GIÁO TRÌNH - CÔNG NGHỆ IN FLEXO (Trường CĐ Công nghiệp in)

 NỘI DUNG:1. Mục tiêu của môn học

2. Đối tượng môn học

3. Nội dung môn học

4. Tài liệu học tập

Chương I: PHƯƠNG PHÁP FLEXO

I. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP IN FLEXO

1. Lịch sử hình thành và phát triển

2. Nguyên lý in flexo

3. Bản in (khuôn in) flexo

4. Các loại bản in flexo

5. Công nghệ chế tạo khuôn in dùng tấm photopolymer

II. KHẢ NĂNG IN PHỤC CHẾ VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA IN FLEXO

1. Khả năng in phục chế

2. Ưu, nhược điểm của in flexo

3. Các ứng dụng của in flexo

Chương II: MÁY IN FLEXO

I. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY IN FLEXO

1. Nguyên lý cấu tạo

2. Nguyên lý hoạt động

II. MỘT SỐ BỘ PHẬN CHÍNH CỦA MÁY IN FLEXO

1. Bộ phận cấp mực

2. Lô anilox

3. Bộ phận ống bản in

4. Bộ phận ống ép in

5. Bộ phận nạp, căng băng vật liệu

6. Bộ phận dẫn băng giấy và điều chỉnh tay kê

7. Bộ phận sấy khô

8. Hệ thống cuộn lại và gia công sau in (Rewind equipmest)

2

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

Chương III: CÔNG NGHỆ IN FLEXO (8 tiết)

I. QUÁ TRÌNH SAO TRUYỀN HÌNH ẢNH KHI IN

1. Quá trình tạo ra tờ in trên máy in

2. Quá trình lăn ép in

II. MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN LIÊN QUAN TỚI SỰ TẠO RA HÌNH ẢNH

1. Áp lực in và quá trình truyền mực

2. Sức căng bề mặt và quá trình nhận mực khi in

3. Lượng mực và chất lượng mực truyền lên bản in

III. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT IN FLEXO

1. Khái niệm

2. Công việc chuẩn bị

3. Công nghệ in flexo

4. Tiêu chuẩn của tờ in

5. Kiểm tra chất lượng hình ảnh khi in

Chương IV: MỰC IN FLEXO

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA MỰC

1. Chất mang màu

2. Chất liên kết

3. Dung môi

4. Phụ gia

5. Chất làm khô

II. ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA MỰC IN FLEXO

1. Đặc điểm

2. Tính chất của mực

III. CÁC LOẠI MỰC IN FLEXO

1. Mực dung môi

2. Mực nước

3. Mực UV (ultra-violet)

IV. MÔI TRƯỜNG TRONG IN FLEXO

1. Đánh giá các chất thải chính của công nghiệp in

2. Biện pháp giảm thiểu chất thải

3

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu của môn học:

Cung cấp cho học sinh hiểu về quá trình in, máy và thiết bị; nguyên liệu dùng cho

sản xuất in và quy trình công nghệ của công đoạn in sản phẩm của một số phương

pháp In Flexo.

2. Đối tượng môn học

- Máy in, nguyên liệu in và công nghê in flexo

3. Nội dung môn học

- Phương pháp in flexo

- Máy in flexo

- Công nghệ in flexo

- Mực in flexo

4. Tài liệu học

tập - Giáo trình

- Tài liệu tham khảo

FLEXOGRAPHY - (PRINCIPLES AND PRACTICES) – Frank N. Siconolfi -

...LINK DOWNLOAD

 NỘI DUNG:1. Mục tiêu của môn học

2. Đối tượng môn học

3. Nội dung môn học

4. Tài liệu học tập

Chương I: PHƯƠNG PHÁP FLEXO

I. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP IN FLEXO

1. Lịch sử hình thành và phát triển

2. Nguyên lý in flexo

3. Bản in (khuôn in) flexo

4. Các loại bản in flexo

5. Công nghệ chế tạo khuôn in dùng tấm photopolymer

II. KHẢ NĂNG IN PHỤC CHẾ VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA IN FLEXO

1. Khả năng in phục chế

2. Ưu, nhược điểm của in flexo

3. Các ứng dụng của in flexo

Chương II: MÁY IN FLEXO

I. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY IN FLEXO

1. Nguyên lý cấu tạo

2. Nguyên lý hoạt động

II. MỘT SỐ BỘ PHẬN CHÍNH CỦA MÁY IN FLEXO

1. Bộ phận cấp mực

2. Lô anilox

3. Bộ phận ống bản in

4. Bộ phận ống ép in

5. Bộ phận nạp, căng băng vật liệu

6. Bộ phận dẫn băng giấy và điều chỉnh tay kê

7. Bộ phận sấy khô

8. Hệ thống cuộn lại và gia công sau in (Rewind equipmest)

2

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

Chương III: CÔNG NGHỆ IN FLEXO (8 tiết)

I. QUÁ TRÌNH SAO TRUYỀN HÌNH ẢNH KHI IN

1. Quá trình tạo ra tờ in trên máy in

2. Quá trình lăn ép in

II. MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN LIÊN QUAN TỚI SỰ TẠO RA HÌNH ẢNH

1. Áp lực in và quá trình truyền mực

2. Sức căng bề mặt và quá trình nhận mực khi in

3. Lượng mực và chất lượng mực truyền lên bản in

III. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT IN FLEXO

1. Khái niệm

2. Công việc chuẩn bị

3. Công nghệ in flexo

4. Tiêu chuẩn của tờ in

5. Kiểm tra chất lượng hình ảnh khi in

Chương IV: MỰC IN FLEXO

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA MỰC

1. Chất mang màu

2. Chất liên kết

3. Dung môi

4. Phụ gia

5. Chất làm khô

II. ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA MỰC IN FLEXO

1. Đặc điểm

2. Tính chất của mực

III. CÁC LOẠI MỰC IN FLEXO

1. Mực dung môi

2. Mực nước

3. Mực UV (ultra-violet)

IV. MÔI TRƯỜNG TRONG IN FLEXO

1. Đánh giá các chất thải chính của công nghiệp in

2. Biện pháp giảm thiểu chất thải

3

Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu của môn học:

Cung cấp cho học sinh hiểu về quá trình in, máy và thiết bị; nguyên liệu dùng cho

sản xuất in và quy trình công nghệ của công đoạn in sản phẩm của một số phương

pháp In Flexo.

2. Đối tượng môn học

- Máy in, nguyên liệu in và công nghê in flexo

3. Nội dung môn học

- Phương pháp in flexo

- Máy in flexo

- Công nghệ in flexo

- Mực in flexo

4. Tài liệu học

tập - Giáo trình

- Tài liệu tham khảo

FLEXOGRAPHY - (PRINCIPLES AND PRACTICES) – Frank N. Siconolfi -

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: