689 câu trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác LêninCâu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?

a. 1610 

b. 1612 

c.1615 

d. 1618 

Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"?

a.Antoine Montchretiên 

b. Francois Quesney 

c. Tomas Mun 

d. William Petty 

Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ 

điển?

a. A. Smith 

b. D. Ricardo 

c.W.Petty 

d. R.T.Mathus 

Câu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?

a. W. Petty 

b.A. Smith 

c. D.Ricardo 

d. R.T.Mathus 

Câu 5. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?

a.  Thời  kỳ  tích  luỹ  nguyên  thuỷ 

TBCN 

b. Thời kỳ hiệp tác giản đơn

c. Thời kỳ công trường thủ công

d.  Thời  kỳ  đại  công  nghiệp  cơ 

khí 

Câu 6. Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những 

thành tựu của:

a. Chủ nghĩa trọng thương

b. Chủ nghĩa trọng nông

c. Kinh tế chính trị cổ điển Anh

d. Kinh tế- chính trị tầm thường

Câu 7. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng?

a. Học thuyết giá trị lao động 

b. Học thuyết giá trị thặng dư

c. Học thuyết tích luỹ tư sản

d.  Học  thuyết  tái  sản  xuất  tư  bản 

...LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOADCâu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?

a. 1610 

b. 1612 

c.1615 

d. 1618 

Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"?

a.Antoine Montchretiên 

b. Francois Quesney 

c. Tomas Mun 

d. William Petty 

Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ 

điển?

a. A. Smith 

b. D. Ricardo 

c.W.Petty 

d. R.T.Mathus 

Câu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?

a. W. Petty 

b.A. Smith 

c. D.Ricardo 

d. R.T.Mathus 

Câu 5. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?

a.  Thời  kỳ  tích  luỹ  nguyên  thuỷ 

TBCN 

b. Thời kỳ hiệp tác giản đơn

c. Thời kỳ công trường thủ công

d.  Thời  kỳ  đại  công  nghiệp  cơ 

khí 

Câu 6. Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những 

thành tựu của:

a. Chủ nghĩa trọng thương

b. Chủ nghĩa trọng nông

c. Kinh tế chính trị cổ điển Anh

d. Kinh tế- chính trị tầm thường

Câu 7. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng?

a. Học thuyết giá trị lao động 

b. Học thuyết giá trị thặng dư

c. Học thuyết tích luỹ tư sản

d.  Học  thuyết  tái  sản  xuất  tư  bản 

...LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: