CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU BẰNG Matlab SimulinkStato còn gọi là phần cảm, lõi thép bằng thép đúc, mặt trong có gắn cực từ chính và cực từ phụ. Dây quấn cực từ chính được đặt trên các cực từ chính. Dây quấn cực từ phụ được đặt trên các cực từ phụ (giữa các cực từ chính)

    Rôto của máy điện một chiều được gọi là phần ứng gồm lõi thép và dây quấn phần ứng . Lá thép dạng hình trụ, làm bằng các lá thép kỹ thuật điện phủ sơn cách điện, ghép lại. Dây quấn rôto gọi là dây quấn phần ứng, thường làm bằng dây đồng, có cách điện với nhau và với lõi thép .

     Cổ góp gồm các phiến góp bằng đồng được ghép cách điện, có dạng hình trụ, gắn ở đầu trục.. Chổi than làm bằng than graphit . Các chổi tì chặt lên cổ góp nhờ lò so và giá chổi điện gắn trên nắp máy


Nội dung báo cáo gồm có:


I. Giới thiệu về động cơ một chiều

II. Xây dựng hệ truyền động động cơ một chiều 

III. Mô phỏng trên Matlab Simulink

IV. Kết luận
LINK DOWNLOADStato còn gọi là phần cảm, lõi thép bằng thép đúc, mặt trong có gắn cực từ chính và cực từ phụ. Dây quấn cực từ chính được đặt trên các cực từ chính. Dây quấn cực từ phụ được đặt trên các cực từ phụ (giữa các cực từ chính)

    Rôto của máy điện một chiều được gọi là phần ứng gồm lõi thép và dây quấn phần ứng . Lá thép dạng hình trụ, làm bằng các lá thép kỹ thuật điện phủ sơn cách điện, ghép lại. Dây quấn rôto gọi là dây quấn phần ứng, thường làm bằng dây đồng, có cách điện với nhau và với lõi thép .

     Cổ góp gồm các phiến góp bằng đồng được ghép cách điện, có dạng hình trụ, gắn ở đầu trục.. Chổi than làm bằng than graphit . Các chổi tì chặt lên cổ góp nhờ lò so và giá chổi điện gắn trên nắp máy


Nội dung báo cáo gồm có:


I. Giới thiệu về động cơ một chiều

II. Xây dựng hệ truyền động động cơ một chiều 

III. Mô phỏng trên Matlab Simulink

IV. Kết luận
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: