BỘ ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM - Môn học Kế toán quản trị (Kèm đáp án)1. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A. Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 

20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Doanh thu an toàn của công ty là:

a. 90tr                          

b. 96tr                       

c. 100tr                             

d. 120tr

➔ Số lượng sp hòa vốn: Định phí/(giá bán sp - biến phí đơn vị)

➔ Tỷ lệ số dư đảm phí: ((giá bán sp - biến phí đơn vị)*100%)/giá bán sp

➔ Doanh thu hòa vốn: Định phí / Tỷ lệ số dư đảm phí (nhớ là chia với số %, không bỏ dấu %)

➔ Doanh thu thực hiện: Sp hiện tại tiêu thụ * Gía bán

=>Số dư an toàn= Dthu thực hiện - Doanh thu hòa vốn

2. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A. Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 

20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Tỷlệ Doanh thu an toàn của công ty 

là:

a. 26,5%                      b. 23%                          c. 24%                            d. 27%

Tỷ lệ số dư an toàn = (Số dư an toàn * 100%)/Doanh thu = (90tr * 100%)/340 tr = ~26,47 => chọn câu a 

Doanh thu = 17k * 20k = 

Số dư an toàn hình như bài trên có rồi lấy xún thôi (90tr)

3. Công ty TÙNG DƯƠNG có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ hàng hoá trong tháng 5/200N như sau: Sản lượng

tiêu thụ:    25.000 sản phẩm   ; Giá bán mỗi sản phẩm: 50.000 đ; Biến phí đơn vị: 35.000đ; Tổng định phí: 

25.000.000đ; Năng lực sản xuất tối đa: 30.000 sản phẩm. Một khách hàng đề nghị mua 5.000 sản phẩm, với giá 

bán không quá 85% mức giá hiện tại, chi phí vận chuyển giao hàng là 1.000.000đ, doanh nghiệp muốn có lãi từ lô 

hàng này là 6.000.000đ. Biết định phí đã được bù đắp bởi các hợp đồng    trước đó   . Giá bán của lô hàng này sẽ 

được định giá là: 

Lãi = doanh thu - biến phí - định phí => 6tr = X * 5000 - 5000.35000 - 1.000.000 => X = 36400

a. 33.000đ/SP b. 33.500đ/SP c. 35.000đ/SP   d. 36.400đ/SP 

=> mấy cái trên đều bé hơn biến phí (trừ biến phí ra âm) nên lựa cái cuối (lớn hơn 35k) mới có lãi được

4. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP/;

đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối

đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng, tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng 

10.000.000đ, giảm biến phí mỗi sản phẩm 2.000đ để có thể   tận dụng    hết năng lực sản xuất   . Trườnghợp này lợi nhuận

của công ty sẽ:

a. Tăng 23tr  b. Tăng 25tr     c. Giảm 25tr d. Giảm 23tr

Giải

(Ban đầu: Doanh thu: 10.000 * 30.000 = 300.000.000 

Biến phí: 10.000 * 20.000 = 200.000.000

Định phí: 25.000.000////////////////

=> Lợi nhuận: 300.000.000 - 200.000.000 - 25.000.000 = 75tr

Doanh thu dự kiến: 15.000 * 27.000 = 405.000.000

Biến phí: 18.000*15.000 = 270tr

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)1. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A. Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 

20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Doanh thu an toàn của công ty là:

a. 90tr                          

b. 96tr                       

c. 100tr                             

d. 120tr

➔ Số lượng sp hòa vốn: Định phí/(giá bán sp - biến phí đơn vị)

➔ Tỷ lệ số dư đảm phí: ((giá bán sp - biến phí đơn vị)*100%)/giá bán sp

➔ Doanh thu hòa vốn: Định phí / Tỷ lệ số dư đảm phí (nhớ là chia với số %, không bỏ dấu %)

➔ Doanh thu thực hiện: Sp hiện tại tiêu thụ * Gía bán

=>Số dư an toàn= Dthu thực hiện - Doanh thu hòa vốn

2. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A. Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 

20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Tỷlệ Doanh thu an toàn của công ty 

là:

a. 26,5%                      b. 23%                          c. 24%                            d. 27%

Tỷ lệ số dư an toàn = (Số dư an toàn * 100%)/Doanh thu = (90tr * 100%)/340 tr = ~26,47 => chọn câu a 

Doanh thu = 17k * 20k = 

Số dư an toàn hình như bài trên có rồi lấy xún thôi (90tr)

3. Công ty TÙNG DƯƠNG có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ hàng hoá trong tháng 5/200N như sau: Sản lượng

tiêu thụ:    25.000 sản phẩm   ; Giá bán mỗi sản phẩm: 50.000 đ; Biến phí đơn vị: 35.000đ; Tổng định phí: 

25.000.000đ; Năng lực sản xuất tối đa: 30.000 sản phẩm. Một khách hàng đề nghị mua 5.000 sản phẩm, với giá 

bán không quá 85% mức giá hiện tại, chi phí vận chuyển giao hàng là 1.000.000đ, doanh nghiệp muốn có lãi từ lô 

hàng này là 6.000.000đ. Biết định phí đã được bù đắp bởi các hợp đồng    trước đó   . Giá bán của lô hàng này sẽ 

được định giá là: 

Lãi = doanh thu - biến phí - định phí => 6tr = X * 5000 - 5000.35000 - 1.000.000 => X = 36400

a. 33.000đ/SP b. 33.500đ/SP c. 35.000đ/SP   d. 36.400đ/SP 

=> mấy cái trên đều bé hơn biến phí (trừ biến phí ra âm) nên lựa cái cuối (lớn hơn 35k) mới có lãi được

4. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP/;

đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối

đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng, tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng 

10.000.000đ, giảm biến phí mỗi sản phẩm 2.000đ để có thể   tận dụng    hết năng lực sản xuất   . Trườnghợp này lợi nhuận

của công ty sẽ:

a. Tăng 23tr  b. Tăng 25tr     c. Giảm 25tr d. Giảm 23tr

Giải

(Ban đầu: Doanh thu: 10.000 * 30.000 = 300.000.000 

Biến phí: 10.000 * 20.000 = 200.000.000

Định phí: 25.000.000////////////////

=> Lợi nhuận: 300.000.000 - 200.000.000 - 25.000.000 = 75tr

Doanh thu dự kiến: 15.000 * 27.000 = 405.000.000

Biến phí: 18.000*15.000 = 270tr

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: