ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - Vật Liệu Học - EPU (Eduquiz)Phần 1: Phần 1

Câu 1: (1 đáp án)

1.Số nguyên tử trong ô cơ bản của Cu và Fe(α) là:

d.6 và 4

*b.4 và 2

a.12 và 6

c.14 và 9

Câu 2: (1 đáp án)

2.Những kim loại có kiểu mạng lục giác xếp chặt là:

d.Mo,Cr,...

b.Al,Cu,...

*a.Mg,Zn,..

c.Au,Ag..

Câu 3: (1 đáp án)

3.Mật độ khối của Fe(δ) và của Cu lần lượt là:

*c.0,68 và 0,74

d.0,64 và 0,78

a.0,78 và 0,64

b.0,74 và 0,68

Câu 4: (1 đáp án)

4.Bán kính nguyên tử của Zn và Fe(γ) được xác định theo công thức :

*a.r = a/2 và r = a√2/4

c.r = a/2 và r = a√3/4

b.r = a√3/2 và r = a√3/4

d.r = a√2/4 và r = a√3/4

Câu 5: (1 đáp án)

5.Bán kính nguyên tử của Mg và Fe(α) được xác định theo công thức :

b.r = a/2 và r = a√2/4

d.r = a√2/4 và r = a√3/4

a.r = a√3/2 và r = a√3/4

*c.r = a/2 và r = a√3/4

Câu 6: (1 đáp án)

6.Kim loại có kiểu mạng tinh thể nào là thì kém dẻo nhất:

d.Lập phương tâm khối

c.Lập phương tâm mặt

*b.Sáu phương xếp chặt

a.Chính phương thể tâm

Câu 7: (1 đáp án)

7.Bán kính nguyên tử của Cu và Fe(α) được xác định theo công thức nào:

c.r = a√3/2 và r = a√3/4

a.r = a/2 và r = a√2/4

*d.r = a√2/4 và r = a√3/4

b.r = a/2 và r = a√3/4

Câu 8: (1 đáp án)

8.Cho kiểu mạng chính phương thể tâm với c = 1,2a ; bán kính nguyên tử r = a√3/4.Hãy xác định mật độ khối

a.63%

d.59%

b.61%

*c.57%

Câu 9: (1 đáp án)

9.Đa tinh thể là gì:

a.Là tập hợp của các đơn tinh thể ( cơ µm)

*d.Bao gồm nhiều đơn tinh thể ( cơ µm) có cùng kiểu mạng và thông số mạng liên kết với nhau qua vùng danh giới

b.Bao gồm nhiều đơn tinh thể cùng loại hay khác loại ( cơ µm) liên kết với nhau qua vùng danh giới

c.Bao gồm nhiều đơn tinh thể khác loại ( cơ µm) liên kết với nhau qua vùng danh giới

Câu 10: (1 đáp án)

10.Ô cơ bản là …:

*a.Phần nhỏ nhất đặc trưng đầy đủ cho các tính chất cơ bản của mạng tinh thể

d.Tập hợp của một vài nguyên tử trong mạng tinh thể

b.Các hình lập phương cấu tạo thành mạng tinh thể

c.Một phần mạng tinh thể mang đầy đủ các tính chất của kiểu mạng đó

Câu 11: (1 đáp án)

11.Cho kiểu mạng chính phương thể tâm với c = 1,15a ; bán kính nguyên tử r = a√3/4.Hãy xác định mật độ khối

c.62%

a.60%

b.61%

*d.59%

Câu 12: (1 đáp án)

12.Nguyên tử thay thế là dạng khuyết tật nào trong mạng tinh thể :

*b.Khuyết tật điểm

a.Khuyết tật đường

d.Khuyết tật khối

c.Khuyết tật mặt

Câu 13: (1 đáp án)

13.Kim loại có kiểu mạng tinh thể nào thì dẻo hơn cả :

d.Chính phương thể tâm

b.Lập phương tâm khối

*c.Lập phương tâm mặt

a.Lục xác xếp chặt

Câu 14: (1 đáp án)

14.Kiểu mạng của pha CuZn3 là :

a.Lập phương tâm mặt

b.Lập phương phức tạp

d.Lập phương tâm khối

*c.Lục giác xếp chặt

Câu 15: (1 đáp án)

15.Mật độ khối của Fe(α) và Zn lần lượt là :

d.0,64 và 0,78

b.0,78 và 0,64

c.0,74 và 0,68

*a.0,68 và 0,74

...
LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF)Phần 1: Phần 1

Câu 1: (1 đáp án)

1.Số nguyên tử trong ô cơ bản của Cu và Fe(α) là:

d.6 và 4

*b.4 và 2

a.12 và 6

c.14 và 9

Câu 2: (1 đáp án)

2.Những kim loại có kiểu mạng lục giác xếp chặt là:

d.Mo,Cr,...

b.Al,Cu,...

*a.Mg,Zn,..

c.Au,Ag..

Câu 3: (1 đáp án)

3.Mật độ khối của Fe(δ) và của Cu lần lượt là:

*c.0,68 và 0,74

d.0,64 và 0,78

a.0,78 và 0,64

b.0,74 và 0,68

Câu 4: (1 đáp án)

4.Bán kính nguyên tử của Zn và Fe(γ) được xác định theo công thức :

*a.r = a/2 và r = a√2/4

c.r = a/2 và r = a√3/4

b.r = a√3/2 và r = a√3/4

d.r = a√2/4 và r = a√3/4

Câu 5: (1 đáp án)

5.Bán kính nguyên tử của Mg và Fe(α) được xác định theo công thức :

b.r = a/2 và r = a√2/4

d.r = a√2/4 và r = a√3/4

a.r = a√3/2 và r = a√3/4

*c.r = a/2 và r = a√3/4

Câu 6: (1 đáp án)

6.Kim loại có kiểu mạng tinh thể nào là thì kém dẻo nhất:

d.Lập phương tâm khối

c.Lập phương tâm mặt

*b.Sáu phương xếp chặt

a.Chính phương thể tâm

Câu 7: (1 đáp án)

7.Bán kính nguyên tử của Cu và Fe(α) được xác định theo công thức nào:

c.r = a√3/2 và r = a√3/4

a.r = a/2 và r = a√2/4

*d.r = a√2/4 và r = a√3/4

b.r = a/2 và r = a√3/4

Câu 8: (1 đáp án)

8.Cho kiểu mạng chính phương thể tâm với c = 1,2a ; bán kính nguyên tử r = a√3/4.Hãy xác định mật độ khối

a.63%

d.59%

b.61%

*c.57%

Câu 9: (1 đáp án)

9.Đa tinh thể là gì:

a.Là tập hợp của các đơn tinh thể ( cơ µm)

*d.Bao gồm nhiều đơn tinh thể ( cơ µm) có cùng kiểu mạng và thông số mạng liên kết với nhau qua vùng danh giới

b.Bao gồm nhiều đơn tinh thể cùng loại hay khác loại ( cơ µm) liên kết với nhau qua vùng danh giới

c.Bao gồm nhiều đơn tinh thể khác loại ( cơ µm) liên kết với nhau qua vùng danh giới

Câu 10: (1 đáp án)

10.Ô cơ bản là …:

*a.Phần nhỏ nhất đặc trưng đầy đủ cho các tính chất cơ bản của mạng tinh thể

d.Tập hợp của một vài nguyên tử trong mạng tinh thể

b.Các hình lập phương cấu tạo thành mạng tinh thể

c.Một phần mạng tinh thể mang đầy đủ các tính chất của kiểu mạng đó

Câu 11: (1 đáp án)

11.Cho kiểu mạng chính phương thể tâm với c = 1,15a ; bán kính nguyên tử r = a√3/4.Hãy xác định mật độ khối

c.62%

a.60%

b.61%

*d.59%

Câu 12: (1 đáp án)

12.Nguyên tử thay thế là dạng khuyết tật nào trong mạng tinh thể :

*b.Khuyết tật điểm

a.Khuyết tật đường

d.Khuyết tật khối

c.Khuyết tật mặt

Câu 13: (1 đáp án)

13.Kim loại có kiểu mạng tinh thể nào thì dẻo hơn cả :

d.Chính phương thể tâm

b.Lập phương tâm khối

*c.Lập phương tâm mặt

a.Lục xác xếp chặt

Câu 14: (1 đáp án)

14.Kiểu mạng của pha CuZn3 là :

a.Lập phương tâm mặt

b.Lập phương phức tạp

d.Lập phương tâm khối

*c.Lục giác xếp chặt

Câu 15: (1 đáp án)

15.Mật độ khối của Fe(α) và Zn lần lượt là :

d.0,64 và 0,78

b.0,78 và 0,64

c.0,74 và 0,68

*a.0,68 và 0,74

...
LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: