Thiết kế hệ thống dẫn động vít tải để tải muối i- ốt, năng suất 8m3h, chiều dài vận chuyển 15mTÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế hệ thống dẫn động vít tải để tải muối i- ốt, năng suất 8m3/h; chiều dài vận chuyển 15m.

Nội dung cụ thể:

- Thiết kế vít tải

- Tính chọn hộp giảm tốc theo tiêu chuẩn

- Thiết kế bộ truyền ngoài hộp và khớp nối

- Lập quy trình công nghệ gia công trục ví


NỘI DUNG:GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU RỜI..................6

1.1. Giới thiệu về đặc điểm các hệ thống vận chuyển vật liệu rời...................6

1.1.1.Băng tải........................................................................................................6

1.1.2.Gầu tải.........................................................................................................7

1.1.3.Vít Tải..........................................................................................................8

1.2. Mục tiêu thiết kế.........................................................................................10

2.1. Tính toán thiết kế vít tải.............................................................................12

2.1.1. Cánh xoắn.................................................................................................12

2.1.2. Kết cấu Máng...........................................................................................15

2.1.3. Xác định đường kính vít tải....................................................................15

2.1.4. Xác định số vòng quay của vít tải...........................................................16

2.1.5. Xác bước góc nâng vít xoắn của vít tải..................................................16

2.1.6. Xác định công suất trên vít tải................................................................16

2.1.7. Xác định mô men xoắn trên vít tải.........................................................17

2.1.8. Xác định lực dọc trục trên vít tải...........................................................17

CHƯƠNG 3........................................................................................................18

TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG..................................................18

3.1.Chọn loại hộp giảm tốc................................................................................18

3.2. Tính chọn động cơ điện..............................................................................21

3.2.1 Chọn kiểu loại động cơ.............................................................................21

3.2.2. Chọn công suất động cơ..........................................................................22

3.2.3. Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ..............................................23

3.2.4. Chọn động cơ thực tế..............................................................................24

3.3. Kiểm tra điều kiện quá tải, điều kiện mở máy cho động cơ...................24

3.3.1. Kiểm tra điều kiện mở máy cho động cơ...............................................24

3.3.2. Kiểm nghiệm điều kiện quá tải cho động cơ.........................................24

3.4. Phân phối tỉ số truyền................................................................................25

SVTH: Vi Văn Thủy Lớp: K44CCM2

2 Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

Đề án kỹ thuật  Thiết kế trạm dẫn động vít tải

3.5. Tỷ số truyền của hộp giảm tốc...................................................................25

3.6. Tỷ số truyền của bộ truyền ngoài hộp......................................................26

3.7. Tính toán các thông số trên các trục.........................................................26

3.7.1. Tốc độ quay của các trục........................................................................26

3.7.2. Tính công suất trên các trục...................................................................26

3.7.3. Tính mômen xoắn....................................................................................27

3.7.4. Lập bảng kết quả.....................................................................................27

3.7.5. Kiểm nghiệm hộp giảm tốc tiêu chuẩn theo momen xoắn trên trục

đầu ra..................................................................................................................28

CHƯƠNG 4........................................................................................................29

TÍNH TOÁN CÁC PHẦN TỬ CỦA HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG VÍT TẢI. .29

4.1. Tính chọn hộp giảm tốc tiêu chuẩn...........................................................29

4.2. Tính toán thiết kế bộ truyền ngoài hộp....................................................33

4.2.1. Chọn loại đai thang.................................................................................33

4.2.2. Xác định các thông số..............................................................................33

4.2.3. Xác định số đai.........................................................................................35

4.2.4. Tính chọn khớp nối.................................................................................37

4.3. Tính toán trục vít........................................................................................40

4.3.1 Tải trọng ngang tác dụng lên trục vít đặt giữa 2 gối đỡ.......................40

4.3.2. Sơ đồ tải trọng tác dụng lên trục vít......................................................40

4.3.4 Tính toán và chọn đường kính vít theo điều kiện bền...........................45

4.8.5 Kiểm tra trục vít theo hệ số an toàn cho phép.......................................48

4.8.6. Tính thiết kế cánh xoắn vít tải................................................................50

5. Lập quy trình công nghệ gia công trục vít..................................................56

5.1. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết gia công............56

5.2. Phân tích yêu cầu kỹ thuật và định ra phương pháp gia công...............57

5.3. Phân tích yêu cầu kỹ thuật và đưa ra biện pháp công nghệ để đảm bảo

được các yêu cầu kỹ thuật quan trọng.............................................................57

5.4. Xác định dạng sản xuất..............................................................................57

5.5 chọn phôiLINK DOWNLOADTÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế hệ thống dẫn động vít tải để tải muối i- ốt, năng suất 8m3/h; chiều dài vận chuyển 15m.

Nội dung cụ thể:

- Thiết kế vít tải

- Tính chọn hộp giảm tốc theo tiêu chuẩn

- Thiết kế bộ truyền ngoài hộp và khớp nối

- Lập quy trình công nghệ gia công trục ví


NỘI DUNG:GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU RỜI..................6

1.1. Giới thiệu về đặc điểm các hệ thống vận chuyển vật liệu rời...................6

1.1.1.Băng tải........................................................................................................6

1.1.2.Gầu tải.........................................................................................................7

1.1.3.Vít Tải..........................................................................................................8

1.2. Mục tiêu thiết kế.........................................................................................10

2.1. Tính toán thiết kế vít tải.............................................................................12

2.1.1. Cánh xoắn.................................................................................................12

2.1.2. Kết cấu Máng...........................................................................................15

2.1.3. Xác định đường kính vít tải....................................................................15

2.1.4. Xác định số vòng quay của vít tải...........................................................16

2.1.5. Xác bước góc nâng vít xoắn của vít tải..................................................16

2.1.6. Xác định công suất trên vít tải................................................................16

2.1.7. Xác định mô men xoắn trên vít tải.........................................................17

2.1.8. Xác định lực dọc trục trên vít tải...........................................................17

CHƯƠNG 3........................................................................................................18

TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG..................................................18

3.1.Chọn loại hộp giảm tốc................................................................................18

3.2. Tính chọn động cơ điện..............................................................................21

3.2.1 Chọn kiểu loại động cơ.............................................................................21

3.2.2. Chọn công suất động cơ..........................................................................22

3.2.3. Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ..............................................23

3.2.4. Chọn động cơ thực tế..............................................................................24

3.3. Kiểm tra điều kiện quá tải, điều kiện mở máy cho động cơ...................24

3.3.1. Kiểm tra điều kiện mở máy cho động cơ...............................................24

3.3.2. Kiểm nghiệm điều kiện quá tải cho động cơ.........................................24

3.4. Phân phối tỉ số truyền................................................................................25

SVTH: Vi Văn Thủy Lớp: K44CCM2

2 Downloaded by EBOOKBKMT (ebook.infogate.vn@gmail.com)

lOMoARcPSD|12484561

Đề án kỹ thuật  Thiết kế trạm dẫn động vít tải

3.5. Tỷ số truyền của hộp giảm tốc...................................................................25

3.6. Tỷ số truyền của bộ truyền ngoài hộp......................................................26

3.7. Tính toán các thông số trên các trục.........................................................26

3.7.1. Tốc độ quay của các trục........................................................................26

3.7.2. Tính công suất trên các trục...................................................................26

3.7.3. Tính mômen xoắn....................................................................................27

3.7.4. Lập bảng kết quả.....................................................................................27

3.7.5. Kiểm nghiệm hộp giảm tốc tiêu chuẩn theo momen xoắn trên trục

đầu ra..................................................................................................................28

CHƯƠNG 4........................................................................................................29

TÍNH TOÁN CÁC PHẦN TỬ CỦA HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG VÍT TẢI. .29

4.1. Tính chọn hộp giảm tốc tiêu chuẩn...........................................................29

4.2. Tính toán thiết kế bộ truyền ngoài hộp....................................................33

4.2.1. Chọn loại đai thang.................................................................................33

4.2.2. Xác định các thông số..............................................................................33

4.2.3. Xác định số đai.........................................................................................35

4.2.4. Tính chọn khớp nối.................................................................................37

4.3. Tính toán trục vít........................................................................................40

4.3.1 Tải trọng ngang tác dụng lên trục vít đặt giữa 2 gối đỡ.......................40

4.3.2. Sơ đồ tải trọng tác dụng lên trục vít......................................................40

4.3.4 Tính toán và chọn đường kính vít theo điều kiện bền...........................45

4.8.5 Kiểm tra trục vít theo hệ số an toàn cho phép.......................................48

4.8.6. Tính thiết kế cánh xoắn vít tải................................................................50

5. Lập quy trình công nghệ gia công trục vít..................................................56

5.1. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết gia công............56

5.2. Phân tích yêu cầu kỹ thuật và định ra phương pháp gia công...............57

5.3. Phân tích yêu cầu kỹ thuật và đưa ra biện pháp công nghệ để đảm bảo

được các yêu cầu kỹ thuật quan trọng.............................................................57

5.4. Xác định dạng sản xuất..............................................................................57

5.5 chọn phôiLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: