NGHIÊN CỨU TRÍCH LY VÀ ĐỊNH LƯỢNG CHARANTIN TỪ KHỔ QUA RỪNGNgày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã có rất nhiều loại thuốc kháng sinh được  sản  xuất để  điều  trị  bệnh  tiểu đường  như Cadirogyn, Metformin,  ....  song những thuốc ấy đều có những mặt hạn chế nhất định đôi khi có ảnh hưởng không tốt đối  với  bệnh nhân như làm  hạ  đường  huyết,  dị  ứng  thuốc,  gây  rối  loạn  tiêu  hóa,  tác dụng phụ lên gan thận, giữ nước và có thể có tác động xấu đối với bệnh nhân bị bệnh tim. Do vậy việc quay về sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên vừa có khả năng chữa bệnh vừa có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng là vấn đề được quan tâm. Trong đó khổ qua rừng hay còn gọi là Momordica L có chứa hoạt chất Charantin có khả năng hạ đường  huyết đã  được  báo  cáo trong động  vật  thực  nghiệm  (Grover  và  Yadav,  2004; Krawinkel và Keding, 2006)1. Bên cạnh đó Charantin còn là một hợp chất từ tự nhiên có khả năng điều trị bệnh đái tháo đường căn bệnh được quan tâm nhiều hiện nay Trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu tŕch ly charantin từ trái khổ  qua rừng song vẫn còn nhiều mặt hạn chế về dung môi còn nhiều điểm chưa th́ch hợp. Các công trình nghiên cứu trước đây sử dụng các loại dung môi tŕch ly là chloromethane và chlorofom là 2 loại dung môi tách chiết Charantin tốt song đây là 2  loại dung môi độc hại không tốt đối với việc sử dụng để  tŕch ly chất làm thuốc chữa bệnh. Do đó đề tài của tôi nghiên cứu cải thiện nhược điểm này là sử dụng loại dung môi vừa lành t́nh không độc  hại đối  với  cở  thể  người  và  vừa  có  khả  năng tŕch  ly  harantin tốt hơn 2 loại dung môi cũ, những điều ấy đã thúc đẩy tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu trích ly và định lượng charantin từ khổ qua rừng (mướp đắng)” 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I : .................................................................................................... 4 

T̉NG QUAN V̀ NGUYÊN LIỆU ................................................................ 4 

1.1  Ḷch sử nghiên cứu v́n đ̀ .................................................................... 4 

1.1.1  Công tr̀nh nghiên cứu trong nức: ............................................... 4 

1.1.2  Công tr̀nh nghiên cứu nức ngòi: ............................................... 6 

1.2  Đặc điểm cơ bản c̉a đ́i tựng v̀ kh́ch thể nghiên cứu................... 7 

1.2.1   Đ́i tựng nghiên cứu: .................................................................... 7 

a.  Gíi thiệu chung ...................................................................... 7 

b.  Phân lọi khoa ḥc .................................................................. 8 

c.  Ngùn ǵc v̀ phân b́ ............................................................. 9 

e.  Đặc điểm thực vật ḥc:.......................................................... 10 

f.  T́nh ch́t sinh vật ḥc: .......................................................... 11 

g.  Thành phần hóa ḥc: ............................................................ 12 

1.2.1.1  Công ḍng c̉a kh̉ qua: ....................................................... 13 

1.2.1.2  Các mặt có ḥi ....................................................................... 14 

 

 

1.2.2  Kh́ch thể nghiên cứu:.................................................................. 15 

1.3  Cơ s̉ lý thuýt c̉a ćc phương ph́p ................................................ 17 

1.3.1  Phương ph́p tŕch ly .................................................................... 17 

1.3.1.1  Pḥm vi sử ḍng .................................................................... 18 

Trong công nghệ thực phẩm nhằm các ṃc đ́ch sau: ...................... 18 

1.3.1.2  Ćc ýu t́ ảnh hửng t́i qú tr̀nh tŕch ly ........................ 18 

a.  Lọi dung môi : ........................................................................ 18 

b.  Ǹng đ̣ dung môi chít xút................................................... 19 

c.  Ḱch thức vật liệu ................................................................... 19 

d.  Nhiệt đ̣ tŕch ly ....................................................................... 19 

e.  Tỷ lệ gĩa nguyên liệu v̀ dung môi dùng trong tŕch ly ........ 20 

f.  Th̀i gian tŕch ly ..................................................................... 20 

1.3.4  Phương ph́p sắc ký l̉ng cao ́p ( HPLC)................................... 21 

1.3.4.1   Đ̣nh nghĩa ............................................................................. 21 

1.3.4.2   Hệ th́ng HPLC ..................................................................... 22 

1.3.4.3   Phân lọi       Dựa v̀o sự kh́c nhau v̀ cơ ch́ t́ch chít sử 

ḍng trong HPLC, ngừi ta chia HPLC th̀nh 4 lọi: ...................... 22 

1.3.4.4   Chuẩn ḅ m̃u đo ................................................................... 23 

1.3.4.5   Nguyên tắc họt đ̣ng: .......................................................... 23 

CHƯƠNG II ................................................................................................... 25 

PHƯƠNG PH́P VÀ NGUYÊN LIỆU ......................................................... 25 

2.1  Th̀i gian v̀ đ̣a điểm nghiên cứu: ..................................................... 25 

2.3   Phương ph́p nghiên cứu: .................................................................. 27 

2.4  Ćc th́ nghiệm khảo śt ..................................................................... 27 

KÍN NGḤ VÀ ḰT LỤN ....................................................................... 48 

PḤ ḶC....................................................................................................... 50 

TÀI LIỆU THAM KH̉OLINK DOWNLOADNgày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã có rất nhiều loại thuốc kháng sinh được  sản  xuất để  điều  trị  bệnh  tiểu đường  như Cadirogyn, Metformin,  ....  song những thuốc ấy đều có những mặt hạn chế nhất định đôi khi có ảnh hưởng không tốt đối  với  bệnh nhân như làm  hạ  đường  huyết,  dị  ứng  thuốc,  gây  rối  loạn  tiêu  hóa,  tác dụng phụ lên gan thận, giữ nước và có thể có tác động xấu đối với bệnh nhân bị bệnh tim. Do vậy việc quay về sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên vừa có khả năng chữa bệnh vừa có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng là vấn đề được quan tâm. Trong đó khổ qua rừng hay còn gọi là Momordica L có chứa hoạt chất Charantin có khả năng hạ đường  huyết đã  được  báo  cáo trong động  vật  thực  nghiệm  (Grover  và  Yadav,  2004; Krawinkel và Keding, 2006)1. Bên cạnh đó Charantin còn là một hợp chất từ tự nhiên có khả năng điều trị bệnh đái tháo đường căn bệnh được quan tâm nhiều hiện nay Trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu tŕch ly charantin từ trái khổ  qua rừng song vẫn còn nhiều mặt hạn chế về dung môi còn nhiều điểm chưa th́ch hợp. Các công trình nghiên cứu trước đây sử dụng các loại dung môi tŕch ly là chloromethane và chlorofom là 2 loại dung môi tách chiết Charantin tốt song đây là 2  loại dung môi độc hại không tốt đối với việc sử dụng để  tŕch ly chất làm thuốc chữa bệnh. Do đó đề tài của tôi nghiên cứu cải thiện nhược điểm này là sử dụng loại dung môi vừa lành t́nh không độc  hại đối  với  cở  thể  người  và  vừa  có  khả  năng tŕch  ly  harantin tốt hơn 2 loại dung môi cũ, những điều ấy đã thúc đẩy tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu trích ly và định lượng charantin từ khổ qua rừng (mướp đắng)” 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I : .................................................................................................... 4 

T̉NG QUAN V̀ NGUYÊN LIỆU ................................................................ 4 

1.1  Ḷch sử nghiên cứu v́n đ̀ .................................................................... 4 

1.1.1  Công tr̀nh nghiên cứu trong nức: ............................................... 4 

1.1.2  Công tr̀nh nghiên cứu nức ngòi: ............................................... 6 

1.2  Đặc điểm cơ bản c̉a đ́i tựng v̀ kh́ch thể nghiên cứu................... 7 

1.2.1   Đ́i tựng nghiên cứu: .................................................................... 7 

a.  Gíi thiệu chung ...................................................................... 7 

b.  Phân lọi khoa ḥc .................................................................. 8 

c.  Ngùn ǵc v̀ phân b́ ............................................................. 9 

e.  Đặc điểm thực vật ḥc:.......................................................... 10 

f.  T́nh ch́t sinh vật ḥc: .......................................................... 11 

g.  Thành phần hóa ḥc: ............................................................ 12 

1.2.1.1  Công ḍng c̉a kh̉ qua: ....................................................... 13 

1.2.1.2  Các mặt có ḥi ....................................................................... 14 

 

 

1.2.2  Kh́ch thể nghiên cứu:.................................................................. 15 

1.3  Cơ s̉ lý thuýt c̉a ćc phương ph́p ................................................ 17 

1.3.1  Phương ph́p tŕch ly .................................................................... 17 

1.3.1.1  Pḥm vi sử ḍng .................................................................... 18 

Trong công nghệ thực phẩm nhằm các ṃc đ́ch sau: ...................... 18 

1.3.1.2  Ćc ýu t́ ảnh hửng t́i qú tr̀nh tŕch ly ........................ 18 

a.  Lọi dung môi : ........................................................................ 18 

b.  Ǹng đ̣ dung môi chít xút................................................... 19 

c.  Ḱch thức vật liệu ................................................................... 19 

d.  Nhiệt đ̣ tŕch ly ....................................................................... 19 

e.  Tỷ lệ gĩa nguyên liệu v̀ dung môi dùng trong tŕch ly ........ 20 

f.  Th̀i gian tŕch ly ..................................................................... 20 

1.3.4  Phương ph́p sắc ký l̉ng cao ́p ( HPLC)................................... 21 

1.3.4.1   Đ̣nh nghĩa ............................................................................. 21 

1.3.4.2   Hệ th́ng HPLC ..................................................................... 22 

1.3.4.3   Phân lọi       Dựa v̀o sự kh́c nhau v̀ cơ ch́ t́ch chít sử 

ḍng trong HPLC, ngừi ta chia HPLC th̀nh 4 lọi: ...................... 22 

1.3.4.4   Chuẩn ḅ m̃u đo ................................................................... 23 

1.3.4.5   Nguyên tắc họt đ̣ng: .......................................................... 23 

CHƯƠNG II ................................................................................................... 25 

PHƯƠNG PH́P VÀ NGUYÊN LIỆU ......................................................... 25 

2.1  Th̀i gian v̀ đ̣a điểm nghiên cứu: ..................................................... 25 

2.3   Phương ph́p nghiên cứu: .................................................................. 27 

2.4  Ćc th́ nghiệm khảo śt ..................................................................... 27 

KÍN NGḤ VÀ ḰT LỤN ....................................................................... 48 

PḤ ḶC....................................................................................................... 50 

TÀI LIỆU THAM KH̉OLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: