BÀI TẬP - Mô hình SCOR và ứng dụng SCOR trong walmart (Full)SCOR là Mô Hình Tham Chiếu Hoạt Động Chuỗi Cung  Ứng (Supply Chain Operation Reference). Mô hình này định ra các  ứng dụng tốt nhất, các thước đo hiệu quả  hoạt động và yêu cầu chức năng của các phần mềm cho từng quy trình cốt lõi, quy trình con và các hoạt động của chuỗi cung ứng (1).

Mô hình SCOR gồm 06 quy trình: hoạch định, mua hàng, sản xuất, phân phối, thu hồi và khả năng. Để đạt chỉ tiêu và quản lý hiệu quả hoạt động, cần định ra bảng các chỉ tiêu đánh giá cho từng quy trình và cho hiệu quả của tổng thể chuỗi cung ứng.NỘI DUNG:

MỤC LỤC

1. Nội dung mô hình quản trị chuỗi cung ứng SCOR ................................................ 3

1.1. Giới thiệu sơ lược về mô hình SCOR: ............................................................. 3

1.2. Sự phát triển SCOR: ......................................................................................... 4

1.3. Sáu quy trình quản lý quan trọng của SCOR: ............................................... 5

1.4. Hoạt động của SCOR: ....................................................................................... 6

1.5. Các cấp độ cao nhất của mô hình SCOR: ....................................................... 8

1.5.1. Mô hình SCOR cấp độ 1: (Quy Trình) ..................................................... 9

1.5.2. Mô hình SCOR cấp độ 2: (Quy Trình Con) ........................................... 10

1.5.3. Mô hình SCOR cấp độ 3: (Các Hoạt Động) ........................................... 11

1.6. Mục tiêu của mô hình SCOR: ........................................................................ 11

2. Phân tích chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng theo mô hình SCOR của

Walmart ............................................................................................................................. 11

2.1. Tổng quan về Walmart ................................................................................... 12

2.2. Mô hình SCOR trong Walmart ...................................................................... 14

2.2.1. Mức độ 1: Lên kế hoạch và xác định phạm vi chuỗi cung ứng ............ 14

2.2.2. Mức độ 2: Các hình thức cấu hình chính ............................................... 16

2.2.3. Mức độ 3: Các hoạt động chủ yếu ........................................................... 17

3. Các hoạt động logistics của Walmart theo SCOR ................................................ 18

3.2. Quản trị kho bãi ............................................................................................... 18

3.3. Dự đoán nhu cầu và quản trị tồn kho ............................................................ 19

3.4. Phân phối và quản trị đơn hàng ..................................................................... 21

3.5. Quản trị Logistics thu hồi ............................................................................... 23

4. Các nguồn tham khảo
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)SCOR là Mô Hình Tham Chiếu Hoạt Động Chuỗi Cung  Ứng (Supply Chain Operation Reference). Mô hình này định ra các  ứng dụng tốt nhất, các thước đo hiệu quả  hoạt động và yêu cầu chức năng của các phần mềm cho từng quy trình cốt lõi, quy trình con và các hoạt động của chuỗi cung ứng (1).

Mô hình SCOR gồm 06 quy trình: hoạch định, mua hàng, sản xuất, phân phối, thu hồi và khả năng. Để đạt chỉ tiêu và quản lý hiệu quả hoạt động, cần định ra bảng các chỉ tiêu đánh giá cho từng quy trình và cho hiệu quả của tổng thể chuỗi cung ứng.NỘI DUNG:

MỤC LỤC

1. Nội dung mô hình quản trị chuỗi cung ứng SCOR ................................................ 3

1.1. Giới thiệu sơ lược về mô hình SCOR: ............................................................. 3

1.2. Sự phát triển SCOR: ......................................................................................... 4

1.3. Sáu quy trình quản lý quan trọng của SCOR: ............................................... 5

1.4. Hoạt động của SCOR: ....................................................................................... 6

1.5. Các cấp độ cao nhất của mô hình SCOR: ....................................................... 8

1.5.1. Mô hình SCOR cấp độ 1: (Quy Trình) ..................................................... 9

1.5.2. Mô hình SCOR cấp độ 2: (Quy Trình Con) ........................................... 10

1.5.3. Mô hình SCOR cấp độ 3: (Các Hoạt Động) ........................................... 11

1.6. Mục tiêu của mô hình SCOR: ........................................................................ 11

2. Phân tích chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng theo mô hình SCOR của

Walmart ............................................................................................................................. 11

2.1. Tổng quan về Walmart ................................................................................... 12

2.2. Mô hình SCOR trong Walmart ...................................................................... 14

2.2.1. Mức độ 1: Lên kế hoạch và xác định phạm vi chuỗi cung ứng ............ 14

2.2.2. Mức độ 2: Các hình thức cấu hình chính ............................................... 16

2.2.3. Mức độ 3: Các hoạt động chủ yếu ........................................................... 17

3. Các hoạt động logistics của Walmart theo SCOR ................................................ 18

3.2. Quản trị kho bãi ............................................................................................... 18

3.3. Dự đoán nhu cầu và quản trị tồn kho ............................................................ 19

3.4. Phân phối và quản trị đơn hàng ..................................................................... 21

3.5. Quản trị Logistics thu hồi ............................................................................... 23

4. Các nguồn tham khảo
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: