.2.8. Bôi trơn hộp giảm tốc........................................................................ 66

III.3 TÍNH CHỌN CON LĂN....................................................................... 67

III.3.1 Con lăn chịu tải. ................................................................................. 67

1. Xác định số con lăn chịu tải................................................................. 67

2. Xác định trọng lượng phần quay con lăn nhánh có tải...................... 69

3. Tính bền cho con lăn chịu tải: ............................................................. 69

III.3.2. Con lăn không chịu tải....................................................................... 73

1. Các thông số cơ bản. ............................................................................ 74

3. Thông số trục của con lăn: .................................................................. 74

III.3.3 Lựa chọn ổ bi. .................................................................................... 75

III.3.4. Con lăn dẫn hướng. ........................................................................... 76

III.3.5. Thiết bị làm sạch băng....................................................................... 77

III.3.6. Con lăn giảm chấn............................................................................. 78

Chương IV:TÍNH TOÁN CÁC THIẾT BỊ KHÁC........................................ 80

IV.1. Tang chủ động. .................................................................................... 80

1. Chọn thông số sơ bộ cho tang chủ động. ............................................ 80

2. Tính toán vỏ tang. ................................................................................ 81

3. Tính bền tang theo uốn........................................................................ 82

4. Tính trục tang chủ động. ..................................................................... 83

5. Tính chọn ổ bi đỡ cho tang dẫn........................................................... 85

VI.2 Tính tang bị động. ................................................................................. 87

1. Các thông số vỏ tang. ........................................................................... 87

2. Các thông số trục tang. ........................................................................ 87

3. Ổ bi và vỏ đỡ. ....................................................................................... 87

VI.3. Phương pháp gia công tang. ................................................................. 87

VI.5. Tính thiết bị căng băng......................................................................... 88

1. Sơ đồ lực căng băng. ............................................................................ 89

2. Xác định lực căng băng. ...................................................................... 90

3. Xác định lực căng băng ban đầu. ........................................................ 90

VI.6. Tính chọn phanh: ................................................................................. 92

V: TÍNH TOÁN MỐI GHÉP BULÔNG – MỐI HÀN .................................. 93

V.1. Tính toán mối ghép bulông.................................................................... 93

V.2. Tính toán mối ghép hàn. ........................................................................ 96

VI: CHỌN CÁC THIẾT BỊ PHỤ LIÊN QUAN............................................ 97

1. Thanh gạt làm sạch Pully .................................................................... 97

2. Thiết bị lấy mẫu ................................................................................... 98

3. Thiết bị chống lệch băng...................................................................... 98

4. Nam châm điện và thiết bị kiểm tra độ ẩm của than ......................... 99

5. Bộ đếm tốc độ băng............................................................................ 100

6. Dây giật sự cố. .................................................................................... 101

7. Diềm chắn + máng nạp liệu. .............................................................. 102

VII: HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ................................................................... 103

Chương V: LẬP QTCN GIA CÔNG CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH..................... 104

V.1 Xác định dạng sản xuất ...................................................................... 104

V.2. Phân tích chi tiết gia công ................................................................. 105

V.3. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi ........................................... 106

V.4. Lập tiến trình gia công các bề mặt..................................................... 107

V.5. Thiết kế nguyên công công nghệ....................................................... 111

5.1. Nguyên công 1:................................................................................ 111

5.2. Nguyên công 2:................................................................................ 111

5.3. Nguyên công 3:................................................................................ 112

5.4. Nguyên công 4:................................................................................ 113

5.5. Nguyên công 5:................................................................................ 113

5.6. Nguyên công 6:................................................................................ 114

V.6. Xác định lượng dư trung gian và kích thước trung gian gia công cơ.... 115

6.1. Khái niệm và định nghĩa về lượng dư gia công cơ:............................... 115

6.2. Xác định lượng dư trung gian cho các bề mặt :..................................... 116

6.2.1. Xác định lượng dư trung gian bằng phương pháp phân tích cho

kích thước Φ 100(Rz= 6,3)H7:............................................................... 116

6.2.2. Xác định lượng dư cho các nguyên công còn lại: ....................... 120

V.7. Xác định chế độ cắt ............................................................................. 123

7.1. Xác định chế độ cắt bằng pp phân tích cho kích thước Φ 100 :............. 123

7.1.1. Các số liệu ban đầu : .................................................................... 123

7.1.2. Trình tự xác định chế độ cắt: ...................................................... 124

7.1.3. Xác định chế độ cắt bằng phương pháp tra bảng: ..................... 129

7.3.2. Phay 2 mặt đầu: ........................................................................... 135

7.3.3. Phay mặt đáy: L= 237 .................................................................. 135

7.3.4. Khoan lỗ φ8: ................................................................................. 135

7.3.5. Khoan – khoét lỗ Φ 17 :................................................................ 135

7.3.6. Phay lỗ bậc: .................................................................................. 135

V.8. Thiết kế đồ gá...................................................................................... 136

8.1. Cấu tạo của đồ gá tiện lỗ Φ 100: .......................................................... 136

8.2. Nguyên lý làm việc: ............................................................................. 136

8.3. Mục đích và nhiệm vụ thiết kế đồ gá:................................................... 136

8.4. Nội dung công việc thiết kế:................................................................. 137

8.4.1 Chọn sơ đồ nguyên lý của đồ gá:.................................................. 137

8.4.3. Tính sai số chế tạo đồ gá:............................................................. 139

8.4.4. Yêu cầu kỹ thuật của đồ gá: ........................................................ 141

V.9. PHIẾU TỔNG HỢP NGUYÊN CÔNG............................................... 142

9.1. Nguyên công 1:.................................................................................. 142

9.2. Nguyên công 2:.................................................................................. 143

9.3. Nguyên công 3:.................................................................................. 144

9.4. Nguyên công 4:.................................................................................. 145

9.5. Nguyên công 5:.................................................................................. 146

9.6. Nguyên công 6:.................................................................................. 147

Chương VI: KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT Ý KIẾN......................................... 148

1.Kết luận ................................................................................................. 148

2. Đề xuất ý kiến....................................................................................... 149

TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................... 150


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: