Đồ án công nghệ CAD CAM khay cơm - THIẾT KẾ KHUÔN DẬP KHAY INOX ĐỰNG CƠMCAD/CAM/CNC (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing/ Computer Numerical Controlled) là thuật ngữ chỉ việc thiết kế và chế tạo được hổ trợ bởi máy tính. Công nghệ CAD/CAM/CNC sử dụng máy tính để thể hiện một số chức năng nhất định trong thiết kế và chế tạo. Công nghệ này đang được phát triển theo hướng tích hợp giữa thiết kế với sản xuất, CAD/CAM/CNC sẽ tạo ra một nền tảng công nghệ cho việc tích hợp máy tính trong sản xuất. Ngày nay công nghệ CAD/CAM/CNC được ứng dụng rất nhiều trong việc thiết kế, chế tạo, lập quy trình sản xuất các sản phẩm phục vụ cho mọi lĩnh vực. Đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo khuôn mẫu chính xác.

Việc thiết kế khuôn cho những sản phẩm nhựa là ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất vật dụng sinh hoạt hằng ngày và đề tài thiết kế ”THIẾT KẾ KHUÔN DẬP KHAY INOX ĐỰNG CƠM ” mà em đang làm hi vọng sẽ ứng dụng  hiệu quả trọng thực tế.NỘI DUNG:Chương 1: Phân tích và lựa chọn chi tiết……………………………... 3

1.1. Lựa chọn chi tiết ………………………………………………………………............ 3

1.2. Phân tích kĩ thuật và điều kiên làm việc của khuôn dập ………………………….….  4

Chương 2: Thiết kế và tách khuôn cho chi tiết ………….………….    5                               

2.1. Thiết kế chi tiết ………………………………………………………………………   6

2.2. Phân khuôn…………………………………………………………………………      6

Chương 3: Lập quy trình công nghệ gia công ………………………   12

3.1. Phân tích khả năng công nghệ để gia công chi tiết…………………………………… 12

3.2. Lựa chọn máy và nêu các thông số kỹ thuật của máy………………………………… 12

3.3. Lựa chọn thứ tự các nguyên công……………………………………………………   14

3.3.1. Trình tự gia công……………………………………………………………………. 15

3.3.2. Lựa chọn dao và các thông số công nhệ cho các bước công nghệ và nguyên công…19

Chương 4:  Mô phỏng gia công ...........................................................    37

4.1 Tạo phôi chi tiết ……………………………………………………………………...   37

4.2 Lập trình gia công ……………………………………………………………………   38

4.2.1 Nguyên công 1 ……………………………………………………………………..   38

4.2.2 Nguyên công 2 ……………………………………………………………………..   43

4.3 Xuất chương trình gia công …………………………………………………………..  56

Tài liệu tham khảo
LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)CAD/CAM/CNC (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing/ Computer Numerical Controlled) là thuật ngữ chỉ việc thiết kế và chế tạo được hổ trợ bởi máy tính. Công nghệ CAD/CAM/CNC sử dụng máy tính để thể hiện một số chức năng nhất định trong thiết kế và chế tạo. Công nghệ này đang được phát triển theo hướng tích hợp giữa thiết kế với sản xuất, CAD/CAM/CNC sẽ tạo ra một nền tảng công nghệ cho việc tích hợp máy tính trong sản xuất. Ngày nay công nghệ CAD/CAM/CNC được ứng dụng rất nhiều trong việc thiết kế, chế tạo, lập quy trình sản xuất các sản phẩm phục vụ cho mọi lĩnh vực. Đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo khuôn mẫu chính xác.

Việc thiết kế khuôn cho những sản phẩm nhựa là ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất vật dụng sinh hoạt hằng ngày và đề tài thiết kế ”THIẾT KẾ KHUÔN DẬP KHAY INOX ĐỰNG CƠM ” mà em đang làm hi vọng sẽ ứng dụng  hiệu quả trọng thực tế.NỘI DUNG:Chương 1: Phân tích và lựa chọn chi tiết……………………………... 3

1.1. Lựa chọn chi tiết ………………………………………………………………............ 3

1.2. Phân tích kĩ thuật và điều kiên làm việc của khuôn dập ………………………….….  4

Chương 2: Thiết kế và tách khuôn cho chi tiết ………….………….    5                               

2.1. Thiết kế chi tiết ………………………………………………………………………   6

2.2. Phân khuôn…………………………………………………………………………      6

Chương 3: Lập quy trình công nghệ gia công ………………………   12

3.1. Phân tích khả năng công nghệ để gia công chi tiết…………………………………… 12

3.2. Lựa chọn máy và nêu các thông số kỹ thuật của máy………………………………… 12

3.3. Lựa chọn thứ tự các nguyên công……………………………………………………   14

3.3.1. Trình tự gia công……………………………………………………………………. 15

3.3.2. Lựa chọn dao và các thông số công nhệ cho các bước công nghệ và nguyên công…19

Chương 4:  Mô phỏng gia công ...........................................................    37

4.1 Tạo phôi chi tiết ……………………………………………………………………...   37

4.2 Lập trình gia công ……………………………………………………………………   38

4.2.1 Nguyên công 1 ……………………………………………………………………..   38

4.2.2 Nguyên công 2 ……………………………………………………………………..   43

4.3 Xuất chương trình gia công …………………………………………………………..  56

Tài liệu tham khảo
LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: