Nghiên cứu khảo sát các nhân tố chủ yếu tác động đến chất lượng đào tạo tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát

-  Nghiên cứu luận cứ  khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng khung lý 

thuyết các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả ĐTTS; 

-  Đánh giá thực trạng  kết quả  ĐTTS  trong các trường ĐH hiện nay và 

làm rõ vai trò của ĐTTS trong hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu tại trường đại học; 

-  Đánh  giá  mức  độ  ảnh  hưởng  của  các  nhân  tố  chủ  yếu  đến  kết  quả ĐTTS ở ĐHQGHN;


NỘI DUNG:
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN ......... 7

1.1. Tổng quan nghiên cứu ................................................................................ 7

1.2. Cơ sở lý luận ............................................................................................ 18

CHƢƠNG II. PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU ............ 32

2.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu ........................................................ 32

2.2. Xây dựng công cụ nghiên cứu ................................................................. 32

2.2.1. Tổng thể và mẫu nghiên cứu ................................................................. 32

2.2.2. Công cụ nghiên cứu .............................................................................. 33

2.4. Thu thập dữ liệu ....................................................................................... 37

2.5. Xử lý dữ liệu............................................................................................. 37

CHƢƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................. 38

3.1. Về mẫu khảo sát ....................................................................................... 38

3.2. Đánh giá về hoạt động giảng dạy và điều kiện học tập nghiên cứu của

NCS tại cơ sở đào tạo ...................................................................................... 41

3.3. Đánh giá về mức độ tác động của các nhân tố tới kết quả ĐTTS ............ 55

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................... 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 69

PHỤ LỤCLINK DOWNLOAD2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát

-  Nghiên cứu luận cứ  khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng khung lý 

thuyết các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả ĐTTS; 

-  Đánh giá thực trạng  kết quả  ĐTTS  trong các trường ĐH hiện nay và 

làm rõ vai trò của ĐTTS trong hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu tại trường đại học; 

-  Đánh  giá  mức  độ  ảnh  hưởng  của  các  nhân  tố  chủ  yếu  đến  kết  quả ĐTTS ở ĐHQGHN;


NỘI DUNG:
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN ......... 7

1.1. Tổng quan nghiên cứu ................................................................................ 7

1.2. Cơ sở lý luận ............................................................................................ 18

CHƢƠNG II. PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU ............ 32

2.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu ........................................................ 32

2.2. Xây dựng công cụ nghiên cứu ................................................................. 32

2.2.1. Tổng thể và mẫu nghiên cứu ................................................................. 32

2.2.2. Công cụ nghiên cứu .............................................................................. 33

2.4. Thu thập dữ liệu ....................................................................................... 37

2.5. Xử lý dữ liệu............................................................................................. 37

CHƢƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................. 38

3.1. Về mẫu khảo sát ....................................................................................... 38

3.2. Đánh giá về hoạt động giảng dạy và điều kiện học tập nghiên cứu của

NCS tại cơ sở đào tạo ...................................................................................... 41

3.3. Đánh giá về mức độ tác động của các nhân tố tới kết quả ĐTTS ............ 55

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................... 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 69

PHỤ LỤCLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: