Học thuyết chính danh của nho giáo và ý nghĩa trong giai đoạn hiện naySau 20 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn. Những thành tựu ấy đã góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân ta và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Để phát triển tiếp những thành tựu ấy chúng ta đang tiến hành những nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới mà cụ thể là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. Để đạt được những mục tiêu đặt ra, Đảng và nhân dân ta phải không ngừng sáng tạo, phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm của các nước. Ngoài ra, có những học thuyết chính trị - xã hội ngoài chủ nghĩa Mác mà trong đó có những nhân tố hợp lý, những giá trị chung của toàn nhân loại. Những học thuyết ấy nếu biết gạn lọc, biết hấp thụ một cách có phê phán thì sẽ làm giàu thêm nền tảng tư tưởng mà chúng ta đang vận dụng.

Nhìn lại lịch sử tư tưởng chính trị, đặc biệt là lịch sử tư tưởng chính trị Trung Quốc cổ đại với nhiều trường phái đưa ra học thuyết của mình để nhằm ổn định xã hội. Trong những học thuyết đó thì học thuyết chính trị - xã hội của trường phái Nho giáo là một trong những học thuyết có ảnh hưởng khá sâu rộng trong xã hội Trung Quốc và các nước phương Đông thời bấy giờ. Và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay những giá trị của nó vẫn được các nước khai thác, vận dụng, phát triển để góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Cụ thể như những nhân tố hợp lý trong học thuyết "chính danh" của Nho giáo chúng ta cũng cần nghiên cứu, phát triển, vận dụng vào việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay nhằm mục đích xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Được sự hướng dẫn của các thầy giáo trong bộ môn, em xin chọn nội dung: Học thuyết "chớnh danh" của Nho giỏo và ý nghĩa của nú trong giai đoạn hiện nay làm tiểu luận cho bộ môn: Lịch sử tư tưởng chính trị.

Nội dung tiểu luận ngoài lời nói đầu, bao gồm:

I. Hoàn cảnh ra đời của trường phái Nho giáo.

II. Nội dung học thuyết "chính danh" của Nho giáo.

III. Ý nghĩa của học thuyết "chính danh" trong giai đoạn hiện nay.

LINK DOWNLOADSau 20 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn. Những thành tựu ấy đã góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân ta và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Để phát triển tiếp những thành tựu ấy chúng ta đang tiến hành những nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới mà cụ thể là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. Để đạt được những mục tiêu đặt ra, Đảng và nhân dân ta phải không ngừng sáng tạo, phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm của các nước. Ngoài ra, có những học thuyết chính trị - xã hội ngoài chủ nghĩa Mác mà trong đó có những nhân tố hợp lý, những giá trị chung của toàn nhân loại. Những học thuyết ấy nếu biết gạn lọc, biết hấp thụ một cách có phê phán thì sẽ làm giàu thêm nền tảng tư tưởng mà chúng ta đang vận dụng.

Nhìn lại lịch sử tư tưởng chính trị, đặc biệt là lịch sử tư tưởng chính trị Trung Quốc cổ đại với nhiều trường phái đưa ra học thuyết của mình để nhằm ổn định xã hội. Trong những học thuyết đó thì học thuyết chính trị - xã hội của trường phái Nho giáo là một trong những học thuyết có ảnh hưởng khá sâu rộng trong xã hội Trung Quốc và các nước phương Đông thời bấy giờ. Và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay những giá trị của nó vẫn được các nước khai thác, vận dụng, phát triển để góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Cụ thể như những nhân tố hợp lý trong học thuyết "chính danh" của Nho giáo chúng ta cũng cần nghiên cứu, phát triển, vận dụng vào việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay nhằm mục đích xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Được sự hướng dẫn của các thầy giáo trong bộ môn, em xin chọn nội dung: Học thuyết "chớnh danh" của Nho giỏo và ý nghĩa của nú trong giai đoạn hiện nay làm tiểu luận cho bộ môn: Lịch sử tư tưởng chính trị.

Nội dung tiểu luận ngoài lời nói đầu, bao gồm:

I. Hoàn cảnh ra đời của trường phái Nho giáo.

II. Nội dung học thuyết "chính danh" của Nho giáo.

III. Ý nghĩa của học thuyết "chính danh" trong giai đoạn hiện nay.

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: