(Luận văn thạc sĩ) hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Tổng kết cơ sở lý luận về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nói riêng. Nghiên cứu thực trạng vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong giáo dục, thực tiễn áp dụng quy phạm pháp luật trong quá trình xử lý vi phạm hành chính. Phân tích và khái quát hóa các yêu cầu thực tế của từng nội dung trên, tìm ra những quy định chưa phù hợp, các chế định chưa được đề cập hoặc có đề cập nhưng chưa đầy đủ, thiếu tính khả thi trong văn bản pháp luật hiện hành, nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD Tổng kết cơ sở lý luận về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nói riêng. Nghiên cứu thực trạng vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong giáo dục, thực tiễn áp dụng quy phạm pháp luật trong quá trình xử lý vi phạm hành chính. Phân tích và khái quát hóa các yêu cầu thực tế của từng nội dung trên, tìm ra những quy định chưa phù hợp, các chế định chưa được đề cập hoặc có đề cập nhưng chưa đầy đủ, thiếu tính khả thi trong văn bản pháp luật hiện hành, nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: