ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ


1. Để chuyển hóa nhiệt độ thành tín hiệu điện áp báo cho ECU, cảm biến nhiệt độ khí

nạp dùng?

a. Phần tử áp điện.

b. Ziconium hoặc Triconium.

c. Nhiệt điện trở.

d. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bề mặt cảm biến.

2. Nhiệt điện trở âm NTC (Negative Temperature Coefficient) là nhiệt điện trở có trị số

điện trở?

a. Tăng khi nhiệt độ tăng. 

b. Giảm khi nhiệt độ giảm. 

c. Tăng khi nhiệt độ giảm. 

d. Nhiệt độ không thay đổi

3. Nhiệt điện trở dương PTC (Positive Temperature Coefficient) là nhiệt điện trở có trị

số điện trở?

a. Nhiệt độ không thay đổi

b. Tăng khi nhiệt độ tăng. 

c. Giảm khi nhiệt độ giảm. 

d. Tăng khi nhiệt độ giảm.

4. Cảm biến nhiệt độ khí nạp hiệu chỉnh góc đánh lửa sớm theo nhiệt độ khí nạp?

a. Nhiệt độ khí nạp tăng, điều chỉnh góc đánh lửa sớm hơn

b. Nhiệt độ khí nạp thấp, điều chỉnh tăng góc đánh lửa sớm hơn 

c. Cảm biến nhiệt độ không ảnh hưởng đến góc đánh lửa sớm

d. Điều chỉnh giảm góc đánh lửa sớm hơn khi nhiệt độ khí nạp tăng 20 đến 40 độ

5. Cảm biến nhiệt độ khí nạp hiệu chỉnh thời gian phun theo nhiệt độ khí nạp?

a. Nhiệt độ khí nạp tăng, ECU điều chỉnh giảm thời gian phun nhiên liệu

b. Nhiệt độ khí nạp thấp, ECU điều chỉnh tăng thời gian phun nhiên liệu

c. Điều chỉnh thay đổi lượng không khí vào phù hợp để thay đổi tỉ lệ hòa khí.

d. Cảm biến nhiệt độ khí nạp không ảnh hướng đến tỉ lệ nhiên liệu

6. Sự thay đổi giá trị nhiệt độ trong cảm biến nhiệt độ khínạp làm?

a. Thay đổi giá trị điện trở của nhiệt điện trở và thay đổi giá  trị điện áp đặt ở chân

cảm biến 

b. Thay đổi giá trị điện trở của nhiệt điện trở và thay đổi giá trị điện áp từ cảm biến

về ECU

c. Thay đổi giá trị điện áp cảm biến từ 1 – 5 V. 

d. Thay đổi giá trị điện trở từ 1KΩ – 1.6 KΩ.

7. Cách thức kiểm tra cảm biến nhiệt độ khí nạp?

...
LINK DOWNLOAD


1. Để chuyển hóa nhiệt độ thành tín hiệu điện áp báo cho ECU, cảm biến nhiệt độ khí

nạp dùng?

a. Phần tử áp điện.

b. Ziconium hoặc Triconium.

c. Nhiệt điện trở.

d. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bề mặt cảm biến.

2. Nhiệt điện trở âm NTC (Negative Temperature Coefficient) là nhiệt điện trở có trị số

điện trở?

a. Tăng khi nhiệt độ tăng. 

b. Giảm khi nhiệt độ giảm. 

c. Tăng khi nhiệt độ giảm. 

d. Nhiệt độ không thay đổi

3. Nhiệt điện trở dương PTC (Positive Temperature Coefficient) là nhiệt điện trở có trị

số điện trở?

a. Nhiệt độ không thay đổi

b. Tăng khi nhiệt độ tăng. 

c. Giảm khi nhiệt độ giảm. 

d. Tăng khi nhiệt độ giảm.

4. Cảm biến nhiệt độ khí nạp hiệu chỉnh góc đánh lửa sớm theo nhiệt độ khí nạp?

a. Nhiệt độ khí nạp tăng, điều chỉnh góc đánh lửa sớm hơn

b. Nhiệt độ khí nạp thấp, điều chỉnh tăng góc đánh lửa sớm hơn 

c. Cảm biến nhiệt độ không ảnh hưởng đến góc đánh lửa sớm

d. Điều chỉnh giảm góc đánh lửa sớm hơn khi nhiệt độ khí nạp tăng 20 đến 40 độ

5. Cảm biến nhiệt độ khí nạp hiệu chỉnh thời gian phun theo nhiệt độ khí nạp?

a. Nhiệt độ khí nạp tăng, ECU điều chỉnh giảm thời gian phun nhiên liệu

b. Nhiệt độ khí nạp thấp, ECU điều chỉnh tăng thời gian phun nhiên liệu

c. Điều chỉnh thay đổi lượng không khí vào phù hợp để thay đổi tỉ lệ hòa khí.

d. Cảm biến nhiệt độ khí nạp không ảnh hướng đến tỉ lệ nhiên liệu

6. Sự thay đổi giá trị nhiệt độ trong cảm biến nhiệt độ khínạp làm?

a. Thay đổi giá trị điện trở của nhiệt điện trở và thay đổi giá  trị điện áp đặt ở chân

cảm biến 

b. Thay đổi giá trị điện trở của nhiệt điện trở và thay đổi giá trị điện áp từ cảm biến

về ECU

c. Thay đổi giá trị điện áp cảm biến từ 1 – 5 V. 

d. Thay đổi giá trị điện trở từ 1KΩ – 1.6 KΩ.

7. Cách thức kiểm tra cảm biến nhiệt độ khí nạp?

...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: