SÁCH - Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế (Hà Văn Sơn Cb)Là  công  cụ  không  thể  thiếu  được trong  hoạt  động  nghiên  cứu  và  công tác  thực  tiễn,  cho  nên  thống  kê  đã  trở thành  một  môn  học  cần  thiết trong  hầu hết các ngành  đào tạo.

Cùng  với  chính  sách  mở  cửa  và  sự  phát  triển  của  kinh  tế  thị  trường chịu  sự  điều  tiết  của  nhà  nước,  tình  hlnh  kinh  tế - xã  hội  nước  ta  đã  có  nhiều chuyển  biến.  Trước  đây công  tác thống  kê  diễn  ra chủ  yếu  trong  khu  vực  kinh tế  nhà  nước,  trong  các cơ quan  thống  kê  nhà  nước để thu  thập thông  tin  phục vụ  cho việc quản  lý  kinh  tế xã  hội của các co' quan chính quyền các cấp.

Hiện  nay  công  tác  thống  kê  đă  được  chú  ý  trong  các  doanh  nghiệp  ở tất  cả  các  ngành.  Việc  sử  dụng  các  phương  pháp  thống  kê  trở  nên  cần  thiết và  phổ  biến.  Bên  cạnh  đó,  trong  xu  hướng  hội  nhập  với  khu  vực  và  thế  giới, giáo dục  đại  học  Việt  Nam  đang  từng  bước  chuyển  mình,  và  đào tạo thống  kê cũng  không  nằm  ngoài  quỹ  đạo  đó.  Nhu  cầu  về  một  giáo  trình  thống  kê  vừa 

phủ  hợp  với  điểu  kiện  giảng  dạy  và  học  tập  hiện  nay,  vừa  thống  nhất  với chương  trình  đào  tạo  thống  kê  khá  chuẩn  mực  tại  các  nước  đang  tỏ  ra  cấp bách.

Để  đáp  ứng  yêu  cầu  nghiên  cứu,  giảng  dạy  và  học  tập  của  giáo  viên và  đông  đảo  sinh  viên  các  ngành  thuộc  khối  kinh  tế  -  xã  hội,  cũng  như  yêu cầu  tham  khảo  của  đông  đảo  cựu  sinh  viên  và  những  người  đang  làm  công tác  thực  tế,  Bộ  môn  lý  thuyết thống  kê  - thống  kê  kinh  tế trường  Đại  Học  Kinh Tế  TP.HCM  tổ  chức  biên  soạn  giáo  trình  Nguyên  Lý  Thống  kê  kinh  tế.  Giáo trình  này  được  biên  soạn  lại  trên  cơ sỏ'  giáo trình  Lý  thuyết thống  kê  xuất bản năm  2004.  Lần  biên  soạn  này,  nhiều  nội  dung,  khái  niệm  được  chỉnh  sửa. Nhiều  ví  dụ  thực  tế  được  dưa  vào  minh  họa  nhằm  giúp  cho  bạn  đọc  dễ  hiểu hơn  các  khái  niệm  Xác suất thống  kê  vốn  dĩ trừu tượng và  khó  hiểu.  Giáo trình này  dược  xây  dựng  vỏi  định  hướng  ứng  dụng  trong  kinh  tế và  quản  trị  theo  xu 

thế  hội  nhập  quốc tế.  Với  kinh  nghiệm  giảng  dạy được tích  lũy qua  nhiều  năm cộng  với  nỗ  lực  nghiên  cứu  tử  các  nguổn  tài  liệu  phong  phú,  giáo  trình  biên soạn  lần  này có  nhiều  thay đổi và  bổ  sung  để  đáp  ứng  yêu  cầu  nâng cao chất lượng  đào tạo đặt ra.

Tham  gia biên  soạn  gồm  có:


-  TS.  Hà  Văn  Sơn, chủ  biên,  biên  soạn các chương 4,6,7,8.

-  TS. Trần  Văn  Thắng biên  soạn chương  1.

-  TS.  Mai Thanh  Loan  biên  soạn chương 5.

-  TS.  Nguyễn Văn  Trãi  biên soạn  chương  13.

-  ThS.  Hoàng Trọng  biên soạn chương  2,3,9.

-  ThS.  Võ Thị Lan  biên  soạn chương  11,12.

-  ThS. Chu  Nguyễn  Mộng  Ngọc biên  soạn chương  14.

-  ThS.  Hoàng  Trọng  và  ThS.  Chu  Nguyễn  Mộng  Ngọc  cùng  biên  soạn chương  10.NỘI DUNG:CHƯƠNG  I :  GÍỚI THIỆU MÔN HỌ C ...................................................................... 1

CHƯƠNG 2:  THU THẬP DƠ LIỆU THÔNG K Ê ..................................................11

CHƯƠNG 3:  TÓM TAT  v à TRÌNH BÀY DỮ L IỆ U .......................................... 26

CHƯƠNG 4:  MÔ TẢ  DỮ LIỆU BANG  c á c   đ ặ c   t r ư n g   đ o   l ư ờ n g ... 63

CHƯƠNG 5:  ĐẠI  LƯỢNG NGẪU  n h i ê n   v à   c á c   q u y   l u ậ t

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤ N G ........... ....................... 111

CHƯƠNG 6:  ƯỚC LƯỢNG  ..................................................................................... 130

CHƯƠNG 7:  KIEM  ĐỊNH GIẢ THUYẾT..............................................................146

CHƯƠNG 8:  ĐIÊU TRA CHỌN MAU............................................................  175

CHƯƠNG 9:  PHẢN TÍCH PHƯƠNG SAI.............................................................201

CHƯƠNG  10:  KIỂM  ĐỊNH PHI THAM s ố ............................................................232

CHƯƠNG  11:  TƯƠNG QUAN VÀ Hồi QUI..........................................................260

CHƯƠNG  12:  DÃY s ố THỜI GIAN ....................................................................... 292

CHƯƠNG  13:  CHỈ s ố ..................................................................................................327

CHƯƠNG  14:  LÝ THUYẾT QUYẾT  đ ị n h ...........................................................348

PHỤ  LỤC
LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2
LINK DOWNLOADLà  công  cụ  không  thể  thiếu  được trong  hoạt  động  nghiên  cứu  và  công tác  thực  tiễn,  cho  nên  thống  kê  đã  trở thành  một  môn  học  cần  thiết trong  hầu hết các ngành  đào tạo.

Cùng  với  chính  sách  mở  cửa  và  sự  phát  triển  của  kinh  tế  thị  trường chịu  sự  điều  tiết  của  nhà  nước,  tình  hlnh  kinh  tế - xã  hội  nước  ta  đã  có  nhiều chuyển  biến.  Trước  đây công  tác thống  kê  diễn  ra chủ  yếu  trong  khu  vực  kinh tế  nhà  nước,  trong  các cơ quan  thống  kê  nhà  nước để thu  thập thông  tin  phục vụ  cho việc quản  lý  kinh  tế xã  hội của các co' quan chính quyền các cấp.

Hiện  nay  công  tác  thống  kê  đă  được  chú  ý  trong  các  doanh  nghiệp  ở tất  cả  các  ngành.  Việc  sử  dụng  các  phương  pháp  thống  kê  trở  nên  cần  thiết và  phổ  biến.  Bên  cạnh  đó,  trong  xu  hướng  hội  nhập  với  khu  vực  và  thế  giới, giáo dục  đại  học  Việt  Nam  đang  từng  bước  chuyển  mình,  và  đào tạo thống  kê cũng  không  nằm  ngoài  quỹ  đạo  đó.  Nhu  cầu  về  một  giáo  trình  thống  kê  vừa 

phủ  hợp  với  điểu  kiện  giảng  dạy  và  học  tập  hiện  nay,  vừa  thống  nhất  với chương  trình  đào  tạo  thống  kê  khá  chuẩn  mực  tại  các  nước  đang  tỏ  ra  cấp bách.

Để  đáp  ứng  yêu  cầu  nghiên  cứu,  giảng  dạy  và  học  tập  của  giáo  viên và  đông  đảo  sinh  viên  các  ngành  thuộc  khối  kinh  tế  -  xã  hội,  cũng  như  yêu cầu  tham  khảo  của  đông  đảo  cựu  sinh  viên  và  những  người  đang  làm  công tác  thực  tế,  Bộ  môn  lý  thuyết thống  kê  - thống  kê  kinh  tế trường  Đại  Học  Kinh Tế  TP.HCM  tổ  chức  biên  soạn  giáo  trình  Nguyên  Lý  Thống  kê  kinh  tế.  Giáo trình  này  được  biên  soạn  lại  trên  cơ sỏ'  giáo trình  Lý  thuyết thống  kê  xuất bản năm  2004.  Lần  biên  soạn  này,  nhiều  nội  dung,  khái  niệm  được  chỉnh  sửa. Nhiều  ví  dụ  thực  tế  được  dưa  vào  minh  họa  nhằm  giúp  cho  bạn  đọc  dễ  hiểu hơn  các  khái  niệm  Xác suất thống  kê  vốn  dĩ trừu tượng và  khó  hiểu.  Giáo trình này  dược  xây  dựng  vỏi  định  hướng  ứng  dụng  trong  kinh  tế và  quản  trị  theo  xu 

thế  hội  nhập  quốc tế.  Với  kinh  nghiệm  giảng  dạy được tích  lũy qua  nhiều  năm cộng  với  nỗ  lực  nghiên  cứu  tử  các  nguổn  tài  liệu  phong  phú,  giáo  trình  biên soạn  lần  này có  nhiều  thay đổi và  bổ  sung  để  đáp  ứng  yêu  cầu  nâng cao chất lượng  đào tạo đặt ra.

Tham  gia biên  soạn  gồm  có:


-  TS.  Hà  Văn  Sơn, chủ  biên,  biên  soạn các chương 4,6,7,8.

-  TS. Trần  Văn  Thắng biên  soạn chương  1.

-  TS.  Mai Thanh  Loan  biên  soạn chương 5.

-  TS.  Nguyễn Văn  Trãi  biên soạn  chương  13.

-  ThS.  Hoàng Trọng  biên soạn chương  2,3,9.

-  ThS.  Võ Thị Lan  biên  soạn chương  11,12.

-  ThS. Chu  Nguyễn  Mộng  Ngọc biên  soạn chương  14.

-  ThS.  Hoàng  Trọng  và  ThS.  Chu  Nguyễn  Mộng  Ngọc  cùng  biên  soạn chương  10.NỘI DUNG:CHƯƠNG  I :  GÍỚI THIỆU MÔN HỌ C ...................................................................... 1

CHƯƠNG 2:  THU THẬP DƠ LIỆU THÔNG K Ê ..................................................11

CHƯƠNG 3:  TÓM TAT  v à TRÌNH BÀY DỮ L IỆ U .......................................... 26

CHƯƠNG 4:  MÔ TẢ  DỮ LIỆU BANG  c á c   đ ặ c   t r ư n g   đ o   l ư ờ n g ... 63

CHƯƠNG 5:  ĐẠI  LƯỢNG NGẪU  n h i ê n   v à   c á c   q u y   l u ậ t

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤ N G ........... ....................... 111

CHƯƠNG 6:  ƯỚC LƯỢNG  ..................................................................................... 130

CHƯƠNG 7:  KIEM  ĐỊNH GIẢ THUYẾT..............................................................146

CHƯƠNG 8:  ĐIÊU TRA CHỌN MAU............................................................  175

CHƯƠNG 9:  PHẢN TÍCH PHƯƠNG SAI.............................................................201

CHƯƠNG  10:  KIỂM  ĐỊNH PHI THAM s ố ............................................................232

CHƯƠNG  11:  TƯƠNG QUAN VÀ Hồi QUI..........................................................260

CHƯƠNG  12:  DÃY s ố THỜI GIAN ....................................................................... 292

CHƯƠNG  13:  CHỈ s ố ..................................................................................................327

CHƯƠNG  14:  LÝ THUYẾT QUYẾT  đ ị n h ...........................................................348

PHỤ  LỤC
LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: