NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH CHỐT KHÓA ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG RFID – RC522 KẾT HỢP VỚI ARDUINO UNO R3 VÀ LCDTrong thực tế  đã có những  ứng dụng về  thẻ  từ  RFID-RC522 cụ  thể  là các bãi giữ  xe tự động, gian hàng tự động, văn phòng, khách sạn, kí túc xá của các trường đại học... Để hiểu rõ hơn về  cách thức hoạt động của giao tiếp thẻ  từ  RFID-RC522 kết hợp board Arduino uno R3. Bộ xử lý sử dụng vi điều khiển Arduino uno R3, thực hiện truyền tín hiệu đến bộ phận công tác và lưu dữ  liệu trên bộ  nhớ  EEPROM của Arduino  –  Bộ  nhớ  không mất đi khi mất nguồn cấp. Từ  lý thuyết về nhận tín hiệu từ nút nhấn, cảm biến, xuất tín hiệu đến bộ  phận công tác,  ứng dụng điện tử  công suất trong tính toán thiết kế  mạch nguồn, xuất thông tin trên LCD và gửi trả dữ liệu về Serial Monitor trong quá trì phát triển (dev) và gỡ lỗi (debug). Từ đó học đưa kiến thức vào thực tiễn, giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức thực tế, vận dụng và phát triển trong tương lai.


NỘI DUNG:PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM...........................................................

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ......................................................................................... 9

1.1 Đặt vấn đề .............................................................................................................. 9

1.2 Giới thiệu về board mạch arduino uno R3 ............................................................. 9

 Giới thiê ̣ u vê ̀ Arduino IDE

 Ngôn ngữ lâ ̣ p trình cho Arduino .......................................................................... 14

1.3 RFID (Radio Frequency Identification)-RC522 .................................................. 15

Cấu trúc hệ thống RFID .......................................................................................... 15

1.4 Mạch RFID RC522 .............................................................................................. 17

1.5 LCD 16x2 (1602A) .............................................................................................. 18

Giơ

́

i thiê ̣ u vê ̀ LCD 1602A....................................................................................... 18

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG .............. 21

2.1 Mạch điều khiển với Arduino, LCD, Relay...................................................... 21

2.2. Kết quả thử nghiệm .......................................................................................... 22

2.3 Giải thuật điều khiển mô hình khóa điện sử dụng RFID – Solenoid ............... 23

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ KHẢO NGHIỆM .................................................. 26

3.1 Chế tạo đế nâng mô hình, tránh nhiễu, chập chạp do kim loại rơi vào ................ 26

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................. 27

4.1 Kết luận ................................................................................................................ 27

4.2 Kiến nghịLINK DOWNLOADTrong thực tế  đã có những  ứng dụng về  thẻ  từ  RFID-RC522 cụ  thể  là các bãi giữ  xe tự động, gian hàng tự động, văn phòng, khách sạn, kí túc xá của các trường đại học... Để hiểu rõ hơn về  cách thức hoạt động của giao tiếp thẻ  từ  RFID-RC522 kết hợp board Arduino uno R3. Bộ xử lý sử dụng vi điều khiển Arduino uno R3, thực hiện truyền tín hiệu đến bộ phận công tác và lưu dữ  liệu trên bộ  nhớ  EEPROM của Arduino  –  Bộ  nhớ  không mất đi khi mất nguồn cấp. Từ  lý thuyết về nhận tín hiệu từ nút nhấn, cảm biến, xuất tín hiệu đến bộ  phận công tác,  ứng dụng điện tử  công suất trong tính toán thiết kế  mạch nguồn, xuất thông tin trên LCD và gửi trả dữ liệu về Serial Monitor trong quá trì phát triển (dev) và gỡ lỗi (debug). Từ đó học đưa kiến thức vào thực tiễn, giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức thực tế, vận dụng và phát triển trong tương lai.


NỘI DUNG:PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM...........................................................

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ......................................................................................... 9

1.1 Đặt vấn đề .............................................................................................................. 9

1.2 Giới thiệu về board mạch arduino uno R3 ............................................................. 9

 Giới thiê ̣ u vê ̀ Arduino IDE

 Ngôn ngữ lâ ̣ p trình cho Arduino .......................................................................... 14

1.3 RFID (Radio Frequency Identification)-RC522 .................................................. 15

Cấu trúc hệ thống RFID .......................................................................................... 15

1.4 Mạch RFID RC522 .............................................................................................. 17

1.5 LCD 16x2 (1602A) .............................................................................................. 18

Giơ

́

i thiê ̣ u vê ̀ LCD 1602A....................................................................................... 18

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG .............. 21

2.1 Mạch điều khiển với Arduino, LCD, Relay...................................................... 21

2.2. Kết quả thử nghiệm .......................................................................................... 22

2.3 Giải thuật điều khiển mô hình khóa điện sử dụng RFID – Solenoid ............... 23

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ KHẢO NGHIỆM .................................................. 26

3.1 Chế tạo đế nâng mô hình, tránh nhiễu, chập chạp do kim loại rơi vào ................ 26

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................. 27

4.1 Kết luận ................................................................................................................ 27

4.2 Kiến nghịLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: