PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (Giảng viên Phạm Thị Diệp Hạnh)CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

I. Môn học Lý luận Mác- Lênin về nhà nước và pháp luật:

II. Nguồn gốc, bản chất của nhà nước và pháp luật:

1. Một số quan điểm Phi Macxit:

1.1. Các nhà tư tưởng theo thuyết thần học:

- Nhà nước do Thượng đế tạo ra 

1.2. Theo Thuyết gia trưởng:

- Nhà nước là sự phát triển từ gia đình

- Nhà vua cũng như người cha, đứng đầu gia đình

1.3. Của các học giả tư sản (TK 16,17,18):

- Nhà nước tồn tại nhờ một bản khế ước, xác định quyền lợi của cácthành phần trong xã hội

2. Quan điểm Macis:

2.1. Nguồn gốc phát sinh nhà nước:

- Nhà nước là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử

- Nhà nước không phải là hiện tượng xã hội vĩnh cửu và bất biến.

- Nhà nước ra đời dựa trên nền tảng kinh tế: 3 lần phân công lđ chính trong XH:

+ Hình thành các nền KT độc lập: chăn nuôi tách khỏi trồng trọt �năng suất cao

hơn, thu được nhiều sản vật

+ Tập chung vào chuyên môn hóa: thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp �hình

thành nền KT mới, sp đa dạng

+ Thương mại, trao đổi hàng hóa phát triển tiền ra đời là vật trung gian định giá giá trị hàng hóa

 Bắt đầu xuất hiện tư hữu, phân chia giai cấp (nhà giàu và nhà nghèo, nô lệ), xuất hiện mâu thuẫn, nhà nước ra đời, tách khỏi quần chúng nhằm điều tiết, giải quyết mâu thuẫn

...LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

I. Môn học Lý luận Mác- Lênin về nhà nước và pháp luật:

II. Nguồn gốc, bản chất của nhà nước và pháp luật:

1. Một số quan điểm Phi Macxit:

1.1. Các nhà tư tưởng theo thuyết thần học:

- Nhà nước do Thượng đế tạo ra 

1.2. Theo Thuyết gia trưởng:

- Nhà nước là sự phát triển từ gia đình

- Nhà vua cũng như người cha, đứng đầu gia đình

1.3. Của các học giả tư sản (TK 16,17,18):

- Nhà nước tồn tại nhờ một bản khế ước, xác định quyền lợi của cácthành phần trong xã hội

2. Quan điểm Macis:

2.1. Nguồn gốc phát sinh nhà nước:

- Nhà nước là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử

- Nhà nước không phải là hiện tượng xã hội vĩnh cửu và bất biến.

- Nhà nước ra đời dựa trên nền tảng kinh tế: 3 lần phân công lđ chính trong XH:

+ Hình thành các nền KT độc lập: chăn nuôi tách khỏi trồng trọt �năng suất cao

hơn, thu được nhiều sản vật

+ Tập chung vào chuyên môn hóa: thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp �hình

thành nền KT mới, sp đa dạng

+ Thương mại, trao đổi hàng hóa phát triển tiền ra đời là vật trung gian định giá giá trị hàng hóa

 Bắt đầu xuất hiện tư hữu, phân chia giai cấp (nhà giàu và nhà nghèo, nô lệ), xuất hiện mâu thuẫn, nhà nước ra đời, tách khỏi quần chúng nhằm điều tiết, giải quyết mâu thuẫn

...LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: