Bài tập lớn Phân tích và thiết kế hệ thống - Ứng dụng điểm danh sinh viên bằng nhận dạng khuôn mặtcông nghệ thông tin, nắm giữ vai trò chủ đạo trong dòng chảy công nghệ hiện đại với nhiều ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như trợ lí ảo, nhà thông minh, xe tự lái, các hệ thống nhận diện,… Nhận diện khuôn mặt là một là một lĩnh vực nghiên cứu của ngành thị giác máy tính, và cũng được xem là một lĩnh vực nghiên cứu của ngành sinh trắc học tương tự như nhận dạng vân tay, hay nhận dạng mống mắt.

 Chúng tôi nhận thấy việc điểm danh sinh viên vào các buổi học thường tốn nhiều thời gian vì người điểm danh cần gọi tên, điểm mặt từng bạn trong lớp học. Đối với những lớp học có từ 50 sinh viên trở lên thì công việc này càng khó khăn hơn vì có thể xảy ra trường hợp gian lận trong điểm danh (điểm danh hộ). Trong đề tài này, chúng tôi chọn nghiên cứu về hệ thống nhận diện khuôn mặt bằng thư viện mã nguồn mở Face Recognition. Chúng tôi cũng đã phân tích phương pháp đề xuất với các phương pháp khác. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên áp dụng thí điểm tại Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã. Ứng dụng điểm danh sinh viên bằng nhận dạng khuôn mặt giúp cho việc điểm danh trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của việc điểm danh truyền thống. 

1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI

Nghiên cứu các công cụ và thư viện mang lại kết quả có độ thực tế cao, từ đó áp dụng vào bài toán: Xây dựng hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt.NỘI DUNG:


TỔNG QUAN 9

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 9

1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 9

1.3. ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ TÀI 9

1.4. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 10

1.5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC 10

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG 12

2.1. BIỂU ĐỒ UML 12

2.2. SQL SERVER 15

2.3. VISUAL STUDIO 17

KHẢO SÁT THỰC TẾ VÀ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ 19

3.1. KHẢO SÁT THỰC TẾ 19

3.2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 27

3.2.1. Biểu đồ UseCase 27

3.2.2. Biểu đồ tuần tự 44

3.2.3. Biểu đồ hoạt động 66

3.2.4. Biểu đồ lớp 94

3.2.5. Sơ đồ Cơ Sở Dữ Liệu 95

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 96

4.1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG 96

4.1.1. Giao diện cho người quản trị 96

4.1.2. Giao diện cho đoàn viên 101

4.2. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 103

4.3. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 103

4.3.1. Kết luận 103

4.3.2. Hướng phát triển 104

TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)công nghệ thông tin, nắm giữ vai trò chủ đạo trong dòng chảy công nghệ hiện đại với nhiều ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như trợ lí ảo, nhà thông minh, xe tự lái, các hệ thống nhận diện,… Nhận diện khuôn mặt là một là một lĩnh vực nghiên cứu của ngành thị giác máy tính, và cũng được xem là một lĩnh vực nghiên cứu của ngành sinh trắc học tương tự như nhận dạng vân tay, hay nhận dạng mống mắt.

 Chúng tôi nhận thấy việc điểm danh sinh viên vào các buổi học thường tốn nhiều thời gian vì người điểm danh cần gọi tên, điểm mặt từng bạn trong lớp học. Đối với những lớp học có từ 50 sinh viên trở lên thì công việc này càng khó khăn hơn vì có thể xảy ra trường hợp gian lận trong điểm danh (điểm danh hộ). Trong đề tài này, chúng tôi chọn nghiên cứu về hệ thống nhận diện khuôn mặt bằng thư viện mã nguồn mở Face Recognition. Chúng tôi cũng đã phân tích phương pháp đề xuất với các phương pháp khác. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên áp dụng thí điểm tại Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã. Ứng dụng điểm danh sinh viên bằng nhận dạng khuôn mặt giúp cho việc điểm danh trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của việc điểm danh truyền thống. 

1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI

Nghiên cứu các công cụ và thư viện mang lại kết quả có độ thực tế cao, từ đó áp dụng vào bài toán: Xây dựng hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt.NỘI DUNG:


TỔNG QUAN 9

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 9

1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 9

1.3. ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ TÀI 9

1.4. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 10

1.5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC 10

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG 12

2.1. BIỂU ĐỒ UML 12

2.2. SQL SERVER 15

2.3. VISUAL STUDIO 17

KHẢO SÁT THỰC TẾ VÀ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ 19

3.1. KHẢO SÁT THỰC TẾ 19

3.2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 27

3.2.1. Biểu đồ UseCase 27

3.2.2. Biểu đồ tuần tự 44

3.2.3. Biểu đồ hoạt động 66

3.2.4. Biểu đồ lớp 94

3.2.5. Sơ đồ Cơ Sở Dữ Liệu 95

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 96

4.1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG 96

4.1.1. Giao diện cho người quản trị 96

4.1.2. Giao diện cho đoàn viên 101

4.2. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 103

4.3. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 103

4.3.1. Kết luận 103

4.3.2. Hướng phát triển 104

TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: