SLIDE - Xác Suất Thống Kê ĐH Công Nghiệp Tp HCMNỘI DUNG:


Chương 1. Các khái niệm cơbản của xác suất 

Chương 2. Biến ngẫu nhiên 

Chương 3. Vector ngẫu nhiên 

Chương 4. Định lý giới hạn trong xác suất 

PHẦN II. LÝ THUYẾT THỐNG KÊ 

(Statistical theory) 

Chương 5. Lý thuyết mẫu 

Chương 6. Ước lượng khoảng 

Chương 7. Kiểm định Giảthuyết Thống kê 

Chương 8. Bài toán Tương quan và Hồi quy 

Tài liệu tham khảo 


1. Nguyễn Phú Vinh –Giáo trình Xác suất – Thống kê và Ứng dụng– NXB Thống kê.2. Nguyễn Thanh Sơn – Lê Khánh Luận – Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán– NXBTKê.

3. Đậu ThếCấp –Xác suất – Thống kê – Lý thuyết và các bài tập– NXB Giáo dục.

4. Lê Sĩ Đồng –Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – NXB Giáo dục.

5. Đặng Hấn –Xác suất và Thống kê – NXB Giáo dục.

6. Phạm Xuân Kiều –Giáo trình Xác suất và Thống kê – NXB Giáo dục.

7. Nguyễn Cao Văn –Giáo trình Lý thuyết Xác suất  & Thống kê – NXB KtếQuốc dân.

8. Đào Hữu Hồ –Xác suất Thống kê – NXB Khoa học & Kỹthuật

...
LINK DOWNLOADNỘI DUNG:


Chương 1. Các khái niệm cơbản của xác suất 

Chương 2. Biến ngẫu nhiên 

Chương 3. Vector ngẫu nhiên 

Chương 4. Định lý giới hạn trong xác suất 

PHẦN II. LÝ THUYẾT THỐNG KÊ 

(Statistical theory) 

Chương 5. Lý thuyết mẫu 

Chương 6. Ước lượng khoảng 

Chương 7. Kiểm định Giảthuyết Thống kê 

Chương 8. Bài toán Tương quan và Hồi quy 

Tài liệu tham khảo 


1. Nguyễn Phú Vinh –Giáo trình Xác suất – Thống kê và Ứng dụng– NXB Thống kê.2. Nguyễn Thanh Sơn – Lê Khánh Luận – Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán– NXBTKê.

3. Đậu ThếCấp –Xác suất – Thống kê – Lý thuyết và các bài tập– NXB Giáo dục.

4. Lê Sĩ Đồng –Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – NXB Giáo dục.

5. Đặng Hấn –Xác suất và Thống kê – NXB Giáo dục.

6. Phạm Xuân Kiều –Giáo trình Xác suất và Thống kê – NXB Giáo dục.

7. Nguyễn Cao Văn –Giáo trình Lý thuyết Xác suất  & Thống kê – NXB KtếQuốc dân.

8. Đào Hữu Hồ –Xác suất Thống kê – NXB Khoa học & Kỹthuật

...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: