NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN - PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (Dùng cho hệ ĐH, CĐ)Chương I: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước, Nhà nước CHXHCN Việt Nam

1. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà

nước là?

a) Do có sự phân hóa lao động trong xã hội

b) Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội

c) Do địa hình, khí hậu không thuận lợi nên con người phải hợp sức lại để phát triển sản xuất 

d) Do các thành viên trong xã hội lập ra

2. Nhà nước chưa tồn tại trong hình thái kinh tế - xã hội nào?

a) Hình thái kinh tế - xã hội Công xã nguyên thủy

b) Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản nguyên thủy

c) Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa

d) Hình thái kinh tế - xã hội Chiếm hữu nô lệ

3. Tổ chức thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là?

a) Một tổ chức kinh tế

b) Một tập đoàn người có cùng quan hệ huyết thống 

c) Một xã hội độc lập

d) Một đơn vị độc lập

4. Khi nghiên cứu về tổ chức thị tộc thì khẳng định nào sau đây là đúng?

a) Thị tộc là gia đình trong xã hội Cộng sản nguyên thủy

b) Trong thị tộc đã có sự phân công lao động chuyên môn hóa ngành nghề

c) Thị tộc là đơn vị kinh tế đầu tiên của xã hội cộng sản nguyên thủy

d) Tổ chức thị tộc gắn liền với nền kinh tế sản xuất

5. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về Nhà nước thì?

a) Nhà nước là hiện tượng tự nhiên

b) Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử

c) Nhà nước là hiện tượng xã hội

d) Nhà nước là hiện tượng xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại của lịch sử xã hội

loài người

6. Dân cư trong xã hội cộng sản nguyên thủy được phân bố theo? 

a) Tôn giáo

b) Quan hệ huyết thống

c) Đơn vị hành chính lãnh thổ

d) Hội đồng thị tộc, hội đồng bộ lạc

7. Khi nghiên cứu về nguồn gốc Nhà nước, xem Nhà nước là hiện tượng siêu nhiên, vĩnh

cửu, đó là quan điểm của?

a) Thuyết thần học

b) Thuyết gia trưởng

..
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Chương I: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước, Nhà nước CHXHCN Việt Nam

1. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà

nước là?

a) Do có sự phân hóa lao động trong xã hội

b) Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội

c) Do địa hình, khí hậu không thuận lợi nên con người phải hợp sức lại để phát triển sản xuất 

d) Do các thành viên trong xã hội lập ra

2. Nhà nước chưa tồn tại trong hình thái kinh tế - xã hội nào?

a) Hình thái kinh tế - xã hội Công xã nguyên thủy

b) Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản nguyên thủy

c) Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa

d) Hình thái kinh tế - xã hội Chiếm hữu nô lệ

3. Tổ chức thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là?

a) Một tổ chức kinh tế

b) Một tập đoàn người có cùng quan hệ huyết thống 

c) Một xã hội độc lập

d) Một đơn vị độc lập

4. Khi nghiên cứu về tổ chức thị tộc thì khẳng định nào sau đây là đúng?

a) Thị tộc là gia đình trong xã hội Cộng sản nguyên thủy

b) Trong thị tộc đã có sự phân công lao động chuyên môn hóa ngành nghề

c) Thị tộc là đơn vị kinh tế đầu tiên của xã hội cộng sản nguyên thủy

d) Tổ chức thị tộc gắn liền với nền kinh tế sản xuất

5. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về Nhà nước thì?

a) Nhà nước là hiện tượng tự nhiên

b) Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử

c) Nhà nước là hiện tượng xã hội

d) Nhà nước là hiện tượng xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại của lịch sử xã hội

loài người

6. Dân cư trong xã hội cộng sản nguyên thủy được phân bố theo? 

a) Tôn giáo

b) Quan hệ huyết thống

c) Đơn vị hành chính lãnh thổ

d) Hội đồng thị tộc, hội đồng bộ lạc

7. Khi nghiên cứu về nguồn gốc Nhà nước, xem Nhà nước là hiện tượng siêu nhiên, vĩnh

cửu, đó là quan điểm của?

a) Thuyết thần học

b) Thuyết gia trưởng

..
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: