NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN - LỢI THẾ, THÁCH THỨC VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂNTrong quá trình CNH – HĐH đất nước, nguồn nhân lực là sức mạnh của quốc gia, là nhân tô trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nguồn nhân lực con người với tiềm năng trí thức là lợi thế cạnh tranh của các công ty, ngành và nền kinh tế; quyết định sự tồn tại, thành công hay thất bại của một doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực nông thôn với tư cách là bộ phân quan trọng bậc nhất của LLSX xã hội nông thôn, quyết định đến mọi quá trình phát triển kinh tế, xã hội của nông thông trong mối quan hệ chung của đất nước. Đầu tư vào nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực nông thôn được xác định là đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất so với các loại đầu tư khác. Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn, do đó sự phát triển của nguồn nhân lực nông thôn có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH – HĐH) đất nước và CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn.Tuy nhiên hiện nay thì chất lượng nguồn nhân lực nông thôn vẫn còn thấp, chưa phát huy hết được vai trò quan trọng của mình. Do đó việc nhận định rõ nội dung, tính chất, đặc điểm, vai trò, sự phát triển, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nông thôn là vấn đề có tầm quan trọng trong giai đoạn hiện nay để đưa kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Từ lý do đó mà em chọn đề tài “Nguồn nhân lực nông thôn: Lợi thế, thách thức và xu hướng phát triển” để nghiên cứu.

Nội dung đề tài nghiên cứu gồm:

Đối tượng nghiên cứu: nguồn nhân lực (NNL) nông thôn Việt Nam về khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, đặc biệt đi sâu vào các lợi thế, thách thức và xu hướng phát triển cũng như giải pháp phát triển NNL nông thôn.
LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOADTrong quá trình CNH – HĐH đất nước, nguồn nhân lực là sức mạnh của quốc gia, là nhân tô trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nguồn nhân lực con người với tiềm năng trí thức là lợi thế cạnh tranh của các công ty, ngành và nền kinh tế; quyết định sự tồn tại, thành công hay thất bại của một doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực nông thôn với tư cách là bộ phân quan trọng bậc nhất của LLSX xã hội nông thôn, quyết định đến mọi quá trình phát triển kinh tế, xã hội của nông thông trong mối quan hệ chung của đất nước. Đầu tư vào nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực nông thôn được xác định là đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất so với các loại đầu tư khác. Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn, do đó sự phát triển của nguồn nhân lực nông thôn có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH – HĐH) đất nước và CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn.Tuy nhiên hiện nay thì chất lượng nguồn nhân lực nông thôn vẫn còn thấp, chưa phát huy hết được vai trò quan trọng của mình. Do đó việc nhận định rõ nội dung, tính chất, đặc điểm, vai trò, sự phát triển, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nông thôn là vấn đề có tầm quan trọng trong giai đoạn hiện nay để đưa kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Từ lý do đó mà em chọn đề tài “Nguồn nhân lực nông thôn: Lợi thế, thách thức và xu hướng phát triển” để nghiên cứu.

Nội dung đề tài nghiên cứu gồm:

Đối tượng nghiên cứu: nguồn nhân lực (NNL) nông thôn Việt Nam về khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, đặc biệt đi sâu vào các lợi thế, thách thức và xu hướng phát triển cũng như giải pháp phát triển NNL nông thôn.
LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: