Kịch bản thanh toán quốc tế28,29,30,31,38 (những điều cần trình bày kỹ trong bài thuyết trình và được highlight bên dưới nhé, phần chữ tím là những chỗ bổ sung thông tin đi kèm với điều luật)

Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến các bạn nhà báo đã đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Khi xem xét lại UCP 500, chúng tôi thấy phải có những sửa đổi cần thiết đáp ứng với tình hình thực tiễn mới, mục đích chính làđể đáp ứng sự phát triển trong hoạt động ngân hàng, vận tải và bảo hiểm. Bên cạnh đó,  cần phải xem xét lại ngôn ngữ và phong cách đã được sử dụng trong UCP để loại bỏ những cách diễn đạt có thể gây ra sự hiểu lầm và áp dụng không thống nhất.

Ban soạn thảo gồm 9 thành viên đã ra đời để sửa đổi UCP 500. Đồng thời, ủy ban Kỹ thuật và Nghiệp vụ ngân hàng thành lập Ban cố vấn gồm 41 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng và vận tải đến từ 26 nước trên thế giới.

Sau 3 năm soạn thảo và chỉnh lý, chúng tôi đã thông qua Bản Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ số 600 (UCP 600) thay cho UCP 500 . UCP 600 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2007.

Ngày hôm nay, chúng tôi mở cuộc họp báo này để thông báo về các thông lệ mới, tiếp tục cho những cuộc họp báo đã diễn ra đợt trước, cụ thểlà từ điều 28 đến điều 39 của UCP 600 lần này.

Đầu tiên, chúng tôi xin công bố điều khoản 28 về chứng từ bảo hiểm và bảo hiểm

Điều 28: Chứng từ bảo hiểm và bảo hiểm

Người phát hành, ký tên chứng từ bảo hiểm

a. Chứng từ bảo hiểm, chẳng hạn như đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, hoặc tờ khai theo hợp đồng bảo hiểm bao, phải thể hiện là do một công tybảo hiểm, người bảo hiểm hoặc đại lý hoặc người được ủy quyền của họ ký và phát hành.

Chữ ký của đại lý hoặc của người được ủy quyền phải chỉ rõ là đại lý  hoặc người được ủy quyền đã ký thay hoặc là đại diện cho công ty bảo hiểm hoặc người bảo hiểm.
LINK DOWNLOAD28,29,30,31,38 (những điều cần trình bày kỹ trong bài thuyết trình và được highlight bên dưới nhé, phần chữ tím là những chỗ bổ sung thông tin đi kèm với điều luật)

Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến các bạn nhà báo đã đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Khi xem xét lại UCP 500, chúng tôi thấy phải có những sửa đổi cần thiết đáp ứng với tình hình thực tiễn mới, mục đích chính làđể đáp ứng sự phát triển trong hoạt động ngân hàng, vận tải và bảo hiểm. Bên cạnh đó,  cần phải xem xét lại ngôn ngữ và phong cách đã được sử dụng trong UCP để loại bỏ những cách diễn đạt có thể gây ra sự hiểu lầm và áp dụng không thống nhất.

Ban soạn thảo gồm 9 thành viên đã ra đời để sửa đổi UCP 500. Đồng thời, ủy ban Kỹ thuật và Nghiệp vụ ngân hàng thành lập Ban cố vấn gồm 41 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng và vận tải đến từ 26 nước trên thế giới.

Sau 3 năm soạn thảo và chỉnh lý, chúng tôi đã thông qua Bản Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ số 600 (UCP 600) thay cho UCP 500 . UCP 600 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2007.

Ngày hôm nay, chúng tôi mở cuộc họp báo này để thông báo về các thông lệ mới, tiếp tục cho những cuộc họp báo đã diễn ra đợt trước, cụ thểlà từ điều 28 đến điều 39 của UCP 600 lần này.

Đầu tiên, chúng tôi xin công bố điều khoản 28 về chứng từ bảo hiểm và bảo hiểm

Điều 28: Chứng từ bảo hiểm và bảo hiểm

Người phát hành, ký tên chứng từ bảo hiểm

a. Chứng từ bảo hiểm, chẳng hạn như đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, hoặc tờ khai theo hợp đồng bảo hiểm bao, phải thể hiện là do một công tybảo hiểm, người bảo hiểm hoặc đại lý hoặc người được ủy quyền của họ ký và phát hành.

Chữ ký của đại lý hoặc của người được ủy quyền phải chỉ rõ là đại lý  hoặc người được ủy quyền đã ký thay hoặc là đại diện cho công ty bảo hiểm hoặc người bảo hiểm.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: