KIẾN THỨC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ PHÒNG NGỪA TÉ NGÃ CHO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020TÓM TẮT


Mục  tiêu:  Mô  tả  thực  trạng  kiến  thức  của  điều dưỡng vềphòng ngừa té ngã cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định   Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  Nghiên  cứu  mô  tả  cắt  ngang  với sự  tham  gia  của  170  điều  dưỡng  trực  tiếp  chăm  sóc người  tại  các  khoa  lâm  sàng  Bệnh  viện  Đa  khoa  tỉnh Nam  Định  từ  tháng  12/2019  đến  tháng  6/2020.  Kết quả: Đa số điều dưỡng là nữ giới (81,8%) và có thâm niên  công  tác  dưới  10  năm  chiếm  tỷ  lệ  cao  nhất (51,8%). Điều dưỡng có số người bệnh phải chăm sóc trung  bình/  ngày  dưới  10  người  bệnh  là  (58,8%)  và vẫn  còn  34,7%  chưa  tham  gia  các  lớp  đào  tạo  về phòng ngừa té ngã. Tỷ lệ điều dưỡng có kiến thức về phòng  ngừa  té  ngã  cho  người  bệnh  ở  mức  đạt  là 56,5%.  

Kết luận:  Mức  độ  kiến  thức  phòng  ngừa  té ngã  cho  người  bệnh  của  điều  dưỡng  chưa  thực  sự cao.  Kết  quả  nghiên  cứu  cho  thấy  sự  cần  thiết  phải củng cố kiến thức cho điều dưỡng về dự phòng té ngã cho người bệnh.


Từ  khoá:  Kiến  thức,  phòng  ngừa  té  ngã,  người bệnh, điều dưỡng
LINK DOWNLOADTÓM TẮT


Mục  tiêu:  Mô  tả  thực  trạng  kiến  thức  của  điều dưỡng vềphòng ngừa té ngã cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định   Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  Nghiên  cứu  mô  tả  cắt  ngang  với sự  tham  gia  của  170  điều  dưỡng  trực  tiếp  chăm  sóc người  tại  các  khoa  lâm  sàng  Bệnh  viện  Đa  khoa  tỉnh Nam  Định  từ  tháng  12/2019  đến  tháng  6/2020.  Kết quả: Đa số điều dưỡng là nữ giới (81,8%) và có thâm niên  công  tác  dưới  10  năm  chiếm  tỷ  lệ  cao  nhất (51,8%). Điều dưỡng có số người bệnh phải chăm sóc trung  bình/  ngày  dưới  10  người  bệnh  là  (58,8%)  và vẫn  còn  34,7%  chưa  tham  gia  các  lớp  đào  tạo  về phòng ngừa té ngã. Tỷ lệ điều dưỡng có kiến thức về phòng  ngừa  té  ngã  cho  người  bệnh  ở  mức  đạt  là 56,5%.  

Kết luận:  Mức  độ  kiến  thức  phòng  ngừa  té ngã  cho  người  bệnh  của  điều  dưỡng  chưa  thực  sự cao.  Kết  quả  nghiên  cứu  cho  thấy  sự  cần  thiết  phải củng cố kiến thức cho điều dưỡng về dự phòng té ngã cho người bệnh.


Từ  khoá:  Kiến  thức,  phòng  ngừa  té  ngã,  người bệnh, điều dưỡng
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: