SÁCH - Tự học nhanh và hiệu quả SQL Server 7.0 (Lê Trường An)NỘI DUNG:


Bài 1. Định nghĩa về SQL Server

Bài 2. Tìm hiểu các cơ sở dữ liệu

Bài 3. Tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu

Bài 4. Bổ sung và thay đổi dữ liệu

Bài 5. Sử dụng dữ liệu trong Mircosoft Word

Bài 6. Phân tích dữ liệu số bằng Mircosoft Excel

Bài 7. Sử dụng dữ liệu SQL trong CSDL Mircosoft Access

Bài 8. Xuất bản Web đơn giản

Bài 9. Xuất bản web cao cấp

Bài 10. Một trình ứng dụng web tương tác

Bài 11. Cải tiến khả năng thực thi Quey

Bài 12. Phân tích dữ liệu bằng SQL

Bài 13. Ấn định dữ liệu

Bài 14. Lưu trữ SQL trong cơ sử dữ liệu

Bài 15. Điều khiển cách thực hiện những thay đổi

Bài 16. Đơn giản hóa các Query

Bài 17. Quản lý cơ sở dữ liệu theo cách dễ dàng

Bài 18. Bảo vệ server

Bài 19. Giám sát hoạt động

Bài 20. Các tùy chọn cao cấp hơn để đi chuyển dữ liệuLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2


LINK DOWNLOADNỘI DUNG:


Bài 1. Định nghĩa về SQL Server

Bài 2. Tìm hiểu các cơ sở dữ liệu

Bài 3. Tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu

Bài 4. Bổ sung và thay đổi dữ liệu

Bài 5. Sử dụng dữ liệu trong Mircosoft Word

Bài 6. Phân tích dữ liệu số bằng Mircosoft Excel

Bài 7. Sử dụng dữ liệu SQL trong CSDL Mircosoft Access

Bài 8. Xuất bản Web đơn giản

Bài 9. Xuất bản web cao cấp

Bài 10. Một trình ứng dụng web tương tác

Bài 11. Cải tiến khả năng thực thi Quey

Bài 12. Phân tích dữ liệu bằng SQL

Bài 13. Ấn định dữ liệu

Bài 14. Lưu trữ SQL trong cơ sử dữ liệu

Bài 15. Điều khiển cách thực hiện những thay đổi

Bài 16. Đơn giản hóa các Query

Bài 17. Quản lý cơ sở dữ liệu theo cách dễ dàng

Bài 18. Bảo vệ server

Bài 19. Giám sát hoạt động

Bài 20. Các tùy chọn cao cấp hơn để đi chuyển dữ liệuLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: