HỌC THUYẾT CHÍNH DANH CỦA NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓNho giáo của Khổng Tử được du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc và ảnh hưởng của nó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Cùng với Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo của Không tử đã tác động, chi phối nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, luân lý… ). Không phải ngẫu nhiên mà một số nhà khoa học được giải thưởng Noben đã cho rằng, nhân loại muốn tồn tại được trong thế kỷ XXI, cần phải tìm học triết lý của Khổng tử. Còn học giả William James Durant, trong cuốn “The story of civilisation” đã nhận xét: Càng hiểu biết về Nho giáo và người sáng lập ra Nho giáo là Khổng tử, chúng ta càng ngạc nhiên khi thấy những lời giáo huấn của ông rất ít bị lỗi thời trước những tiến bộ như vũ bão của khoa học và những biến đổi của thời thế.

Những tư tưởng sâu sắc của Khổng tử về thế giới, về xã hội, về con người, đặc biệt là học thuyết “Chính Danh” và đạo đức đã đưa ông lên tầm cao của nhà triết học thông thái, nhà chính trị tài ba và nhà giáo dục nổi tiếng.

Thật vậy, cho đến nay nhiều tư tưởng, quan niệm về xã hội, con người, đạo đức, giáo dục… của Khổng giáo vẫn còn giá trị và mang tính thời sự. Việc nghiên cứu và trao đổi về những ảnh hưởng của học thuyết này trong xã hội ta hiện nay là việc làm cần thiết, hữu ích. Để làm rõ những quan điểm đó bài tiểu luận với đề tài “Học thuyết Chính Danh của Nho giáo và ý nghĩa của nó” thực hiện nhằm làm sáng tỏ nội dung, tính chất, ý nghĩa và ảnh hưởng của học thuyết Chính danh nói riêng và Nho giáo nói chung.

Nội dung đề tài tiểu luận gồm 4 phần : 

Phần 1: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Nho giáo

Phần 2: Nội dung cơ bản của Nho giáo

Phần 3: Học thuyết Chính Danh nội dung và ý nghĩa

Phần 4: Ý nghĩa phương pháp luận
LINK DOWNLOADNho giáo của Khổng Tử được du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc và ảnh hưởng của nó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Cùng với Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo của Không tử đã tác động, chi phối nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, luân lý… ). Không phải ngẫu nhiên mà một số nhà khoa học được giải thưởng Noben đã cho rằng, nhân loại muốn tồn tại được trong thế kỷ XXI, cần phải tìm học triết lý của Khổng tử. Còn học giả William James Durant, trong cuốn “The story of civilisation” đã nhận xét: Càng hiểu biết về Nho giáo và người sáng lập ra Nho giáo là Khổng tử, chúng ta càng ngạc nhiên khi thấy những lời giáo huấn của ông rất ít bị lỗi thời trước những tiến bộ như vũ bão của khoa học và những biến đổi của thời thế.

Những tư tưởng sâu sắc của Khổng tử về thế giới, về xã hội, về con người, đặc biệt là học thuyết “Chính Danh” và đạo đức đã đưa ông lên tầm cao của nhà triết học thông thái, nhà chính trị tài ba và nhà giáo dục nổi tiếng.

Thật vậy, cho đến nay nhiều tư tưởng, quan niệm về xã hội, con người, đạo đức, giáo dục… của Khổng giáo vẫn còn giá trị và mang tính thời sự. Việc nghiên cứu và trao đổi về những ảnh hưởng của học thuyết này trong xã hội ta hiện nay là việc làm cần thiết, hữu ích. Để làm rõ những quan điểm đó bài tiểu luận với đề tài “Học thuyết Chính Danh của Nho giáo và ý nghĩa của nó” thực hiện nhằm làm sáng tỏ nội dung, tính chất, ý nghĩa và ảnh hưởng của học thuyết Chính danh nói riêng và Nho giáo nói chung.

Nội dung đề tài tiểu luận gồm 4 phần : 

Phần 1: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Nho giáo

Phần 2: Nội dung cơ bản của Nho giáo

Phần 3: Học thuyết Chính Danh nội dung và ý nghĩa

Phần 4: Ý nghĩa phương pháp luận
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: