GIÁO TRÌNH - Lý thuyết đàn hồi (Full 8 chương)§1.1. LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI - MỘT NHÁNH CỦA CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG: 


  Cơ học vật rắn biến dạng là một ngành học lớn, nghiên cứu sự làm việc của vật rắn về mặt cơ học như trạng thái ứng suất, trạng thái chuyển vị và biến dạng…dưới các tác dụng bên ngoài (tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, sự chuyển vị cưỡng bức… 

  Do  các  đối  tượng  nghiên  cứu,  đều  kiện  làm  việc  và  mức  độ  yêu  cầu nghiên cứu khác nhau nên trong quá trình phát triển,  ngành học lớn này chia thành nhiều môn học riêng như sau: 

1.Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu:  (đàn hồi ứng dụng trong kỹ thuật):   Chủ yếu nghiên cứu thanh và hệ thanh. Trong quá trình tính toán đã đưa ra các giả thiết để đơn giản việc nghiên cứu từ đó có những kết quả tiện lợi trong vấn đề tính toán. 

2. Lý thuyết đàn hồi : Nghiên cứu các vật rắn đàn hồi có hình dạng bất kỳ. 

3. Các lý thuyết khác : 

  -  Lý thuyết  dẻo: Nghiên cứu sự  làm  việc của  vật liệu ở  giai đoạn biến dạng dẻo, sự hình thành biến dạng dẻo và các ứng suất tương ứng. 

  - Lý  thuyết từ biến: Nghiên cứu  sự biến đổi theo thời gian của ứng suất và biến dạng của kết cấu dưới tác dụng của ngoại lực ban đầu (kể cả trường hợp ngoại lực không thay đổi theo thời gian). 

  - Lý thuyết lưu biến (Nghiên cứu về sự chảy của vật chất): Nghiên cứu 

những định luật chung về sự phát sinh và phát triển của biến dạng theo thời gian của vật chất do những nguyên nhân khác nhau trong những điều kiện nhiệt động và hóa lý khác nhau. 

  Nhìn chung các môn học này đều có đối tượng và phương pháp nghiên cứu khác  nhau  nhưng  mang tính tương đối. Trong  thực tế  ranh  giới  giữa  các môn học này nhiều khi bị xóa bỏ và xâm nhập lẫn nhau. 

...


CHƯƠNG 5 : PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN  GIẢI BÀI TOÁN  LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI TUYẾN TÍNH 

CHƯƠNG 6 : BÀI TOÁN PHẲNG TRONG TỌA ĐỘ DESCARTES 

...
LINK DOWNLOAD§1.1. LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI - MỘT NHÁNH CỦA CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG: 


  Cơ học vật rắn biến dạng là một ngành học lớn, nghiên cứu sự làm việc của vật rắn về mặt cơ học như trạng thái ứng suất, trạng thái chuyển vị và biến dạng…dưới các tác dụng bên ngoài (tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, sự chuyển vị cưỡng bức… 

  Do  các  đối  tượng  nghiên  cứu,  đều  kiện  làm  việc  và  mức  độ  yêu  cầu nghiên cứu khác nhau nên trong quá trình phát triển,  ngành học lớn này chia thành nhiều môn học riêng như sau: 

1.Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu:  (đàn hồi ứng dụng trong kỹ thuật):   Chủ yếu nghiên cứu thanh và hệ thanh. Trong quá trình tính toán đã đưa ra các giả thiết để đơn giản việc nghiên cứu từ đó có những kết quả tiện lợi trong vấn đề tính toán. 

2. Lý thuyết đàn hồi : Nghiên cứu các vật rắn đàn hồi có hình dạng bất kỳ. 

3. Các lý thuyết khác : 

  -  Lý thuyết  dẻo: Nghiên cứu sự  làm  việc của  vật liệu ở  giai đoạn biến dạng dẻo, sự hình thành biến dạng dẻo và các ứng suất tương ứng. 

  - Lý  thuyết từ biến: Nghiên cứu  sự biến đổi theo thời gian của ứng suất và biến dạng của kết cấu dưới tác dụng của ngoại lực ban đầu (kể cả trường hợp ngoại lực không thay đổi theo thời gian). 

  - Lý thuyết lưu biến (Nghiên cứu về sự chảy của vật chất): Nghiên cứu 

những định luật chung về sự phát sinh và phát triển của biến dạng theo thời gian của vật chất do những nguyên nhân khác nhau trong những điều kiện nhiệt động và hóa lý khác nhau. 

  Nhìn chung các môn học này đều có đối tượng và phương pháp nghiên cứu khác  nhau  nhưng  mang tính tương đối. Trong  thực tế  ranh  giới  giữa  các môn học này nhiều khi bị xóa bỏ và xâm nhập lẫn nhau. 

...


CHƯƠNG 5 : PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN  GIẢI BÀI TOÁN  LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI TUYẾN TÍNH 

CHƯƠNG 6 : BÀI TOÁN PHẲNG TRONG TỌA ĐỘ DESCARTES 

...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: