60 CÂU TRẮC NGHIỆM POWERPOINT môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG _ Y DƯỢC (có đáp án)Câu 1. Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng nào sau đây dùng để nổi bật (nhấn mạnh) đối tượng khi trình chiếu:

       A. Exit                               B. Emphasis                C. Motion Paths           D. Entrance


 Câu 2. Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng nào sau đây dùng để di chuyển đối tượng khi trình chiếu:

       A. Motion Paths              B. Entrance                  C. Exit                            D. Emphasis

 

 Câu 3. Trong MS Powerpoint, để sao chép 1 slide trong tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide rồi thực hiện :

       A. Edit  / Cut                                                           B. Edit  / Copy

       C. Ấn tổ hợp phím Ctrl-V                                     D. Cả 3 câu trên đều đúng


 Câu 4. Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn trở lại slide trước đó ta phải ấn phím:

       A. PgUp                            B. Enter                         C. PgDn                         D. Esc

LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)Câu 1. Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng nào sau đây dùng để nổi bật (nhấn mạnh) đối tượng khi trình chiếu:

       A. Exit                               B. Emphasis                C. Motion Paths           D. Entrance


 Câu 2. Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng nào sau đây dùng để di chuyển đối tượng khi trình chiếu:

       A. Motion Paths              B. Entrance                  C. Exit                            D. Emphasis

 

 Câu 3. Trong MS Powerpoint, để sao chép 1 slide trong tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide rồi thực hiện :

       A. Edit  / Cut                                                           B. Edit  / Copy

       C. Ấn tổ hợp phím Ctrl-V                                     D. Cả 3 câu trên đều đúng


 Câu 4. Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn trở lại slide trước đó ta phải ấn phím:

       A. PgUp                            B. Enter                         C. PgDn                         D. Esc

LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: