GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) (GS.TS. Phạm Văn Đức)Thực hiện các nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 94-KL/TW “về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Kết luận số 94-KL/TW 

khẳng  định,  đổi mới việc học tập (bao gồm cả nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên...) lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân có tầm quan trọng chiến lược; đồng thời yêu cầu đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân phải tạo bước tiến mới, có kết quả, chất lượng cao hơn,  góp  phần  làm  cho  chủ  nghĩa  Mác  -  Lênin,  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  và  đường  lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và với chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp là Ban Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình lý luận chính trị, trong những năm qua, việc tổ chức biên soạn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc, công phu, cẩn trọng với nguyên tắc cần phân  định  rõ  nội  dung  của  từng  đối  tượng học, từng cấp học, bậc học, tránh trùng lắp, đồng thời, bảo đảm tính liên thông. Phương châm  của  đổi  mới  việc  học  tập  lý  luận  chính  trị  là  cùng  với  đổi  mới  về  nội  dung  phải đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng sinh động, mềm dẻo, và phù  hợp  với  thực  tiễn  cũng  như  đối  tượng  học  tập;  tạo  được  sự  hứng  thú  và  có  trách nhiệm cho người dạy  và người học. Đối với  sinh viên đại học hệ không chuyên lý luận chính  trị,  phải  xây  dựng  các  bài  giảng  chung,  tổng  hợp  các  vấn  đề  cơ  bản  nhất  về  chủ nghĩa Mác - Lênin, trọng tâm là về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử,  gắn  với  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  và  chủ  trương,  đường  lối  của  Đảng.  Sinh  viên  hệ chuyên lý luận chính trị cần học tập các kiến thức sâu rộng, đầy đủ hơn, phù hợp với yêu cầu đào tạo.  

Trong quá trình biên soạn, tập thể các tác giả đã kế thừa nội dung các giáo trình do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Đồng thời, Ban Chỉ đạo, tập thể tác giả đã tiếp thu các ý kiến góp ý của nhiều tập thể cũng như cá nhân các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong cả nước. Cho đến nay, về cơ bản bộ giáo trình đã hoàn thành việc biên soạn theo những tiêu chí đề ra. Nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên các trường đại học theo chương trình  mới,  Bộ  Giáo  dục  và  Đào  tạo  phối  hợp  với  Nhà  xuất  bản  Chính  trị  quốc  gia  Sự thật xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị  dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, gồm 5 môn:  

- Giáo trình Triết học Mác - Lênin.  

- Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin. 

- Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
LINK DOWNLOADThực hiện các nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 94-KL/TW “về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Kết luận số 94-KL/TW 

khẳng  định,  đổi mới việc học tập (bao gồm cả nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên...) lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân có tầm quan trọng chiến lược; đồng thời yêu cầu đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân phải tạo bước tiến mới, có kết quả, chất lượng cao hơn,  góp  phần  làm  cho  chủ  nghĩa  Mác  -  Lênin,  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  và  đường  lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và với chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp là Ban Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình lý luận chính trị, trong những năm qua, việc tổ chức biên soạn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc, công phu, cẩn trọng với nguyên tắc cần phân  định  rõ  nội  dung  của  từng  đối  tượng học, từng cấp học, bậc học, tránh trùng lắp, đồng thời, bảo đảm tính liên thông. Phương châm  của  đổi  mới  việc  học  tập  lý  luận  chính  trị  là  cùng  với  đổi  mới  về  nội  dung  phải đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng sinh động, mềm dẻo, và phù  hợp  với  thực  tiễn  cũng  như  đối  tượng  học  tập;  tạo  được  sự  hứng  thú  và  có  trách nhiệm cho người dạy  và người học. Đối với  sinh viên đại học hệ không chuyên lý luận chính  trị,  phải  xây  dựng  các  bài  giảng  chung,  tổng  hợp  các  vấn  đề  cơ  bản  nhất  về  chủ nghĩa Mác - Lênin, trọng tâm là về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử,  gắn  với  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  và  chủ  trương,  đường  lối  của  Đảng.  Sinh  viên  hệ chuyên lý luận chính trị cần học tập các kiến thức sâu rộng, đầy đủ hơn, phù hợp với yêu cầu đào tạo.  

Trong quá trình biên soạn, tập thể các tác giả đã kế thừa nội dung các giáo trình do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Đồng thời, Ban Chỉ đạo, tập thể tác giả đã tiếp thu các ý kiến góp ý của nhiều tập thể cũng như cá nhân các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong cả nước. Cho đến nay, về cơ bản bộ giáo trình đã hoàn thành việc biên soạn theo những tiêu chí đề ra. Nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên các trường đại học theo chương trình  mới,  Bộ  Giáo  dục  và  Đào  tạo  phối  hợp  với  Nhà  xuất  bản  Chính  trị  quốc  gia  Sự thật xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị  dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, gồm 5 môn:  

- Giáo trình Triết học Mác - Lênin.  

- Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin. 

- Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: