Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk LắkĐánh giá tình hình quản lý nhà nước về  các dự  án đầu tư xây dựng cơ bản từ  nguồn vốn NSNN của huyện Cư M’gar trong giai đoạn từ  năm 2013-2017, chỉ  ra được những mặt tích cực, những ưu điểm cần phát huy, những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục, từ  đó đề  xuất giải pháp  hoàn thiện  quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ  nguồn vốn NSNN của huyện Cư M’gar trong những năm tiếp theo.


NỘI DUNG:Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .................................... 9

1.1. Lý luận chung về quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng

ngân sách nhà nước ....................................................................................... 9

1.2. Nguyên tắc, nội dung, những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước

về đầu tư xây dựng cơ bản .......................................................................... 19

1.3. Kinh nghiệm về quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản về đầu tư

xây dựng cơ bản .......................................................................................... 35

Tóm tắt Chương 1 ....................................................................................... 45

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK ........................ 46

2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Cư M’gar ...... 46

2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân

sách nhà nước ở huyện Cư M’gar từ 2013 đến nay .................................... 53

2.3 Đánh giá về thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản

bằng ngân sách nhà nước ở huyện Cư M’gar từ 2013 đến nay .................. 80

Tóm tắt Chương 2 ....................................................................................... 90

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC CÁC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK

LẮK ................................................................................................................. 91

iv

3.1. Phương hướng và mục tiêu đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Cư

M’gar đến năm 2020, định hướng tới năm 2023 ........................................ 91

3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách

nhà nước ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk ................................................ 93

3.3. Một số kiến nghị ................................................................................. 102

Tóm tắt Chương 3 ..................................................................................... 104

KẾT LUẬN ................................................................................................... 105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOADĐánh giá tình hình quản lý nhà nước về  các dự  án đầu tư xây dựng cơ bản từ  nguồn vốn NSNN của huyện Cư M’gar trong giai đoạn từ  năm 2013-2017, chỉ  ra được những mặt tích cực, những ưu điểm cần phát huy, những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục, từ  đó đề  xuất giải pháp  hoàn thiện  quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ  nguồn vốn NSNN của huyện Cư M’gar trong những năm tiếp theo.


NỘI DUNG:Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .................................... 9

1.1. Lý luận chung về quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng

ngân sách nhà nước ....................................................................................... 9

1.2. Nguyên tắc, nội dung, những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước

về đầu tư xây dựng cơ bản .......................................................................... 19

1.3. Kinh nghiệm về quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản về đầu tư

xây dựng cơ bản .......................................................................................... 35

Tóm tắt Chương 1 ....................................................................................... 45

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK ........................ 46

2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Cư M’gar ...... 46

2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân

sách nhà nước ở huyện Cư M’gar từ 2013 đến nay .................................... 53

2.3 Đánh giá về thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản

bằng ngân sách nhà nước ở huyện Cư M’gar từ 2013 đến nay .................. 80

Tóm tắt Chương 2 ....................................................................................... 90

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC CÁC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK

LẮK ................................................................................................................. 91

iv

3.1. Phương hướng và mục tiêu đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Cư

M’gar đến năm 2020, định hướng tới năm 2023 ........................................ 91

3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách

nhà nước ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk ................................................ 93

3.3. Một số kiến nghị ................................................................................. 102

Tóm tắt Chương 3 ..................................................................................... 104

KẾT LUẬN ................................................................................................... 105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: