NHỮNG vấn đề lý LUẬN về CHỦ NGHĨA xã hội và CON ĐƯỜNG đi lên CNXH của CUBA, NHỮNG GIÁ TRỊ cần THAM KHẢOCách mạng giải phóng dân tộc và xã hội chủ nghĩa của Cuba bắt đầu từ cuộc tấn công Pháo đài Moncada (7-1953), giành đợc đợc chính quyền ngày 11-1959 và chính thức tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa ngày 16-4-1961. Kể từ những cột mốc lịch sử đó, Đảng, Nhà nớc và nhân dân Cuba kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời, thờng xuyên phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đờng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nớc mình. Sau đây là những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Cuba về chủ nghĩa xã hội, đợc thể hiện không chỉ qua tuyên bố, mà chủ yếu qua các chủ trơng, chính sách cụ thể.

1. Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từng bớc vợt qua thách thức lịch sử.

Mỗi lực lợng cộng sản đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, mỗi quốc gia xã hội chủ nghĩa đến với chủ nghĩa xã hội bằng một con đờng riêng. Lực lợng lãnh đạo chủ yếu của cách mạng Cu-ba, với tên gọi giản dị Phong trào 26- 7, khi mở đầu sự nghiệp giải phóng dân tộc cha hề đợc ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin dẫn dắt. Ngay cả sau cột mốc 1- 1- 1959, khi lãnh đạo chính quyền nhân dân tiến hành các cuộc cải tạo kinh tế- xã hội sâu sắc (cải cách ruộng đất, quốc hữu hố cơng thơng nghiệp, xố nạn mù chữ…), đội tiền phong chính trị của cách mạng Cu-ba cũng chỉ hành động trên nền tảng t tởng tiến bộ của dân tộc, kết tinh trong t tởng Hô-xê Mác-ti. Sự vận động tiếp theo của cuộc cách mạng, nhất là từ thời điểm phải đơng đầu với sức mạnh của đế quốc Mỹ trên bãi biển Hy-rông (41961), đã đa những ngời cách mạng Cu-ba từ mục tiêu độc lập dân tộc đến chủ nghĩa xã hội một cách rất tự nhiên và đáp ứng đúng đắn đòi hỏi nội tại của đất nớc. Sự gặp gỡ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sản phẩm tất yếu của lich sử ở quốc đảo Ca-ri-bê. T tởng Hô-xê Mác-ti về cuộc cách mạng dân chủ, nhân dân, chống đế quốc, giải phóng dân tộc nhằm xây dựng một chế độ xã hội vì hạnh phúc cho ngời nghèo đã kết hợp hữu cơ với t tởng mác-xít làm nền tảng cho cách mạng Cu-ba tiếp tục lộ trình hợp lơ-gích. Khơng thể có sự “xuất khẩu” chủ nghĩa xã hội nào từ bên kia Đại Tây Dơng trong hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Cu-ba. Cũng không cá nhân và đảng phái nào áp đặt đợc chủ nghĩa xã hội vào xã hội Cu-ba ngày ấy. LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Cách mạng giải phóng dân tộc và xã hội chủ nghĩa của Cuba bắt đầu từ cuộc tấn công Pháo đài Moncada (7-1953), giành đợc đợc chính quyền ngày 11-1959 và chính thức tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa ngày 16-4-1961. Kể từ những cột mốc lịch sử đó, Đảng, Nhà nớc và nhân dân Cuba kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời, thờng xuyên phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đờng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nớc mình. Sau đây là những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Cuba về chủ nghĩa xã hội, đợc thể hiện không chỉ qua tuyên bố, mà chủ yếu qua các chủ trơng, chính sách cụ thể.

1. Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từng bớc vợt qua thách thức lịch sử.

Mỗi lực lợng cộng sản đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, mỗi quốc gia xã hội chủ nghĩa đến với chủ nghĩa xã hội bằng một con đờng riêng. Lực lợng lãnh đạo chủ yếu của cách mạng Cu-ba, với tên gọi giản dị Phong trào 26- 7, khi mở đầu sự nghiệp giải phóng dân tộc cha hề đợc ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin dẫn dắt. Ngay cả sau cột mốc 1- 1- 1959, khi lãnh đạo chính quyền nhân dân tiến hành các cuộc cải tạo kinh tế- xã hội sâu sắc (cải cách ruộng đất, quốc hữu hố cơng thơng nghiệp, xố nạn mù chữ…), đội tiền phong chính trị của cách mạng Cu-ba cũng chỉ hành động trên nền tảng t tởng tiến bộ của dân tộc, kết tinh trong t tởng Hô-xê Mác-ti. Sự vận động tiếp theo của cuộc cách mạng, nhất là từ thời điểm phải đơng đầu với sức mạnh của đế quốc Mỹ trên bãi biển Hy-rông (41961), đã đa những ngời cách mạng Cu-ba từ mục tiêu độc lập dân tộc đến chủ nghĩa xã hội một cách rất tự nhiên và đáp ứng đúng đắn đòi hỏi nội tại của đất nớc. Sự gặp gỡ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sản phẩm tất yếu của lich sử ở quốc đảo Ca-ri-bê. T tởng Hô-xê Mác-ti về cuộc cách mạng dân chủ, nhân dân, chống đế quốc, giải phóng dân tộc nhằm xây dựng một chế độ xã hội vì hạnh phúc cho ngời nghèo đã kết hợp hữu cơ với t tởng mác-xít làm nền tảng cho cách mạng Cu-ba tiếp tục lộ trình hợp lơ-gích. Khơng thể có sự “xuất khẩu” chủ nghĩa xã hội nào từ bên kia Đại Tây Dơng trong hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Cu-ba. Cũng không cá nhân và đảng phái nào áp đặt đợc chủ nghĩa xã hội vào xã hội Cu-ba ngày ấy. LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: