MẪU HỒ SƠ QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC - CƠ SỞ HỘ KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG GIA HÀ TRUNGQUYẾT ĐỊNH


(Về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy)

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L - CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001.

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở.


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ huy PCCC của Hộ kinh doanh chế biến

thực phẩm Hoàng Gia Hà Trung gồm có 01 người.

Gồm có các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà): Ngô Văn Lộc

- Chức vụ: Chủ cơ sở (Trưởng ban).

Điều 2: Ban chỉ huy PCCC có nhiệm vụ:

1. Soạn thảo, ban hành các quy định, nội quy, biện pháp phòng cháy và chữa cháy. Lập hồ sơ quản lý, hoạt động công tác PC&CC.

2. Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đồng thời thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; quản lý và duy trì hoạt động của đội PCCC Cơ sở.

4. Định kỳ kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định, nội quy điều kiện an toàn, biện pháp phòng cháy và chữa cháy; xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định nội quy về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

5. Lập kế hoạch trang bị, bổ sung, sửa chữa phương tiện phòng cháy và chữa cháy; và các hoạt động PCCC theo quy định của Luật PCCC. Tổ chức thực hiện kế hoạch.

6. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và giải quyết khắc phục hậu quả cháy.

7. Lập kế hoạch đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

8.Tổ chức thống kê, báo cáo theo định kỳ về tình hình phòng cháy và chữa cháy tại cửa hàng; Thông báo kịp thời cho cơ quan Cảnh sát PCCC trực tiếp quản lý những thay đổi lớn có liên quan đến việc đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

9. Phối hợp với cơ quan, tổ chức cá nhân, hộ gia đình xung quanh trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình lân cận.

10. Tổ chức tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


Điều 3: Ban chỉ huy PCCC có quyền hạn đề nghị cấp trên khen thưởng

những đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác PCCC và đề nghị xử lý thích đáng những đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về PCCC.

Điều 4: Ban Chỉ huy PCCC gồm các ông (bà) có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


CHỦ CƠ SỞ HỘ KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG GIA HÀ TRUNG

QUYẾT ĐỊNH (Về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở)

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L - CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001.

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở.


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay thành lập lực lượng PCCC cơ sở của Hộ kinh doanh chế biến thực phẩm Hoàng Gia Hà Trung gồm có 10 người (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

1. Ban hành nội quy, quy chế quy định an toàn PCCC.

2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức và nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, xây dựng phong trào quần chúng tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn phòng cháy và chữa cháy.

4. Định kì được đi huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và cách sử dụng và bảo quản các phương tiện dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.

5. Xây dựng phương án chữa cháy, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, chuẩn bị lực lượng và phương tiện thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xẩy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương và cơ sở khác khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3: Các ông (bà) có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)QUYẾT ĐỊNH


(Về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy và chữa cháy)

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L - CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001.

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở.


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ huy PCCC của Hộ kinh doanh chế biến

thực phẩm Hoàng Gia Hà Trung gồm có 01 người.

Gồm có các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà): Ngô Văn Lộc

- Chức vụ: Chủ cơ sở (Trưởng ban).

Điều 2: Ban chỉ huy PCCC có nhiệm vụ:

1. Soạn thảo, ban hành các quy định, nội quy, biện pháp phòng cháy và chữa cháy. Lập hồ sơ quản lý, hoạt động công tác PC&CC.

2. Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đồng thời thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; quản lý và duy trì hoạt động của đội PCCC Cơ sở.

4. Định kỳ kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định, nội quy điều kiện an toàn, biện pháp phòng cháy và chữa cháy; xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định nội quy về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

5. Lập kế hoạch trang bị, bổ sung, sửa chữa phương tiện phòng cháy và chữa cháy; và các hoạt động PCCC theo quy định của Luật PCCC. Tổ chức thực hiện kế hoạch.

6. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và giải quyết khắc phục hậu quả cháy.

7. Lập kế hoạch đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

8.Tổ chức thống kê, báo cáo theo định kỳ về tình hình phòng cháy và chữa cháy tại cửa hàng; Thông báo kịp thời cho cơ quan Cảnh sát PCCC trực tiếp quản lý những thay đổi lớn có liên quan đến việc đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

9. Phối hợp với cơ quan, tổ chức cá nhân, hộ gia đình xung quanh trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình lân cận.

10. Tổ chức tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


Điều 3: Ban chỉ huy PCCC có quyền hạn đề nghị cấp trên khen thưởng

những đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác PCCC và đề nghị xử lý thích đáng những đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về PCCC.

Điều 4: Ban Chỉ huy PCCC gồm các ông (bà) có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


CHỦ CƠ SỞ HỘ KINH DOANH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG GIA HÀ TRUNG

QUYẾT ĐỊNH (Về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở)

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L - CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001.

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở.


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Nay thành lập lực lượng PCCC cơ sở của Hộ kinh doanh chế biến thực phẩm Hoàng Gia Hà Trung gồm có 10 người (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

1. Ban hành nội quy, quy chế quy định an toàn PCCC.

2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức và nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, xây dựng phong trào quần chúng tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn phòng cháy và chữa cháy.

4. Định kì được đi huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và cách sử dụng và bảo quản các phương tiện dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.

5. Xây dựng phương án chữa cháy, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, chuẩn bị lực lượng và phương tiện thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xẩy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương và cơ sở khác khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3: Các ông (bà) có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: