Bài giảng kinh tế chính trị Mác - Lê NinMộtlà, trang bịcho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tếchính trị Mác –Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tếcủa đất nước và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ  thống, khoa học, cập nhật tri thức mới, gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, kỹ  năng, tư duy, phẩm chất người học, tính liên thông, khắc phục trùng lặp, tăng  cường tích hợp và giảm tải, lược bớt những nội dung không còn phù hợp hoặc những nội dung mang tính kinh viện đối với sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học không chuyên lý luận.

Hai là, trên cơ sở  đó hình thành tư duy, kỹ  năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệlợi ích kinh tếtrong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vịtrí làm việc và cuộc sống sau khi ra trường.

Balà, góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với sinh viên.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỨC NĂNG KINH TẾ

CHÍNH TRỊMÁC –LÊNIN  .............................................................................7

I.Khái quát sựhình thành và phát triển KTCT  ...............................................7

II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu KTCT  ...........................................8

1. Đối tượng nghiên cứu của KTCT Mác - Lênin  .................................................8

2. Phương pháp nghiên cứu KTCT Mác - Lênin  .................................................  10

III. Chức năng của KTCT  ................................................................................  11

1. Chức năng nhận thức  ......................................................................................  11

2. Chức năng tư tưởng.........................................................................................  11

3. Chức năng thực tiễn  ........................................................................................  11

4. Chức năng phương pháp luận  .........................................................................  11

CHƯƠNG  2:  HÀNG  HÓA,  THỊ  TRƯỜNG  VAI  TRÒ  CÁC   CHỦ  THỂ

THAM GIA THỊ TRƯỜNG ............................................................................  14

I. Lý luận của C. Mác vềsản xuất hàng hóa và hàng hóa  .............................  14

1. Sản xuất hàng hóa  ...........................................................................................  14

2. Hàng hóa  .........................................................................................................  14

3.Tiền  ...................................................................................................................  17

4.Dịch vụvà một số hàng hóa đặc biệt  ...............................................................  18

II.Thị trường và vai trò của các chủ thểtham gia thị trường. .....................  20

1.Thị trường (Thảo luận) ....................................................................................  20

2. Các qui luật kinh tế chủyếu của thị trường  ....................................................  24

3. Vai trò của các chủ thểchính tham gia thị trường (Thảo luận)  .....................  27

CHƯƠNG  3:  GIÁ  TRỊ  THẶNG  DƯ  TRONG  NỀN  KINH  TẾ  THỊ

TRƯỜNG  ..........................................................................................................  32

I. Lý luận của C. Mác vềgiá trị thặng dư  .......................................................  32

1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư  ......................................................................  32

2. Bản chất của giá trị thặng dư .........................................................................  35

3. Các phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư trong nền KTTT TBCN  .........  36

II. Tích lũy tư bản. ............................................................................................  38

1. Bản chất của tích lũy tư bản ...........................................................................  38

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến qui mô tích lũy tư bản  ..................................  38

III. Các hình thức biểu hiện giá trị thặng dư trong nền KTTT....................  39

1. Lợi nhuận ........................................................................................................  40

2. Lợi nhuận thương nghiệp.  ...............................................................................  42

3. Lợi tức .............................................................................................................  42

4. Địa tô TBCN  ....................................................................................................  43

CHƯƠNG 4: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ

THỊ TRƯỜNG  .................................................................................................  45

I. Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường .....  45

II. Độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền KTTT  ...............................  45

1. Lý luận của Lênin về độc quyền trong nền KTTT  ...........................................  45

2. Lý luận của Lênin về độc quyền nhà nước trong CNTB  .................................  55

3. Vai trò lịch sửcủa CNTB (Thảo luận)  ............................................................  59

CHƯƠNG 5: KINH TẾ  THỊ  TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC 

QUAN HỆLỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM .............................................  62

I. KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam  ........................................................  62

1. Khái niệm KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam ...........................................  62

2. Tính tất yếu khách quan của việc phát triển KTTT định hướng XHCN  ở  Việt 

Nam (Thảo luận)  .................................................................................................  64

3.Đặc trưng của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam:  ....................................  65

II. Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam (Thảo luận)  67

1. Sựcần thiết phải hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN  .....................  67

2. Nội dung hoàn thiện thể chếkinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

.............................................................................................................................  69

III. Các quan hệlợi ích kinh tế ở Việt Nam.  ...................................................  71

1.  Lợi ích kinh tếvà quan hệlợi ích kinh tế  ......................................................  71

2. Vai trò nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệlợi ích (Thảo luận)  ....  77

CHƯƠNG 6: CNH, HĐH VÀ HỘI NHẬP KTQT CỦA VIỆT NAM  .......  80

I. CNH, HĐH Ở Việt Nam  ................................................................................  80

1. Khái quát vềcách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa:  ...........................  80

2. Tính tất yếu khách quan và nội dung CNH, HĐH ở Việt Nam (Thảo luận)  ...  82

3. CNH, HĐH trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ4. (Thảo luận)  83

II. Hội nhập kinh tế quốc tếcủa Việt Nam. (Thảo luận)  ...............................  84

1. Khái niệm và nội dung hội nhập KTQT  ..........................................................  84

2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển của Việt Nam  .............  86

3. Phương hướng nâng cao hiệu quảhội nhập kinh tế  quốc tếtrong phát triểnLINK DOWNLOADMộtlà, trang bịcho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tếchính trị Mác –Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tếcủa đất nước và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ  thống, khoa học, cập nhật tri thức mới, gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, kỹ  năng, tư duy, phẩm chất người học, tính liên thông, khắc phục trùng lặp, tăng  cường tích hợp và giảm tải, lược bớt những nội dung không còn phù hợp hoặc những nội dung mang tính kinh viện đối với sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học không chuyên lý luận.

Hai là, trên cơ sở  đó hình thành tư duy, kỹ  năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệlợi ích kinh tếtrong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vịtrí làm việc và cuộc sống sau khi ra trường.

Balà, góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với sinh viên.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỨC NĂNG KINH TẾ

CHÍNH TRỊMÁC –LÊNIN  .............................................................................7

I.Khái quát sựhình thành và phát triển KTCT  ...............................................7

II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu KTCT  ...........................................8

1. Đối tượng nghiên cứu của KTCT Mác - Lênin  .................................................8

2. Phương pháp nghiên cứu KTCT Mác - Lênin  .................................................  10

III. Chức năng của KTCT  ................................................................................  11

1. Chức năng nhận thức  ......................................................................................  11

2. Chức năng tư tưởng.........................................................................................  11

3. Chức năng thực tiễn  ........................................................................................  11

4. Chức năng phương pháp luận  .........................................................................  11

CHƯƠNG  2:  HÀNG  HÓA,  THỊ  TRƯỜNG  VAI  TRÒ  CÁC   CHỦ  THỂ

THAM GIA THỊ TRƯỜNG ............................................................................  14

I. Lý luận của C. Mác vềsản xuất hàng hóa và hàng hóa  .............................  14

1. Sản xuất hàng hóa  ...........................................................................................  14

2. Hàng hóa  .........................................................................................................  14

3.Tiền  ...................................................................................................................  17

4.Dịch vụvà một số hàng hóa đặc biệt  ...............................................................  18

II.Thị trường và vai trò của các chủ thểtham gia thị trường. .....................  20

1.Thị trường (Thảo luận) ....................................................................................  20

2. Các qui luật kinh tế chủyếu của thị trường  ....................................................  24

3. Vai trò của các chủ thểchính tham gia thị trường (Thảo luận)  .....................  27

CHƯƠNG  3:  GIÁ  TRỊ  THẶNG  DƯ  TRONG  NỀN  KINH  TẾ  THỊ

TRƯỜNG  ..........................................................................................................  32

I. Lý luận của C. Mác vềgiá trị thặng dư  .......................................................  32

1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư  ......................................................................  32

2. Bản chất của giá trị thặng dư .........................................................................  35

3. Các phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư trong nền KTTT TBCN  .........  36

II. Tích lũy tư bản. ............................................................................................  38

1. Bản chất của tích lũy tư bản ...........................................................................  38

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến qui mô tích lũy tư bản  ..................................  38

III. Các hình thức biểu hiện giá trị thặng dư trong nền KTTT....................  39

1. Lợi nhuận ........................................................................................................  40

2. Lợi nhuận thương nghiệp.  ...............................................................................  42

3. Lợi tức .............................................................................................................  42

4. Địa tô TBCN  ....................................................................................................  43

CHƯƠNG 4: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ

THỊ TRƯỜNG  .................................................................................................  45

I. Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường .....  45

II. Độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền KTTT  ...............................  45

1. Lý luận của Lênin về độc quyền trong nền KTTT  ...........................................  45

2. Lý luận của Lênin về độc quyền nhà nước trong CNTB  .................................  55

3. Vai trò lịch sửcủa CNTB (Thảo luận)  ............................................................  59

CHƯƠNG 5: KINH TẾ  THỊ  TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC 

QUAN HỆLỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM .............................................  62

I. KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam  ........................................................  62

1. Khái niệm KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam ...........................................  62

2. Tính tất yếu khách quan của việc phát triển KTTT định hướng XHCN  ở  Việt 

Nam (Thảo luận)  .................................................................................................  64

3.Đặc trưng của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam:  ....................................  65

II. Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam (Thảo luận)  67

1. Sựcần thiết phải hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN  .....................  67

2. Nội dung hoàn thiện thể chếkinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

.............................................................................................................................  69

III. Các quan hệlợi ích kinh tế ở Việt Nam.  ...................................................  71

1.  Lợi ích kinh tếvà quan hệlợi ích kinh tế  ......................................................  71

2. Vai trò nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệlợi ích (Thảo luận)  ....  77

CHƯƠNG 6: CNH, HĐH VÀ HỘI NHẬP KTQT CỦA VIỆT NAM  .......  80

I. CNH, HĐH Ở Việt Nam  ................................................................................  80

1. Khái quát vềcách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa:  ...........................  80

2. Tính tất yếu khách quan và nội dung CNH, HĐH ở Việt Nam (Thảo luận)  ...  82

3. CNH, HĐH trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ4. (Thảo luận)  83

II. Hội nhập kinh tế quốc tếcủa Việt Nam. (Thảo luận)  ...............................  84

1. Khái niệm và nội dung hội nhập KTQT  ..........................................................  84

2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển của Việt Nam  .............  86

3. Phương hướng nâng cao hiệu quảhội nhập kinh tế  quốc tếtrong phát triểnLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: