PHÂN TÍCH QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM TƯƠI VÀ TÔM HẤP ĐÔNG IQF TẠI PHÂN XƯỞNG II THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU (CAMIMEX)1.2 Mục tiêu của đề tài:

Phân tích quy trình công nghệ chế biến sản phẩm tôm tươi và tôm hấp đông IQF kết hợp thực tập rèn luyện nâng cao tay nghề tại phân xưởng II thuộc Công ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau (CAMIMEX).

1.3 Nội dung đề tài:

Phân tích quy trình công nghệ.

Tìm hiểu các thông số kỹ thuật của quy trình chế biến tôm tươi và tôm hấp đông IQF.

Tìm hiểu chương trình quản lý chất lượng cho sản phẩm tôm tươi đông IQF và tôm hấp đông IQF.


NỘI DUNG:Trang tựa .................................................................................................................. i
Lời cảm tạ ................................................................................................................ii
Tóm tắt .................................................................................................................... iii
Mục lục .................................................................................................................... v
Danh sách chữ viết tắt ............................................................................................. vi
Danh sách các bảng.................................................................................................vii
Danh sách các hình ................................................................................................ viii
1. MỞ ĐẦU...................................................................................................................... 1
1.1 Đặt vấn đề ................................................................................................................ 1
1.2 Mục tiêu của đề tài ................................................................................................... 2
1.3 Nội dung của đề tài .................................................................................................. 2
2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN & XNK CÀ MAU (CAMIMEX) ......................................... 3
2.1 Lịch sử hình thành ...................................................................................................... 3
2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của công ty .......................... 4
2.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty............................................................................ 6
2.4 Các sản phẩm chính .................................................................................................... 7
2.5 Những thuận lợi và khó khăn ..................................................................................... 9
3.TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......... 10
3.1 Nguồn nguyên liệu .................................................................................................... 10
3.1.1 Tôm ........................................................................................................................ 10
3.1.1.1 Những biến đổi của tôm sau khi chết .................................................................. 11
3.1.1.2 Hiện tượng và tác nhân gây ươn hỏng nguyên liệu ............................................. 11
3.1.2 Chlorine .................................................................................................................. 14
3.1.3 Nước đá trong bảo quản tôm .................................................................................. 15
3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................................. 18
3.3 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................... 18
4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................................................... 19
4.1 Quy tình chế biến tôm tươi và tôm hấp đông IQF .................................................... 21
4.1.1 Thuyết minh quy trình ............................................................................................ 22
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................................... 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO.


1.2 Mục tiêu của đề tài:

Phân tích quy trình công nghệ chế biến sản phẩm tôm tươi và tôm hấp đông IQF kết hợp thực tập rèn luyện nâng cao tay nghề tại phân xưởng II thuộc Công ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau (CAMIMEX).

1.3 Nội dung đề tài:

Phân tích quy trình công nghệ.

Tìm hiểu các thông số kỹ thuật của quy trình chế biến tôm tươi và tôm hấp đông IQF.

Tìm hiểu chương trình quản lý chất lượng cho sản phẩm tôm tươi đông IQF và tôm hấp đông IQF.


NỘI DUNG:Trang tựa .................................................................................................................. i
Lời cảm tạ ................................................................................................................ii
Tóm tắt .................................................................................................................... iii
Mục lục .................................................................................................................... v
Danh sách chữ viết tắt ............................................................................................. vi
Danh sách các bảng.................................................................................................vii
Danh sách các hình ................................................................................................ viii
1. MỞ ĐẦU...................................................................................................................... 1
1.1 Đặt vấn đề ................................................................................................................ 1
1.2 Mục tiêu của đề tài ................................................................................................... 2
1.3 Nội dung của đề tài .................................................................................................. 2
2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN & XNK CÀ MAU (CAMIMEX) ......................................... 3
2.1 Lịch sử hình thành ...................................................................................................... 3
2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của công ty .......................... 4
2.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty............................................................................ 6
2.4 Các sản phẩm chính .................................................................................................... 7
2.5 Những thuận lợi và khó khăn ..................................................................................... 9
3.TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......... 10
3.1 Nguồn nguyên liệu .................................................................................................... 10
3.1.1 Tôm ........................................................................................................................ 10
3.1.1.1 Những biến đổi của tôm sau khi chết .................................................................. 11
3.1.1.2 Hiện tượng và tác nhân gây ươn hỏng nguyên liệu ............................................. 11
3.1.2 Chlorine .................................................................................................................. 14
3.1.3 Nước đá trong bảo quản tôm .................................................................................. 15
3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................................. 18
3.3 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................... 18
4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................................................... 19
4.1 Quy tình chế biến tôm tươi và tôm hấp đông IQF .................................................... 21
4.1.1 Thuyết minh quy trình ............................................................................................ 22
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................................... 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: