Báo cáo bài tập lớn – hệ thống quán lý ra vào qua thẻ RFIDHiện nay trên thi trường đã và đang sử dụng rất nhiều các sản phẩm, hệ thống ứng dụng dụng công nghệ RFID đặc biệt là trong lĩnh vực quán lý, ví dụ như quản lý nhân sự, quản lý sinh viên, quản lý kho hàng, quản lý nhà xe,... Tại sao nó lại được sử dụng trong nhiều hệ thống quản lý như vậy là vì những ưu điểm sau:

• Tính bảo mật cao

• Tiện nghi và hiện đại

• Cài đặt đễ dàng

• Đem lại tính thẩm mỹ


NỘI DUNG:


Phần I : Tìm hiểu và nghiên cứu hệ thống quán lý qua thẻ RFID ............................3

1.1 Đánh giá tổng quan ..........................................................................................3

1.2 Các hệ thống quản lý bằng thẻ RFID .............................................................3

Phần II: Tổng quan về ngoại vi và các chuẩn được sử dụng.....................................5

2.1 Sơ đồ hệ thống ..................................................................................................5

2.2 Khối ngoại vi .....................................................................................................6

2.2.1 Công nghệ RFID và Module đọc thẻ RFID - RC522 .............................6

2.3 Khối vi điều khiển ............................................................................................8

2.3.1 Vi điều khiển SMT32F103C8T6 ..............................................................8

2.3.2 Vi điều khiển ESP8266..............................................................................9

Phần III: Cách hoạt động của hệ thống ....................................................................11

3.1 Tổng quan về hệ điều hành thời gian thức FreeRTOS ..............................11

3.2 Áp dụng hệ điều hành FreeRTOS vào hệ thống quản lý ra vào sử dụng

thẻ RFID ....................................................................................................................11

Phần IV: Kết quả và sản phẩm ..................................................................................13

4.1 Thiết kế phần cứng ........................................................................................13

4.2 Thiết kế giao diện App quản lý thẻ ..............................................................15

Phần V : Hướng phát triển của hệ thống
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Hiện nay trên thi trường đã và đang sử dụng rất nhiều các sản phẩm, hệ thống ứng dụng dụng công nghệ RFID đặc biệt là trong lĩnh vực quán lý, ví dụ như quản lý nhân sự, quản lý sinh viên, quản lý kho hàng, quản lý nhà xe,... Tại sao nó lại được sử dụng trong nhiều hệ thống quản lý như vậy là vì những ưu điểm sau:

• Tính bảo mật cao

• Tiện nghi và hiện đại

• Cài đặt đễ dàng

• Đem lại tính thẩm mỹ


NỘI DUNG:


Phần I : Tìm hiểu và nghiên cứu hệ thống quán lý qua thẻ RFID ............................3

1.1 Đánh giá tổng quan ..........................................................................................3

1.2 Các hệ thống quản lý bằng thẻ RFID .............................................................3

Phần II: Tổng quan về ngoại vi và các chuẩn được sử dụng.....................................5

2.1 Sơ đồ hệ thống ..................................................................................................5

2.2 Khối ngoại vi .....................................................................................................6

2.2.1 Công nghệ RFID và Module đọc thẻ RFID - RC522 .............................6

2.3 Khối vi điều khiển ............................................................................................8

2.3.1 Vi điều khiển SMT32F103C8T6 ..............................................................8

2.3.2 Vi điều khiển ESP8266..............................................................................9

Phần III: Cách hoạt động của hệ thống ....................................................................11

3.1 Tổng quan về hệ điều hành thời gian thức FreeRTOS ..............................11

3.2 Áp dụng hệ điều hành FreeRTOS vào hệ thống quản lý ra vào sử dụng

thẻ RFID ....................................................................................................................11

Phần IV: Kết quả và sản phẩm ..................................................................................13

4.1 Thiết kế phần cứng ........................................................................................13

4.2 Thiết kế giao diện App quản lý thẻ ..............................................................15

Phần V : Hướng phát triển của hệ thống
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: