Thực tập tại công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp giao thuỷNỘI DUNG: 


Phần 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 3

1.1 ) QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 3

1.2 )  TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ: 4

1.3  CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNGTY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAOTHUỶ 5

1.4 )  CHỨC NĂNG CỦA  BỘ PHẬN SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 6

1.5) QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY: 6

1.6 ) CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG CÔNG TY: 7

1.6.1)Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 8

1.6.2)Hình thức sơ đồ kế toán áp dụng tại công ty: 9

1.7 )  TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. 10

1.7.1 )  chính sách kinh tế và tài chính của nhà nước 10

1.7.1.1 ) Chính sách đầu tư phát triển khoa học công nghệ: 10

1.7.1.2 ) Chính sách nguyên vật liệu phụ: 10

1.7.1.3 )  Chính sách về lao động và phát triển: 10

1.7.2 ) Tình trạng nền kinh tế và các yếu tố thị trường: 11

1.7.2.1 ) Thực trạng nền kinh tế và thị trường: 11

1.7.2.2) Chiến lược phát triển của công ty: 11

PHẦN 2: TÌM HIỂU CHI TIẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO  CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 13

2.1.VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 13

2.1.1) khái quát về nguồn vốn kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty: 13

2.1.1.1) Nguồn vốn kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh: 13

2.1.1.2)  Các hình thức huy động vốn của công ty 15

2.1.2)Vốn cố định của công ty: 17

2.1.2.1)Khái niệm vốn cố định: 17

2.1.2.2)Phân loại tài sản cố định: 17

2.1.2)Cơ cấu vốn cố định của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ: 18

2.1.3) Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty: 19

2.1.4)Phương pháp khấu hao TSCĐ của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ:  theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng 20

2.1.3) Vốn lưu động của công ty: 20

2.3.1.1) Khái niệm vốn lưu động: 20

2.1.3.2)Thành phần và kết cấu vốn lưu động: 20

2.1.3.3) Các biện pháp quản lí vốn bằng tiền, các khoản phải thu, quản lí vốn về hàng tồn kho 23

2.1.3.4)Một số biện pháp quản lí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ: 24

2.2)Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của công ty: 32

2.2.1)Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 32

2.2.1.1) Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh, phân loại chi phísản xuất kinh doanh, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tại đơn vị: 32

2.2.2.)Khái niệm gía thành sản phẩm, phân loại gía thành sản phẩm, đối tượng tính giá thành sản phẩm tại đơn vị: 35

2.2.3)Biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm: 36

2.3)DOANH THU VÀ THU NHẬP CỦA CÔNG TY: 38

2.3.1)doanh thu bán hàng và lập kế hoạch doanh thu bán hàng của công ty 38

2.3.1.1)doanh thu bán hàng 38

2.3.1.2)Phương pháp lập kế hoạch doanh thu bán hàng của công ty: 39

2.3.2) Thu nhập của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ năm 2011 41

4) PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 42

4.1) Đánh giá khái quát tình hình tài chính: 42

4.1.1) Đánh giá khái quát mức độ độc lập về tài chính 42

4.1.2. đánh giá về cơ cấu tài sản của công ty 44

4.1.3) Đánh giá về cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp: 46

5.VAY VỐN NGÂN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ: 48

5.1) Quy trình vay vốn của công ty: 48

5.2 ) Hồ sơ vay vốn của công ty tai ngân hàng Techcombank- ngân thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh Nam Định: 48

 


LINK DOWNLOADNỘI DUNG: 


Phần 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 3

1.1 ) QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 3

1.2 )  TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ: 4

1.3  CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNGTY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAOTHUỶ 5

1.4 )  CHỨC NĂNG CỦA  BỘ PHẬN SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 6

1.5) QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY: 6

1.6 ) CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG CÔNG TY: 7

1.6.1)Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 8

1.6.2)Hình thức sơ đồ kế toán áp dụng tại công ty: 9

1.7 )  TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. 10

1.7.1 )  chính sách kinh tế và tài chính của nhà nước 10

1.7.1.1 ) Chính sách đầu tư phát triển khoa học công nghệ: 10

1.7.1.2 ) Chính sách nguyên vật liệu phụ: 10

1.7.1.3 )  Chính sách về lao động và phát triển: 10

1.7.2 ) Tình trạng nền kinh tế và các yếu tố thị trường: 11

1.7.2.1 ) Thực trạng nền kinh tế và thị trường: 11

1.7.2.2) Chiến lược phát triển của công ty: 11

PHẦN 2: TÌM HIỂU CHI TIẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO  CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 13

2.1.VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 13

2.1.1) khái quát về nguồn vốn kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty: 13

2.1.1.1) Nguồn vốn kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh: 13

2.1.1.2)  Các hình thức huy động vốn của công ty 15

2.1.2)Vốn cố định của công ty: 17

2.1.2.1)Khái niệm vốn cố định: 17

2.1.2.2)Phân loại tài sản cố định: 17

2.1.2)Cơ cấu vốn cố định của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ: 18

2.1.3) Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty: 19

2.1.4)Phương pháp khấu hao TSCĐ của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ:  theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng 20

2.1.3) Vốn lưu động của công ty: 20

2.3.1.1) Khái niệm vốn lưu động: 20

2.1.3.2)Thành phần và kết cấu vốn lưu động: 20

2.1.3.3) Các biện pháp quản lí vốn bằng tiền, các khoản phải thu, quản lí vốn về hàng tồn kho 23

2.1.3.4)Một số biện pháp quản lí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ: 24

2.2)Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của công ty: 32

2.2.1)Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 32

2.2.1.1) Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh, phân loại chi phísản xuất kinh doanh, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tại đơn vị: 32

2.2.2.)Khái niệm gía thành sản phẩm, phân loại gía thành sản phẩm, đối tượng tính giá thành sản phẩm tại đơn vị: 35

2.2.3)Biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm: 36

2.3)DOANH THU VÀ THU NHẬP CỦA CÔNG TY: 38

2.3.1)doanh thu bán hàng và lập kế hoạch doanh thu bán hàng của công ty 38

2.3.1.1)doanh thu bán hàng 38

2.3.1.2)Phương pháp lập kế hoạch doanh thu bán hàng của công ty: 39

2.3.2) Thu nhập của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ năm 2011 41

4) PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 42

4.1) Đánh giá khái quát tình hình tài chính: 42

4.1.1) Đánh giá khái quát mức độ độc lập về tài chính 42

4.1.2. đánh giá về cơ cấu tài sản của công ty 44

4.1.3) Đánh giá về cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp: 46

5.VAY VỐN NGÂN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ: 48

5.1) Quy trình vay vốn của công ty: 48

5.2 ) Hồ sơ vay vốn của công ty tai ngân hàng Techcombank- ngân thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh Nam Định: 48

 


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: