EBOOKS TỰ HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU TỪ A ĐẾN Z (tdhshop)Điều  khiển  thứ  gì  đó  một  cách  tự  động,  ngoài  việc  phải  hoàn  chỉnh  kết  cấu “phần cứng”, ta cần phải có mạch điện điều khiển và phải lập trình để mạch điện đó hoạt động theo ý mình. Lập trình thì không khó học, chỉ khó ở giai đoạn thiết kế mạch điều khiển là khó khăn nhất đối với những ai chưa biết về làm mạch thì càng khó hơn ( còn được gọi thiết kế truyền thống). Và phải trải qua rất nhiều công đoạn như sau:


NỘI DUNG:
A. GIỚI THIỆU VỀ ARDUINO.................................................................................. 15

I. ARDUINO LÀ GÌ? ................................................................................................... 17

II. SƠ LƯỢC VỀ ARDUINO UNO R3 ........................................................................ 21

1. Một số thông số kỹ thuật như sau : ...................................................................... 22

2. Sơ đồ chân của Arduino Uno................................................................................ 23

III. SƠ LƯỢC BỘ KIT TỰ HỌC ARDUINO .............................................................. 25

1. Giới thiệu sơ lược về KIT TỰ HỌC: ................................................................... 25

2. Những lợi ích của Kit Tự Học Arduino: ............................................................. 25

3. Mục đích của bộ KIT TỰ HỌC: .......................................................................... 26

4. Một số bộ KIT TỰ HỌC ARDUINO: ................................................................ 27

IV. CÀI ĐẶT PHẦN MỀN IDE VÀ DRIVER ............................................................. 27

1. Cài đặt phần mền Arduino IDE: ......................................................................... 27

a. Cài Java Runtime Environment (JRE). ................................................................ 27

b. Cài đặt Arduino IDE: ........................................................................................... 28

2. Cài đặt Driver đối với Arduino Uno, mê ga,…: ................................................. 30

a. Cài đặt Driver: ...................................................................................................... 30

b. Nạp chương trình cho Arduino Uno (mega tương tự): ........................................ 32

3. Cài đặt Driver đối với Nano: ................................................................................ 34

a. Giới thiệu board arduino Nano. ........................................................................... 34

b. Cài đặt driver cho Arduino Nano ......................................................................... 34

c. Thông số kỹ thuật Arduino Nano: ....................................................................... 35

d. Nạp chương trình cho Arduino Nano: ................................................................. 36

B. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ARDUINO..................................................................... 40

I. HÀM CHỨC NĂNG (FUNCTION): ...................................................................... 40

1. Hàm nhập xuất Digital I/O: .................................................................................. 41

a. digitalWrite():....................................................................................................... 41

b. digitalRead(): ....................................................................................................... 42

c. pinMode(): ........................................................................................................... 43

3

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

2. Hàm nhập xuất Analog I/O: ................................................................................. 45

a. analogRead() ........................................................................................................ 45

b. analogReference () ............................................................................................... 46

c. analogWrite() ....................................................................................................... 48

d. analogReadResolution (): ..................................................................................... 49

e. analogWriteResolution () ..................................................................................... 51

3. Hàm nhập xuất nâng cao I/O: ........................................................................... 53

a. noTone(); .............................................................................................................. 53

b. pulseIn () .............................................................................................................. 53

c. shiftIn(); ............................................................................................................... 54

d. shiftOut(); ............................................................................................................. 55

e. tone(); ................................................................................................................... 58

4. Hàm thời gian: ....................................................................................................... 59

a. delay() .................................................................................................................. 59

b. delayMicroseconds () ........................................................................................... 60

c. micros() ................................................................................................................ 61

d. millis(); ................................................................................................................. 62

5. Hàm toán học: ........................................................................................................ 64

a. abs() ...................................................................................................................... 64

b. constrain() ............................................................................................................ 64

c. map() .................................................................................................................... 65

d. max() .................................................................................................................... 66

e. min() ..................................................................................................................... 66

f. sq() ....................................................................................................................... 67

g. sqrt() ..................................................................................................................... 67

6. Hàm lượng giác: .................................................................................................... 68

a. cos() ...................................................................................................................... 68

b. sin() ...................................................................................................................... 68

c. tan() ...................................................................................................................... 69

4

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

7. Hàm số ngẫu nhiên: ............................................................................................... 69

a. random() ............................................................................................................... 69

b. randomSeed() ....................................................................................................... 70

8. Bits và Bytes: .......................................................................................................... 72

a. Bit() ...................................................................................................................... 72

b. bitClear() .............................................................................................................. 73

c. bitRead() ............................................................................................................... 73

d. bitWrite() .............................................................................................................. 74

e. bitSet() .................................................................................................................. 75

f. lowByte() ............................................................................................................. 75

g. highByte() ............................................................................................................ 76

9. Hàm Ngắt (interrupt) ............................................................................................ 77

a. interrupts() ............................................................................................................ 77

b. noInterrupts() ....................................................................................................... 78

10. Hàm Ngắt Ngoài: ................................................................................................... 79

a. attachInterrupt() ................................................................................................... 79

b. detachInterrupt()................................................................................................... 81

11. Hàm Giao tiếp ........................................................................................................ 83

a. Serial() .................................................................................................................. 83

12. Xử lý chuỗi: ............................................................................................................ 84

a. Hàm isAlpha() ...................................................................................................... 84

b. Hàm isAscii() ....................................................................................................... 85

c. Hàm isWhitespace() ............................................................................................. 86

d. Hàm isPrintable(): ................................................................................................ 87

e. Hàm isUpperCase(): ............................................................................................... 88

f. Hàm isHexadecimalDigit() .................................................................................... 89

g. tolower: ................................................................................................................. 90

h. Hàm toupper() ........................................................................................................ 90

i. Hàm isLowerCase() ................................................................................................. 91

5

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

II. GIÁ TRỊ : .................................................................................................................. 92

1. Hằng số ................................................................................................................... 93

a. Hằng số thực: ....................................................................................................... 93

b. Hằng số nguyên .................................................................................................... 93

c. HIGH .................................................................................................................... 96

d. LOW ..................................................................................................................... 97

e. INPUT: ................................................................................................................. 98

f. INPUT_PULLUP ................................................................................................. 98

g. OUTPUT .............................................................................................................. 99

h. LED_BUILTIN .................................................................................................... 99

i. true ....................................................................................................................... 99

j. false .................................................................................................................... 100

2. Kiểu dữ liệu: ......................................................................................................... 100

a. void ..................................................................................................................... 100

b. boolean ............................................................................................................... 101

c. int: ...................................................................................................................... 102

d. unsigned int ........................................................................................................ 103

e. char ..................................................................................................................... 104

f. unsigned char ..................................................................................................... 104

g. byte ..................................................................................................................... 104

h. word ................................................................................................................... 105

i. long ..................................................................................................................... 105

j. unsigned long ..................................................................................................... 105

k. short .................................................................................................................... 106

l. float .................................................................................................................... 106

m. double ............................................................................................................. 107

n. array ................................................................................................................... 107

o. string ................................................................................................................... 109

3. Chuyển đổi kiểu dữ liệu ...................................................................................... 111

6

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

a. char() .................................................................................................................. 111

b. byte() .................................................................................................................. 111

c. int() ..................................................................................................................... 112

d. word() ................................................................................................................. 112

e. long() .................................................................................................................. 113

f. float() .................................................................................................................. 113

4. Biến hằng, biến tĩnh: ......................................................................................... 114

a. const - biến hằng ................................................................................................ 114

b. static - biến tĩnh .................................................................................................. 114

III. CẤU TRÚC ( STRUCTURE): ............................................................................... 116

1. Cấu trúc tổng thể: ................................................................................................ 116

a. setup() và loop() ................................................................................................. 116

2. Toán tử logic: ....................................................................................................... 117

3. Các toán tử so sánh. ............................................................................................ 117

4. Cấu trúc điều khiển: ............................................................................................ 118

a. Câu lệnh if…..else .............................................................................................. 118

b. switch / case ....................................................................................................... 119

c. for ....................................................................................................................... 120

d. while ................................................................................................................... 122

e. break ................................................................................................................... 122

f. continue .............................................................................................................. 123

g. return .................................................................................................................. 124

h. goto ..................................................................................................................... 124

5. Toán tử số học:..................................................................................................... 125

a. Phép gán(=) ........................................................................................................ 125

b. Các phép cộng, trừ, nhân, chia trong Arduino ................................................... 125

c. Phép chia lấy dư% .............................................................................................. 126

6. Cú pháp mở rộng ................................................................................................. 127

a. dấu chấm phẩy ( ; ) ............................................................................................. 127

7

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

b. {} dấu ngoặc nhọn ............................................................................................. 127

c. Comments - Viết ghi chú trong khi viết code Arduino ...................................... 129

d. #define ................................................................................................................ 130

e. #include .............................................................................................................. 130

7. Phép toán hợp nhất ............................................................................................. 131

a. Cộng một 1 đơn vị (++) / trừ một 1 đơn vị (--) .................................................. 131

b. Các phép toán rút gọn += , -= , *= , /= .............................................................. 132

C. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ARDUINO VÀ BÀI HỌC LẬP TRÌNH TỪ CƠ

BẢN ĐẾN NÂNG CAO.................................................................................................. 133

I. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ARDUINO VÀ CÁCH THÊM THƯ VIỆN

VÀO IDE. ....................................................................................................................... 133

1. Cấu trúc chương trình Arduino: ....................................................................... 133

2. Hướng dẫn add thư viện cho Arduino IDE: ..................................................... 134

II. BÀI HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO. ............. 139

1. Điều khiển LED đơn sáng nhấp nháy. ............................................................... 139

Nội dung chính. ......................................................................................................... 139

Phần cứng ( Trên kit đã tích hợp sẵn chỉ cần nối dây là được) ................................ 139

Lắp mạch ................................................................................................................... 139

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 140

Code lập trình và giải thích ....................................................................................... 140

2. Thay đổi độ sáng của LED đơn. ......................................................................... 142

Nội dung chính: ........................................................................................................ 142

Phần cứng ( được tích hợp sẵn trên kit) nếu không có các bạn chuẩn bị: ................ 142

Lắp mạch ................................................................................................................... 142

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 143

Chương trình: ............................................................................................................ 143

3. Điều khiển đèn giao thông. ................................................................................. 144

Phần cứng cần chuẩn bị ( nếu sử dụng kit thì được tích hợp sẵn) ............................ 144

Lắp mạch: ................................................................................................................. 144

8

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 145

Code lập trình: .......................................................................................................... 145

4. Điều khiển Rơ le 5Vdc 1, 2 kênh mức cao. ........................................................ 147

Giới thiệu thiệu chung: ............................................................................................. 147

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 147

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 147

Lắp mạch: ................................................................................................................. 148

Code chương trình: ................................................................................................... 148

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 149

5. Điều khiển Công tắc tơ 3 pha: ............................................................................ 149

Giới thiệu công tắc tơ 3 pha: ..................................................................................... 149

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 151

Lắp mạch: ................................................................................................................. 152

Code chương trình: ................................................................................................... 152

6. Đọc tín hiệu nút nhấn hiển thị lên serial monitor............................................. 153

Giới thiệu về nút nhấn: ............................................................................................. 153

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 155

Sơ đồ nguyên lí: ........................................................................................................ 156

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn nút nhấn): ................................ 156

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 157

Lập trình: ................................................................................................................... 157

7. Lưu giá trị nút nhấn. ........................................................................................... 159

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 159

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn nút nhấn): ................................ 159

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 160

Lập trình: ................................................................................................................... 160

8. Bật tắt LED khi nhấn nút nhấn. ........................................................................ 162

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 162

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn nút nhấn): ................................ 162

9

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 163

Lập trình: ................................................................................................................... 163

9. Bật tắt rơ le khi nhấn nút nhấn. ......................................................................... 165

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 165

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn nút nhấn): ................................ 165

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 166

Lập trình: ................................................................................................................... 166

10. Lập trình hiển thị led 7 đoạn đơn: .................................................................... 168

Giới thiệu led 7 đoạn đơn: ....................................................................................... 168

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 169

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn nút nhấn): ................................ 170

Lập trình: ................................................................................................................... 170

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 172

11. Hiển thị chữ cái, số ra module 4 led 7 đoạn. ..................................................... 173

Giới thiệu module 4 led 7 đoạn: ............................................................................... 173

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 174

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn): ............................................... 174

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 175

Lập trình: ................................................................................................................... 175

12. Lập trình hiển thị module led ma trận 8x8. ...................................................... 177

Giới thiệu module ma trận 8x8: ................................................................................ 177

Phần cứng chuẩn bị: ( tất cả được tích hợp trên Kit Tự Học) ................................... 177

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn): ............................................... 178

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 178

Lập trình: ................................................................................................................... 178

13. Hiển thị chữ lên màn hình LCD16x02. .............................................................. 183

Giới thiệu module LCD 16X02: ............................................................................... 183

Phần cứng chuẩn bị: ( tất cả được tích hợp trên Kit Tự Học) ................................... 183

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì chỉ việc nối dây): ..................................... 184

10

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 185

Lập trình: ................................................................................................................... 185

14. Kết hợp Module I2C với LCD16x02. ................................................................. 185

Giới thiệu module I2C cho LCD: ............................................................................. 185

Phần cứng chuẩn bị: ( tất cả được tích hợp trên Kit Tự Học) ................................... 186

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì chỉ việc nối dây): ..................................... 186

Lập trình: ................................................................................................................... 187

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 187

15. Đọc giá trị cảm biến quang trở hiển thị lên serial monitor. ............................ 188

Giới thiệu cảm biến quang trở: ................................................................................. 188

Phần cứng chuẩn bị: (được tích hợp trên Kit Tự Học) ............................................. 189

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì chỉ việc nối dây): ..................................... 189

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 189

Lập trình: ................................................................................................................... 190

16. Đọc gái trị CB nhiệt độ LM35 hiển thị lên serial monitor. .............................. 191

Giới thiệu cảm biến nhiệt độ LM35: ........................................................................ 191

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 192

Lắp mạch: ................................................................................................................. 192

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 192

Lập trình: ................................................................................................................... 192

17. Đọc giá trị CB nhiệt độ DS18B20 hiển thị lên serial monitor. ........................ 193

Giới thiệu cảm biến nhiệt độ DS 18B20: .................................................................. 193

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 194

Lắp mạch: ................................................................................................................. 195

Lập trình: ................................................................................................................... 195

18. Hiển thị giá trị CB nhiệt độ LM35 lên mà hình LCD. ..................................... 197

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 197

Lắp mạch : ................................................................................................................ 197

Lập trình : .................................................................................................................. 197

11

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 198

19. Đọc giá trị cảm biến mưa hiển thị lên serial monitor. ..................................... 199

Giới thiệu cảm biến mưa: ......................................................................................... 199

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 200

Lắp mạch : ................................................................................................................ 200

Lập trình : .................................................................................................................. 200

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 201

20. Đọc giá trị CB siêu âm SRF 05 hiển thị lên serial monitor. ............................ 202

Giới thiệu cảm biến siêu âm SRF05: ........................................................................ 202

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 203

Lắp mạch : ................................................................................................................ 203

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 204

Lập trình : .................................................................................................................. 205

Kết quả hiển thị lên Serial monitor : ......................................................................... 206

21. Đọc giá trị cảm biến độ ẩm đất hiển thị lên LCD16x02. .................................. 206

Giới thiệu cảm biến độ ẩm đất: ................................................................................. 206

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 207

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn) .......................................................... 207

Lắp mạch : ................................................................................................................ 207

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 208

Lập trình : .................................................................................................................. 208

Kết quả hiển thị lên Serial monitor : ......................................................................... 209

22. Đọc giá trị CB dò line hiển thị lên serial monitor và LCD. ............................. 209

Giới thiệu cảm biến dò line: ..................................................................................... 209

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 210

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn) .......................................................... 210

Lắp mạch : ................................................................................................................ 211

Lập trình : .................................................................................................................. 211

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 213

12

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Kết quả hiển thị lên Serial monitor : ......................................................................... 213

23. Đọc giá trị điện áp khi điều chỉnh biến trở hiển thị lên serial ......................... 214

Giới thiệu về biến trở: ............................................................................................... 214

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn biến trở 10K) ..................................... 214

Lắp mạch : ................................................................................................................ 214

Lập trình : .................................................................................................................. 215

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 216

Kết quả hiển thị lên Serial monitor : ......................................................................... 216

24. Hiển thị thời gian thực (DS1307) lên LCD và serial monitor.......................... 217

Giới thiệu về module DS1307: ................................................................................. 217

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn biến trở 10K) ..................................... 218

Lắp mạch : ................................................................................................................ 218

Lập trình : .................................................................................................................. 219

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 221

Kết quả hiển thị lên Serial monitor : ......................................................................... 221

25. Hiển thị tốc độ đo bằng Encoder quay lên LCD............................................... 222

Giới thiệu về module Encoder quay: ........................................................................ 222

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ) ......................................................... 222

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 222

Lắp mạch: ................................................................................................................. 225

Lập trình : .................................................................................................................. 225

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 228

26. Cài đặt và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm (DTH11). ................................................... 228

Giới thiệu về giao tiếp I2C: ...................................................................................... 228

Thông số kỹ thuật DHT11: ....................................................................................... 229

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 229

Lập trình : .................................................................................................................. 231

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 233

27. Điều khiển động cơ servo SG90: ........................................................................ 234

13

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Giới thiệu về động cơ servo SG90: ........................................................................... 234

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 234

Lắp mạch: ................................................................................................................. 235

Lập trình : .................................................................................................................. 235

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 236

28. Điều khiển động cơ bước stepper 28BYJ-48: .................................................. 237

Giới thiệu về động cơ bước stepper 28BYJ-48: ...................................................... 237

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 237

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 237

Lắp mạch: ................................................................................................................. 238

Lập trình : .................................................................................................................. 238

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 240

29. Bật tắt LED bằng Remote hồng ngoại: ............................................................. 241

Giới thiệu về Remote hồng ngoại: ............................................................................ 241

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 242

Mắt thu hồng ngoại: .................................................................................................. 242

Lắp mạch: ................................................................................................................. 243

Lập trình: ................................................................................................................... 243

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 246

30. Điều khiển động cơ bằng module L298n: .......................................................... 246

Giới thiệu về Module L298: ..................................................................................... 246

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 247

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 247

Lắp mạch. .................................................................................................................. 247

Lập trình: ................................................................................................................... 248

31. Lập trình module Wifi ESP8266 V1 bằng Uno R3: ......................................... 250

Giới thiệu về module Wifi ESP8266 V1: ................................................................. 250

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 250

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 251

Lắp mạch: ................................................................................................................. 251

Lập trình : .................................................................................................................. 252

Hình ảnh thực tế:
LINK DOWNLOADĐiều  khiển  thứ  gì  đó  một  cách  tự  động,  ngoài  việc  phải  hoàn  chỉnh  kết  cấu “phần cứng”, ta cần phải có mạch điện điều khiển và phải lập trình để mạch điện đó hoạt động theo ý mình. Lập trình thì không khó học, chỉ khó ở giai đoạn thiết kế mạch điều khiển là khó khăn nhất đối với những ai chưa biết về làm mạch thì càng khó hơn ( còn được gọi thiết kế truyền thống). Và phải trải qua rất nhiều công đoạn như sau:


NỘI DUNG:
A. GIỚI THIỆU VỀ ARDUINO.................................................................................. 15

I. ARDUINO LÀ GÌ? ................................................................................................... 17

II. SƠ LƯỢC VỀ ARDUINO UNO R3 ........................................................................ 21

1. Một số thông số kỹ thuật như sau : ...................................................................... 22

2. Sơ đồ chân của Arduino Uno................................................................................ 23

III. SƠ LƯỢC BỘ KIT TỰ HỌC ARDUINO .............................................................. 25

1. Giới thiệu sơ lược về KIT TỰ HỌC: ................................................................... 25

2. Những lợi ích của Kit Tự Học Arduino: ............................................................. 25

3. Mục đích của bộ KIT TỰ HỌC: .......................................................................... 26

4. Một số bộ KIT TỰ HỌC ARDUINO: ................................................................ 27

IV. CÀI ĐẶT PHẦN MỀN IDE VÀ DRIVER ............................................................. 27

1. Cài đặt phần mền Arduino IDE: ......................................................................... 27

a. Cài Java Runtime Environment (JRE). ................................................................ 27

b. Cài đặt Arduino IDE: ........................................................................................... 28

2. Cài đặt Driver đối với Arduino Uno, mê ga,…: ................................................. 30

a. Cài đặt Driver: ...................................................................................................... 30

b. Nạp chương trình cho Arduino Uno (mega tương tự): ........................................ 32

3. Cài đặt Driver đối với Nano: ................................................................................ 34

a. Giới thiệu board arduino Nano. ........................................................................... 34

b. Cài đặt driver cho Arduino Nano ......................................................................... 34

c. Thông số kỹ thuật Arduino Nano: ....................................................................... 35

d. Nạp chương trình cho Arduino Nano: ................................................................. 36

B. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ARDUINO..................................................................... 40

I. HÀM CHỨC NĂNG (FUNCTION): ...................................................................... 40

1. Hàm nhập xuất Digital I/O: .................................................................................. 41

a. digitalWrite():....................................................................................................... 41

b. digitalRead(): ....................................................................................................... 42

c. pinMode(): ........................................................................................................... 43

3

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

2. Hàm nhập xuất Analog I/O: ................................................................................. 45

a. analogRead() ........................................................................................................ 45

b. analogReference () ............................................................................................... 46

c. analogWrite() ....................................................................................................... 48

d. analogReadResolution (): ..................................................................................... 49

e. analogWriteResolution () ..................................................................................... 51

3. Hàm nhập xuất nâng cao I/O: ........................................................................... 53

a. noTone(); .............................................................................................................. 53

b. pulseIn () .............................................................................................................. 53

c. shiftIn(); ............................................................................................................... 54

d. shiftOut(); ............................................................................................................. 55

e. tone(); ................................................................................................................... 58

4. Hàm thời gian: ....................................................................................................... 59

a. delay() .................................................................................................................. 59

b. delayMicroseconds () ........................................................................................... 60

c. micros() ................................................................................................................ 61

d. millis(); ................................................................................................................. 62

5. Hàm toán học: ........................................................................................................ 64

a. abs() ...................................................................................................................... 64

b. constrain() ............................................................................................................ 64

c. map() .................................................................................................................... 65

d. max() .................................................................................................................... 66

e. min() ..................................................................................................................... 66

f. sq() ....................................................................................................................... 67

g. sqrt() ..................................................................................................................... 67

6. Hàm lượng giác: .................................................................................................... 68

a. cos() ...................................................................................................................... 68

b. sin() ...................................................................................................................... 68

c. tan() ...................................................................................................................... 69

4

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

7. Hàm số ngẫu nhiên: ............................................................................................... 69

a. random() ............................................................................................................... 69

b. randomSeed() ....................................................................................................... 70

8. Bits và Bytes: .......................................................................................................... 72

a. Bit() ...................................................................................................................... 72

b. bitClear() .............................................................................................................. 73

c. bitRead() ............................................................................................................... 73

d. bitWrite() .............................................................................................................. 74

e. bitSet() .................................................................................................................. 75

f. lowByte() ............................................................................................................. 75

g. highByte() ............................................................................................................ 76

9. Hàm Ngắt (interrupt) ............................................................................................ 77

a. interrupts() ............................................................................................................ 77

b. noInterrupts() ....................................................................................................... 78

10. Hàm Ngắt Ngoài: ................................................................................................... 79

a. attachInterrupt() ................................................................................................... 79

b. detachInterrupt()................................................................................................... 81

11. Hàm Giao tiếp ........................................................................................................ 83

a. Serial() .................................................................................................................. 83

12. Xử lý chuỗi: ............................................................................................................ 84

a. Hàm isAlpha() ...................................................................................................... 84

b. Hàm isAscii() ....................................................................................................... 85

c. Hàm isWhitespace() ............................................................................................. 86

d. Hàm isPrintable(): ................................................................................................ 87

e. Hàm isUpperCase(): ............................................................................................... 88

f. Hàm isHexadecimalDigit() .................................................................................... 89

g. tolower: ................................................................................................................. 90

h. Hàm toupper() ........................................................................................................ 90

i. Hàm isLowerCase() ................................................................................................. 91

5

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

II. GIÁ TRỊ : .................................................................................................................. 92

1. Hằng số ................................................................................................................... 93

a. Hằng số thực: ....................................................................................................... 93

b. Hằng số nguyên .................................................................................................... 93

c. HIGH .................................................................................................................... 96

d. LOW ..................................................................................................................... 97

e. INPUT: ................................................................................................................. 98

f. INPUT_PULLUP ................................................................................................. 98

g. OUTPUT .............................................................................................................. 99

h. LED_BUILTIN .................................................................................................... 99

i. true ....................................................................................................................... 99

j. false .................................................................................................................... 100

2. Kiểu dữ liệu: ......................................................................................................... 100

a. void ..................................................................................................................... 100

b. boolean ............................................................................................................... 101

c. int: ...................................................................................................................... 102

d. unsigned int ........................................................................................................ 103

e. char ..................................................................................................................... 104

f. unsigned char ..................................................................................................... 104

g. byte ..................................................................................................................... 104

h. word ................................................................................................................... 105

i. long ..................................................................................................................... 105

j. unsigned long ..................................................................................................... 105

k. short .................................................................................................................... 106

l. float .................................................................................................................... 106

m. double ............................................................................................................. 107

n. array ................................................................................................................... 107

o. string ................................................................................................................... 109

3. Chuyển đổi kiểu dữ liệu ...................................................................................... 111

6

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

a. char() .................................................................................................................. 111

b. byte() .................................................................................................................. 111

c. int() ..................................................................................................................... 112

d. word() ................................................................................................................. 112

e. long() .................................................................................................................. 113

f. float() .................................................................................................................. 113

4. Biến hằng, biến tĩnh: ......................................................................................... 114

a. const - biến hằng ................................................................................................ 114

b. static - biến tĩnh .................................................................................................. 114

III. CẤU TRÚC ( STRUCTURE): ............................................................................... 116

1. Cấu trúc tổng thể: ................................................................................................ 116

a. setup() và loop() ................................................................................................. 116

2. Toán tử logic: ....................................................................................................... 117

3. Các toán tử so sánh. ............................................................................................ 117

4. Cấu trúc điều khiển: ............................................................................................ 118

a. Câu lệnh if…..else .............................................................................................. 118

b. switch / case ....................................................................................................... 119

c. for ....................................................................................................................... 120

d. while ................................................................................................................... 122

e. break ................................................................................................................... 122

f. continue .............................................................................................................. 123

g. return .................................................................................................................. 124

h. goto ..................................................................................................................... 124

5. Toán tử số học:..................................................................................................... 125

a. Phép gán(=) ........................................................................................................ 125

b. Các phép cộng, trừ, nhân, chia trong Arduino ................................................... 125

c. Phép chia lấy dư% .............................................................................................. 126

6. Cú pháp mở rộng ................................................................................................. 127

a. dấu chấm phẩy ( ; ) ............................................................................................. 127

7

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

b. {} dấu ngoặc nhọn ............................................................................................. 127

c. Comments - Viết ghi chú trong khi viết code Arduino ...................................... 129

d. #define ................................................................................................................ 130

e. #include .............................................................................................................. 130

7. Phép toán hợp nhất ............................................................................................. 131

a. Cộng một 1 đơn vị (++) / trừ một 1 đơn vị (--) .................................................. 131

b. Các phép toán rút gọn += , -= , *= , /= .............................................................. 132

C. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ARDUINO VÀ BÀI HỌC LẬP TRÌNH TỪ CƠ

BẢN ĐẾN NÂNG CAO.................................................................................................. 133

I. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ARDUINO VÀ CÁCH THÊM THƯ VIỆN

VÀO IDE. ....................................................................................................................... 133

1. Cấu trúc chương trình Arduino: ....................................................................... 133

2. Hướng dẫn add thư viện cho Arduino IDE: ..................................................... 134

II. BÀI HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO. ............. 139

1. Điều khiển LED đơn sáng nhấp nháy. ............................................................... 139

Nội dung chính. ......................................................................................................... 139

Phần cứng ( Trên kit đã tích hợp sẵn chỉ cần nối dây là được) ................................ 139

Lắp mạch ................................................................................................................... 139

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 140

Code lập trình và giải thích ....................................................................................... 140

2. Thay đổi độ sáng của LED đơn. ......................................................................... 142

Nội dung chính: ........................................................................................................ 142

Phần cứng ( được tích hợp sẵn trên kit) nếu không có các bạn chuẩn bị: ................ 142

Lắp mạch ................................................................................................................... 142

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 143

Chương trình: ............................................................................................................ 143

3. Điều khiển đèn giao thông. ................................................................................. 144

Phần cứng cần chuẩn bị ( nếu sử dụng kit thì được tích hợp sẵn) ............................ 144

Lắp mạch: ................................................................................................................. 144

8

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 145

Code lập trình: .......................................................................................................... 145

4. Điều khiển Rơ le 5Vdc 1, 2 kênh mức cao. ........................................................ 147

Giới thiệu thiệu chung: ............................................................................................. 147

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 147

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 147

Lắp mạch: ................................................................................................................. 148

Code chương trình: ................................................................................................... 148

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 149

5. Điều khiển Công tắc tơ 3 pha: ............................................................................ 149

Giới thiệu công tắc tơ 3 pha: ..................................................................................... 149

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 151

Lắp mạch: ................................................................................................................. 152

Code chương trình: ................................................................................................... 152

6. Đọc tín hiệu nút nhấn hiển thị lên serial monitor............................................. 153

Giới thiệu về nút nhấn: ............................................................................................. 153

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 155

Sơ đồ nguyên lí: ........................................................................................................ 156

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn nút nhấn): ................................ 156

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 157

Lập trình: ................................................................................................................... 157

7. Lưu giá trị nút nhấn. ........................................................................................... 159

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 159

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn nút nhấn): ................................ 159

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 160

Lập trình: ................................................................................................................... 160

8. Bật tắt LED khi nhấn nút nhấn. ........................................................................ 162

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 162

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn nút nhấn): ................................ 162

9

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 163

Lập trình: ................................................................................................................... 163

9. Bật tắt rơ le khi nhấn nút nhấn. ......................................................................... 165

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 165

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn nút nhấn): ................................ 165

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 166

Lập trình: ................................................................................................................... 166

10. Lập trình hiển thị led 7 đoạn đơn: .................................................................... 168

Giới thiệu led 7 đoạn đơn: ....................................................................................... 168

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 169

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn nút nhấn): ................................ 170

Lập trình: ................................................................................................................... 170

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 172

11. Hiển thị chữ cái, số ra module 4 led 7 đoạn. ..................................................... 173

Giới thiệu module 4 led 7 đoạn: ............................................................................... 173

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 174

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn): ............................................... 174

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 175

Lập trình: ................................................................................................................... 175

12. Lập trình hiển thị module led ma trận 8x8. ...................................................... 177

Giới thiệu module ma trận 8x8: ................................................................................ 177

Phần cứng chuẩn bị: ( tất cả được tích hợp trên Kit Tự Học) ................................... 177

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì đã lắp sẵn): ............................................... 178

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 178

Lập trình: ................................................................................................................... 178

13. Hiển thị chữ lên màn hình LCD16x02. .............................................................. 183

Giới thiệu module LCD 16X02: ............................................................................... 183

Phần cứng chuẩn bị: ( tất cả được tích hợp trên Kit Tự Học) ................................... 183

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì chỉ việc nối dây): ..................................... 184

10

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 185

Lập trình: ................................................................................................................... 185

14. Kết hợp Module I2C với LCD16x02. ................................................................. 185

Giới thiệu module I2C cho LCD: ............................................................................. 185

Phần cứng chuẩn bị: ( tất cả được tích hợp trên Kit Tự Học) ................................... 186

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì chỉ việc nối dây): ..................................... 186

Lập trình: ................................................................................................................... 187

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 187

15. Đọc giá trị cảm biến quang trở hiển thị lên serial monitor. ............................ 188

Giới thiệu cảm biến quang trở: ................................................................................. 188

Phần cứng chuẩn bị: (được tích hợp trên Kit Tự Học) ............................................. 189

Lắp mạch( nếu các bạn đã có kit học thì chỉ việc nối dây): ..................................... 189

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 189

Lập trình: ................................................................................................................... 190

16. Đọc gái trị CB nhiệt độ LM35 hiển thị lên serial monitor. .............................. 191

Giới thiệu cảm biến nhiệt độ LM35: ........................................................................ 191

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 192

Lắp mạch: ................................................................................................................. 192

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 192

Lập trình: ................................................................................................................... 192

17. Đọc giá trị CB nhiệt độ DS18B20 hiển thị lên serial monitor. ........................ 193

Giới thiệu cảm biến nhiệt độ DS 18B20: .................................................................. 193

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 194

Lắp mạch: ................................................................................................................. 195

Lập trình: ................................................................................................................... 195

18. Hiển thị giá trị CB nhiệt độ LM35 lên mà hình LCD. ..................................... 197

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 197

Lắp mạch : ................................................................................................................ 197

Lập trình : .................................................................................................................. 197

11

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 198

19. Đọc giá trị cảm biến mưa hiển thị lên serial monitor. ..................................... 199

Giới thiệu cảm biến mưa: ......................................................................................... 199

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 200

Lắp mạch : ................................................................................................................ 200

Lập trình : .................................................................................................................. 200

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 201

20. Đọc giá trị CB siêu âm SRF 05 hiển thị lên serial monitor. ............................ 202

Giới thiệu cảm biến siêu âm SRF05: ........................................................................ 202

Phần cứng chuẩn bị: .................................................................................................. 203

Lắp mạch : ................................................................................................................ 203

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 204

Lập trình : .................................................................................................................. 205

Kết quả hiển thị lên Serial monitor : ......................................................................... 206

21. Đọc giá trị cảm biến độ ẩm đất hiển thị lên LCD16x02. .................................. 206

Giới thiệu cảm biến độ ẩm đất: ................................................................................. 206

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 207

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn) .......................................................... 207

Lắp mạch : ................................................................................................................ 207

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 208

Lập trình : .................................................................................................................. 208

Kết quả hiển thị lên Serial monitor : ......................................................................... 209

22. Đọc giá trị CB dò line hiển thị lên serial monitor và LCD. ............................. 209

Giới thiệu cảm biến dò line: ..................................................................................... 209

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 210

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn) .......................................................... 210

Lắp mạch : ................................................................................................................ 211

Lập trình : .................................................................................................................. 211

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 213

12

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Kết quả hiển thị lên Serial monitor : ......................................................................... 213

23. Đọc giá trị điện áp khi điều chỉnh biến trở hiển thị lên serial ......................... 214

Giới thiệu về biến trở: ............................................................................................... 214

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn biến trở 10K) ..................................... 214

Lắp mạch : ................................................................................................................ 214

Lập trình : .................................................................................................................. 215

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 216

Kết quả hiển thị lên Serial monitor : ......................................................................... 216

24. Hiển thị thời gian thực (DS1307) lên LCD và serial monitor.......................... 217

Giới thiệu về module DS1307: ................................................................................. 217

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn biến trở 10K) ..................................... 218

Lắp mạch : ................................................................................................................ 218

Lập trình : .................................................................................................................. 219

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 221

Kết quả hiển thị lên Serial monitor : ......................................................................... 221

25. Hiển thị tốc độ đo bằng Encoder quay lên LCD............................................... 222

Giới thiệu về module Encoder quay: ........................................................................ 222

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ) ......................................................... 222

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 222

Lắp mạch: ................................................................................................................. 225

Lập trình : .................................................................................................................. 225

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 228

26. Cài đặt và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm (DTH11). ................................................... 228

Giới thiệu về giao tiếp I2C: ...................................................................................... 228

Thông số kỹ thuật DHT11: ....................................................................................... 229

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 229

Lập trình : .................................................................................................................. 231

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 233

27. Điều khiển động cơ servo SG90: ........................................................................ 234

13

Tài liệu biên soạn bởi Phi Nguyen và một số tài liệu được tham khảo từ arduino.cc và cộng đồng arduino

Web: tdhshop.com.vn Email: tdhshop1991@gmail.com hotline: 01695 304 802

Giới thiệu về động cơ servo SG90: ........................................................................... 234

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 234

Lắp mạch: ................................................................................................................. 235

Lập trình : .................................................................................................................. 235

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 236

28. Điều khiển động cơ bước stepper 28BYJ-48: .................................................. 237

Giới thiệu về động cơ bước stepper 28BYJ-48: ...................................................... 237

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 237

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 237

Lắp mạch: ................................................................................................................. 238

Lập trình : .................................................................................................................. 238

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 240

29. Bật tắt LED bằng Remote hồng ngoại: ............................................................. 241

Giới thiệu về Remote hồng ngoại: ............................................................................ 241

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 242

Mắt thu hồng ngoại: .................................................................................................. 242

Lắp mạch: ................................................................................................................. 243

Lập trình: ................................................................................................................... 243

Hình ảnh thực tế: ....................................................................................................... 246

30. Điều khiển động cơ bằng module L298n: .......................................................... 246

Giới thiệu về Module L298: ..................................................................................... 246

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 247

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 247

Lắp mạch. .................................................................................................................. 247

Lập trình: ................................................................................................................... 248

31. Lập trình module Wifi ESP8266 V1 bằng Uno R3: ......................................... 250

Giới thiệu về module Wifi ESP8266 V1: ................................................................. 250

Thông số kỹ thuật: .................................................................................................... 250

Phần cứng chuẩn bị: (bộ kit đã tích hợp sẵn ). ........................................................ 251

Lắp mạch: ................................................................................................................. 251

Lập trình : .................................................................................................................. 252

Hình ảnh thực tế:
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: