SÁCH - Mỹ học đại cương (Đỗ Văn Khang Cb)Tóm tắt : Bản chất của mỹ học. Khách thể thẩm mỹ. Chủ thể thẩm mỹ. Bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cá nhân thông qua bồi dưỡng lý tưởng thẩm mỹ và cách thưởng thức các loại hình, loại thể nghệ thuật. ;


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2


LINK DOWNLOADTóm tắt : Bản chất của mỹ học. Khách thể thẩm mỹ. Chủ thể thẩm mỹ. Bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cá nhân thông qua bồi dưỡng lý tưởng thẩm mỹ và cách thưởng thức các loại hình, loại thể nghệ thuật. ;


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: