PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG “DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN” ĐƯỢC ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN ĐỂ VƯỢT QUA GIAI ĐOẠN NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC” SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1945 -1946)1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: 


Tư tưởng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” câu nói đó chính là tổng quan phương pháp cách  mạng  của  Hồ  Chí Minh mà Người đã thực  hiện  trong  suốt  cuộc đời  hoạt động của mình và cũng là bài học kinh nghiệm cho Đảng ta. Trong hoàn cảnh đó bất biến đó chính là vấn đề  của dân  tộc. Còn  vạn  biến được  hiểu  rằng  là  những chủ  trương, sách lược  cho những  tình  huống  cụ  thể  của đất nước.  Và  thông  qua những  hoạt động  thực  tế  của  Bác  và  những  luận điểm  của Người đã cho thấy, muốn đạt tới sự bất biến cần phải ứng vạn biến trong mọi trường hợp có thể xảy ra. 

Những ý kiến khái quát, kết luận chung về tư tưởng: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, Đảng ta đã áp dụng tư tưởng này trong giai đoạn 1945-1946 như thế nào và một vấn đề cần thiết và mới mẻNỘI DUNG:PHẦN 1: MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1

1.1 Lịch sử hình thành nghiên cứu đề tài: ...................................................... 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: ....................................................................... 2

1.3 Phương pháp nghiên cứu đề tài: ............................................................... 2

PHẦN 2: NỘI DUNG .............................................................................................. 3

2.1 Phân tích tư tưởng “Dĩ bất biến ứng vạn biến” được Đảng và Chính Phủ

thự hiện để vượt qua giai đoạn “Nghìn cân treo sợi tóc” sau Cách mạng

tháng tám (1945-1946). ........................................................................................ 3

2.1.1 Tổng quan về đường lối ngoại giao của Đảng: .................................. 3

2.1.2 Đặc điểm tình hình Việt Nam trong thời kì 1945-1946: ................... 4

2.2. Quá trình vận dụng sách lược “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong lịch sử

ngoại giao. ............................................................................................................. 7

2.2.1 Thời kỳ kháng chiến chống Pháp: ........................................................ 8

2.2.2 Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. ........................................................... 10

2.3 Chủ trương “Dĩ bất biến ứng vạn biến” có ý nghĩa trong hội nhập quốc

tế hiện nay. .......................................................................................................... 10

PHẦN 3: KẾT LUẬN............................................................................................ 14

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: 


Tư tưởng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” câu nói đó chính là tổng quan phương pháp cách  mạng  của  Hồ  Chí Minh mà Người đã thực  hiện  trong  suốt  cuộc đời  hoạt động của mình và cũng là bài học kinh nghiệm cho Đảng ta. Trong hoàn cảnh đó bất biến đó chính là vấn đề  của dân  tộc. Còn  vạn  biến được  hiểu  rằng  là  những chủ  trương, sách lược  cho những  tình  huống  cụ  thể  của đất nước.  Và  thông  qua những  hoạt động  thực  tế  của  Bác  và  những  luận điểm  của Người đã cho thấy, muốn đạt tới sự bất biến cần phải ứng vạn biến trong mọi trường hợp có thể xảy ra. 

Những ý kiến khái quát, kết luận chung về tư tưởng: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, Đảng ta đã áp dụng tư tưởng này trong giai đoạn 1945-1946 như thế nào và một vấn đề cần thiết và mới mẻNỘI DUNG:PHẦN 1: MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1

1.1 Lịch sử hình thành nghiên cứu đề tài: ...................................................... 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: ....................................................................... 2

1.3 Phương pháp nghiên cứu đề tài: ............................................................... 2

PHẦN 2: NỘI DUNG .............................................................................................. 3

2.1 Phân tích tư tưởng “Dĩ bất biến ứng vạn biến” được Đảng và Chính Phủ

thự hiện để vượt qua giai đoạn “Nghìn cân treo sợi tóc” sau Cách mạng

tháng tám (1945-1946). ........................................................................................ 3

2.1.1 Tổng quan về đường lối ngoại giao của Đảng: .................................. 3

2.1.2 Đặc điểm tình hình Việt Nam trong thời kì 1945-1946: ................... 4

2.2. Quá trình vận dụng sách lược “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong lịch sử

ngoại giao. ............................................................................................................. 7

2.2.1 Thời kỳ kháng chiến chống Pháp: ........................................................ 8

2.2.2 Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. ........................................................... 10

2.3 Chủ trương “Dĩ bất biến ứng vạn biến” có ý nghĩa trong hội nhập quốc

tế hiện nay. .......................................................................................................... 10

PHẦN 3: KẾT LUẬN............................................................................................ 14

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: