SÁCH - MỤC LỤC - Châu Bản Triều Nguyễn - Tập II (FULL)Mục Lục Châu Bản Triều Nguyễn tập thứ II - Triều Minh Mạng (phần thứ Nhất) là tập trích yếu nội dung của 5 tập Châu bản thuộc niên triều Minh Mạng kể từ số tập MM1 dến MM5, gồm có tất cả công văn thuộc năm đầu (1820) năm thứ 2 (1821) và năm thứ 3 (1822) Minh Mạng cùng một phần công văn (tấu và tờ phụng biên) thuộc về năm thứ 4 và năm thứ 5 Minh Mạng (1824). Tuy các tập Châu bản (1823) ấy đều có nhan đề Tập Tấu Chư Bộ Nha (諸部尚表摺) nhưng kỳ thực trong năm tập ấy, trừ tập thứ 4 (MM4) toàn tập là tấu bản; ngoài các tập khác (MM1, MM2, MM3 và MM5) đều gồm nhiều công văn khác nhau.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Mục Lục Châu Bản Triều Nguyễn tập thứ II - Triều Minh Mạng (phần thứ Nhất) là tập trích yếu nội dung của 5 tập Châu bản thuộc niên triều Minh Mạng kể từ số tập MM1 dến MM5, gồm có tất cả công văn thuộc năm đầu (1820) năm thứ 2 (1821) và năm thứ 3 (1822) Minh Mạng cùng một phần công văn (tấu và tờ phụng biên) thuộc về năm thứ 4 và năm thứ 5 Minh Mạng (1824). Tuy các tập Châu bản (1823) ấy đều có nhan đề Tập Tấu Chư Bộ Nha (諸部尚表摺) nhưng kỳ thực trong năm tập ấy, trừ tập thứ 4 (MM4) toàn tập là tấu bản; ngoài các tập khác (MM1, MM2, MM3 và MM5) đều gồm nhiều công văn khác nhau.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: