Hệ Thống Khóa Cửa Thông Minh dùng Arduino (Nguyễn Đức Ngọc Cảnh)Trong cuộc sống hằng ngày, việc ra đường luôn luôn phải cầm theo một chiếc hay một chùm chìa khóa khá là vất vả, mỗi khi phải tìm chiếc chìa nhỏ nhắn để mở cửa thì nó hay nằm ở những nơi mình không thể tìm thấy ngay được trong chiếc túi của mình, và làm mất nhiều thời gian. Nó còn có  cả rủi ro thất lạc. Trước tình hình đó, “Hệ Thống Khóa Cửa Thông Minh” ra đời để giúp mọi người không bị thất lạc chìa khóa, rút ngắn thời gian mở cửa.

Sau vài tháng thiết kế và thi công mô hình với sự hướng dẫn của thầy Phan Văn Ca, đề tài cũng đã hoàn thành và hoạt động tương đối ổn định.

Tuy nhiên do tầm hiểu biết và thời gian còn hạn chế nên khó tránh khỏi những sai sót. Rất cảm ơn sự hướng dẫn của Thầy và bạn bè đã làm cho đồ án được hoàn chỉnh hơn.


Trong báo cáo này gồm có 5 chương:


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ

CHƯƠNG IV: THI CÔNG HỆ THỐNG

CHƯƠNG V: KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN


NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.................................................. 1

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................. 1

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.......................................................................... 1

1.3. NỘI DUNG ĐỀ TÀI......................................................................... 2

1.4. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI........................................................................... 2

1.5. BỐ CỤC............................................................................................ 2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....................................................4

2.1. PHẦN CỨNG................................................................................... 4

2.1.1. Giới thiệu về Arduino Uno R3................................................... 4

2.1.2. Giới thiệu về ESP8266 NodeMCU............................................. 7

2.1.3. Giới thiệu về RFID RC522....................................................... 11

2.1.4. Giới thiệu về động cơ Servo..................................................... 13

2.1.5. Giới thiệu về MC-38................................................................. 14

2.2. CÁC CHUẨN GIAO TIẾP ĐƯỢC SỬ DỤNG.............................. 15

2.2.1. Chuẩn giao tiếp UART............................................................. 15

2.2.2. Chuẩn giao tiếp SPI.................................................................. 16

2.3. PHẦN MỀM................................................................................... 17

2.3.1. Giới thiệu về Firebase............................................................... 17

2.3.2. Arduino IDE............................................................................. 19

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ..................................... 21

3.1. GIỚI THIỆU................................................................................... 21

3.2. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG..................................... 21

3.2.1. Thiết kế sơ đồ khối hệ thống.................................................... 21

3.2.2. Tính toán và thiết kế mạch....................................................... 22

CHƯƠNG 4. THI CÔNG HỆ THỐNG............................................ 28

4.1. GIỚI THIỆU................................................................................... 28

4.2. THI CÔNG HỆ THỐNG................................................................. 28

4.2.1. Thi công bo mạch..................................................................... 28

4.2.2. Lắp ráp và kiểm tra................................................................... 29

4.3. LẬP TRÌNH HỆ THỐNG............................................................... 31

4.3.1. Lưu đồ giải thuật...................................................................... 31

4.3.2. Viết chương trình cho mạch..................................................... 34

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT........................................ 39

5.1. KẾT QUẢ....................................................................................... 39

5.1.1. Kết quả đạt được....................................................................... 39

5.1.2. Kết quả thực hiện...................................................................... 40

5.2. NHẬN XÉT.................................................................................... 44

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN..................46

6.1. KẾT LUẬN..................................................................................... 46

6.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.................................................................. 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO.LINK DOWNLOADTrong cuộc sống hằng ngày, việc ra đường luôn luôn phải cầm theo một chiếc hay một chùm chìa khóa khá là vất vả, mỗi khi phải tìm chiếc chìa nhỏ nhắn để mở cửa thì nó hay nằm ở những nơi mình không thể tìm thấy ngay được trong chiếc túi của mình, và làm mất nhiều thời gian. Nó còn có  cả rủi ro thất lạc. Trước tình hình đó, “Hệ Thống Khóa Cửa Thông Minh” ra đời để giúp mọi người không bị thất lạc chìa khóa, rút ngắn thời gian mở cửa.

Sau vài tháng thiết kế và thi công mô hình với sự hướng dẫn của thầy Phan Văn Ca, đề tài cũng đã hoàn thành và hoạt động tương đối ổn định.

Tuy nhiên do tầm hiểu biết và thời gian còn hạn chế nên khó tránh khỏi những sai sót. Rất cảm ơn sự hướng dẫn của Thầy và bạn bè đã làm cho đồ án được hoàn chỉnh hơn.


Trong báo cáo này gồm có 5 chương:


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ

CHƯƠNG IV: THI CÔNG HỆ THỐNG

CHƯƠNG V: KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN


NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.................................................. 1

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................. 1

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.......................................................................... 1

1.3. NỘI DUNG ĐỀ TÀI......................................................................... 2

1.4. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI........................................................................... 2

1.5. BỐ CỤC............................................................................................ 2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....................................................4

2.1. PHẦN CỨNG................................................................................... 4

2.1.1. Giới thiệu về Arduino Uno R3................................................... 4

2.1.2. Giới thiệu về ESP8266 NodeMCU............................................. 7

2.1.3. Giới thiệu về RFID RC522....................................................... 11

2.1.4. Giới thiệu về động cơ Servo..................................................... 13

2.1.5. Giới thiệu về MC-38................................................................. 14

2.2. CÁC CHUẨN GIAO TIẾP ĐƯỢC SỬ DỤNG.............................. 15

2.2.1. Chuẩn giao tiếp UART............................................................. 15

2.2.2. Chuẩn giao tiếp SPI.................................................................. 16

2.3. PHẦN MỀM................................................................................... 17

2.3.1. Giới thiệu về Firebase............................................................... 17

2.3.2. Arduino IDE............................................................................. 19

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ..................................... 21

3.1. GIỚI THIỆU................................................................................... 21

3.2. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG..................................... 21

3.2.1. Thiết kế sơ đồ khối hệ thống.................................................... 21

3.2.2. Tính toán và thiết kế mạch....................................................... 22

CHƯƠNG 4. THI CÔNG HỆ THỐNG............................................ 28

4.1. GIỚI THIỆU................................................................................... 28

4.2. THI CÔNG HỆ THỐNG................................................................. 28

4.2.1. Thi công bo mạch..................................................................... 28

4.2.2. Lắp ráp và kiểm tra................................................................... 29

4.3. LẬP TRÌNH HỆ THỐNG............................................................... 31

4.3.1. Lưu đồ giải thuật...................................................................... 31

4.3.2. Viết chương trình cho mạch..................................................... 34

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT........................................ 39

5.1. KẾT QUẢ....................................................................................... 39

5.1.1. Kết quả đạt được....................................................................... 39

5.1.2. Kết quả thực hiện...................................................................... 40

5.2. NHẬN XÉT.................................................................................... 44

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN..................46

6.1. KẾT LUẬN..................................................................................... 46

6.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.................................................................. 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: